logo
COVID-19

Za účelom poskytnutia čo najpresnejších informácií sme spracovali sekciu často kladených otázok, kde zhromažďujeme všetky dôležité otázky. V prípade, ak formou často kladenej otázky sme nezodpovedali Vami požadovanú informáciu, neváhajte sa na nás obrátiť formou e-mailovej adresy covid19@futbalsfz.sk.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY - VLÁDNE OPATRENIA

Kto môže podať žiadosť o príspevok?

  • zamestnávateľ, ktorí mali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti a udržia pracovné miesta,
  • zamestnávateľ, ktorí nemal povinnosť prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti ale mali pokles tržieb minimálne o 20% a udržia pracovné miesta,
  • SZČO, ktorí mal povinnosť prerušenia alebo obmedzenia vykonávania resp. prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti alebo nemal povinnosť prerušenia alebo obmedzenia vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, ale ktorému klesli tržby o najmenej 20%.

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2020.

Kde a kedy môžem podať žiadosť o príspevok?

Žiadosti o príspevok bude možné podávať od pondelka 6. apríla 2020 od 12:00 hod., pričom prednosť budú mať zamestnávatelia v prvej skupine opatrení a zamestnávatelia a živnostníci s poklesom tržieb od stredy 8. apríla 2020 budú môcť požiadať o pomoc od popoludnia. Platby sa budú posielať následne postupne od 15. apríla 2020, a to písomne požiadať úrad práce, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ plánuje udržať pracovné miesta.

Ako určiť pokles tržieb?

Každý žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb:

  1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03/2020 - predchádzajúce je 03/2019).
  2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019.
  3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020

Ako dlho sa príspevok poskytuje?

Príspevok sa poskytuje od 12. marca 2020, teda od dňa rozhodnutia ÚVZSR o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie ÚVZSR zrušené.

Podrobnejšie informácie o nároku na príspevok v súvislosti s COVID-19?

Webová stránka www.pomahameludom.sk alebo na infolinke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR tel. č.  +421 2 2211 5656, a to v pracovných dňoch od 6:00 do 22:00.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY - SÚŤAŽE

Dobrý deň mám otázku, keďže sa skoro vo všetkých športoch nedohrala sezóna a ročníky 2001 už idú do mužskej kategórie a iné ročníky idú na budúcu sezónu 2020/2021 do vyšších kategórii chcem sa teda spýtať, či by mohli ročníky, ktoré túto nedohratú sezónu hrali za starších žiakov a mali by ísť do dorastu alebo iné kategórie ktoré mali ísť vyššie či by nemohli aj nasledujúcu sezónu dohrať v tých kategóriách ako túto sezónu.

To, aké vekové kategórie budú môcť nastúpiť v súťažiach na budúci rok, neupravuje žiadny zákon (národná legislatíva). Je to vecou súťažných predpisov, pravidiel a rozhodnutia autonómnych športových organizácií. V každom športe športová komunita prijme prostredníctvom svojich orgánov (riadiace orgány súťaží) rozhodnutie, podľa akých pravidiel sa bude súťažiť na budúcu sezónu, samozrejme tak, aby to malo športovú logiku vrátane nadväznosti na súťaže v SR ale aj prípadné medzinárodné súťaže, kde môže byť veľmi dôležité aj stanovisko či rozhodnutie medzinárodnej športovej federácie.

Chcel by som sa opýtať, či zákon o športe upravuje možnosť, aby sa v prípade predčasného ukončenia súťaží pri prihlasovaní mužstiev do ďalšieho súťažného ročníka vychádzalo z poradia mužstiev v tabuľke súťaže v čase jej predčasného ukončenia?

Zákon o športe výslovne neupravuje pravidlá pre prihlasovanie mužstiev do nasledujúceho  súťažného ročníka po predčasnom ukončení súťaží ako sa to udialo vo väčšine športov v tomto roku. Pravidlá nasadzovania do ďalšieho/nového ročníka súťaží sú výlučne vecou športovej autonómie a jednotlivé zväzy budú postupovať podľa svojich súťažných poriadkov a rozpisov jednotlivých súťaží. Ak prípad predčasného ukončenia súťaží tieto predpisy doposiaľ neupravovali budú si možno musieť pomôcť stanovami zväzu, kde majú spravidla všetky zväzy upravené základné princípy fungovania zväzu a pravidlá postupu v prípade zásahu tzv. „vyššej moci”.

O práve súťaže v nasledujúcom ročníku budú rozhodovať riadiace orgány príslušných súťaží s prihliadnutím na princípy fair play a požiadavky ochrany integrity jednotlivých súťaží.

Aký by mal byť postup pri nasadzovaní do ďalšieho súťažného ročníka, keď došlo k predčasnému ukončeniu rozohratej súťaže a anulovaniu dosiahnutých športových výsledkov nedohratého súťažného ročníka z dôvodu koronakrízy? Nebolo by možné pri zaraďovaní družstiev do ďalšieho súťažného ročníka vychádzať napríklad z tabuľky po polovici súťažného ročníka?

Ak bola predčasne ukončená súťaž s tým, že boli vyhlásené aj jej výsledky, tieto výsledky sú určujúce pre postupy a zostupy zo súťaží, ako aj pre nadväzujúce pohárové súťaže a právo účasti v súťaži v ďalšom súťažnom ročníku. K takýmto rozhodnutiam by mohlo dôjsť v prípadoch, ak by sa riadne odohrala kompletná základná časť súťaže za rovnakých podmienok pre všetky súťažiace družstvá (každý hral s každým doma i vonku). V takomto prípade je veľmi dôležitá ochrana integrity súťaží, ktorá si vyžaduje, aby boli dodržané rovnaké podmienky pre všetkých súťažiacich.

V lyžiarskych športoch (zjazd, slalom, skoky na lyžiach a pod,) je pomerne časté, že pri výraznej zmene poveternostných podmienok dôjde k vyhláseniu celkového výsledku súťaže podľa výsledkov prvého kola, v ktorom mali všetci súťažiaci rovnakú príležitosť. V kolektívnych športoch sa však ligové stretnutia majstrovských súťaží odohrávajú tak, že každý sa stretne s každým súperom dvakrát raz na domácom štadióne pred domácimi priaznivcami a raz na štadióne svojho súpera. Ak bola odohratá iba polovica súťažného ročníka, každý s každým súperom odohral iba jedno z dvoch stretnutí, pričom podľa toho, ktorý zo súperov hral doma alebo vonku, mal v stretnut výhodu alebo nevýhodu. Navyše súperiace družstvá po polovici súťaže pri párnom počte družstiev ani neodohrali rovnaký počet stretnutí doma a vonku.