logo
COVID-19

Vláda SR dňa 29.03.2020 pripravila a predstavila verejnosti balík prvých opatrení na pomoc ekonomike zasiahnutej pandémiou nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19, ktoré sú momentálne spracované do prvých siedmich (7) bodov, nazvaných ako Prvá pomoc zamestnancom, firmám a živnostníkom. Štát postupne poskytne viacero príspevkov na podporu ekonomiky v SR, ktoré by mali pomôcť preklenúť tvrdé dopady COVID-19.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky spustí dve webové stránky pomahameludom.sk a neprepustaj.sk, na ktorých sa zamestnanci, podnikatelia a živnostníci dozvedia, na akú pomoc majú nárok.

Základné pojmy pri uplatnení štátnych príspevkov

a) za zamestnávateľa sa považuje najmä:

 • Právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej zložky v SR,
 • Organizačná zložka zahraničnej právnickej alebo fyzickej osoby na území SR,
 • Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa zákona o službách zamestnanosti,
 • Živnostník,
 • Osoba podnikajúca podľa osobitných predpisov

Za zamestnávateľa sa považujú aj právnické osoby s právnou formou občianskeho združenia, neziskové organizácie a nadácie. Za zamestnávateľa sa nepovažujú subjekty verejnej správy.

b) zamestnancom sa na účely poskytnutia príspevku považuje zamestnanec v pracovnom pomere, pričom za zamestnanca nie je možné pre účely príspevku považovať dohodára, spoločníka bez pracovného pomeru, konateľa bez pracovnej zmluvy, spolupracujúcu osobu, dobrovoľníka, osobu zmluvne previazanú cez zmluvu uzatvorenú podľa Občianskeho zákonníka.

c) samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) je

 • Živnostník
 • Osoba podnikajúca podľa osobitných predpisov
 • Športovec a športový odborník (ak vykonáva svoju činnosť ako SZČO)

Nárok na príspevok má SZČO iba vtedy, ak bola povinne alebo dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny.

Nárok  na príspevok  nemá SZČO, ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer, alebo SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

d) oprávnené obdobie sa považuje obdobie odo dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok (najskôr však od 12. marca 2020) do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva zrušené.

Ekonomické opatrenie č.1 (kluby)  - štát  poskytne príspevok na udržanie pracovného miesta pre zamestnávateľov, ktorí mali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti a udržia pracovné miesta.

Zamestnávateľ má nárok na príspevok na každého zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa podľa § 142 Zákonníka práce.

Príspevok na jedného zamestnanca je vo výške vyplatenej náhrady mzdy za čas prekážok v práci, súčasne najviac vo výške 80% priemerného zárobku zamestnanca vyplateného za čas prekážok v práci a súčasne je to suma najviac 1100 eur.

Príspevok nie je možné žiadať na zamestnancov, ktorí v čase pandémie (od dňa 16.3.2020) boli na PN, čerpali OČR, čerpali dovolenku alebo pracovali v rámci homeoffice.

PRÍKLAD: Ak bol zamestnanec v čase od 16.3.2020 do 31.3.2020 doma, pretože mu zamestnávateľ nemohol prideľovať prácu podľa § 142 a jeho náhrada mzdy bola vo výške 600 eur, uplatní si na neho príspevok vo výške 480 eur.

Ekonomické opatrenie č.2 (kluby - na základe tržby) - štát  poskytne príspevok na udržanie pracovného miesta pre zamestnávateľov, ktorí nemali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti ale mali pokles tržieb minimálne o 20% a udržia pracovné miesta.

Zamestnávateľ má nárok na príspevok na každého zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa podľa § 142 Zákonníka práce.

Maximálna celková výška príspevku pre jedného zamestnávateľa v druhej skupine zamestnávateľov alebo pre zamestnávateľa, ktorý je SZČO, je 200.000,- EUR/mesačne.

 1. príspevok za marec 2020 - na jedného zamestnanca je vo výške vyplatenej náhrady mzdy za čas prekážok v práci, súčasne najviac vo výške 80% priemerného zárobku zamestnanca vyplateného za čas prekážok v práci a súčasne je to najviac suma:
  1. 90 eur pri poklese tržieb o 20% a viac,
  2. 150 eur pri poklese tržieb o 40% a viac,
  3. 210 eur pri poklese tržieb o 60% a viac,
  4. 270 eur pri poklese tržieb o 80% a viac.
 2. príspevok za apríl 2020 - na jedného zamestnanca je vo výške vyplatenej náhrady mzdy za čas prekážok v práci, súčasne najviac vo výške 80% priemerného zárobku zamestnanca vyplateného za čas prekážok v práci a súčasne je to najviac suma:
  1. 180 eur pri poklese tržieb o 20% a viac,
  2. 300 eur pri poklese tržieb o 40% a viac,
  3. 420 eur pri poklese tržieb o 60% a viac,
  4. 540 eur pri poklese tržieb o 80% a viac.

Ekonomické opatrenie č.3 (hráči SZČO, športoví odborníci SZČO)- štát  poskytne príspevok pre SZČO, ktorí mali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia vykonávania resp. prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti alebo nemali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, ale ktorým klesli tržby o najmenej 20%.

SZČO má nárok na paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO vo výške odstupňovanej podľa poklesu tržieb:

 1. príspevok za marec 2020
  1. 90 eur pri poklese tržieb o 20% a viac,
  2. 150 eur pri poklese tržieb o 40% a viac,
  3. 210 eur pri poklese tržieb o 60% a viac,
  4. 270 eur pri poklese tržieb o 80% a viac.
 2. príspevok za apríl 2020
  1. 180 eur pri poklese tržieb o 20% a viac,
  2. 300 eur pri poklese tržieb o 40% a viac,
  3. 420 eur pri poklese tržieb o 60% a viac,
  4. 540 eur pri poklese tržieb o 80% a viac.

Pod pojmom "tržba" si treba v prípade subjektu, ktorý účtuje v podvojnom účtovníctve, predstaviť sumu výnosov, a teda to, čo fakturoval. V prípade subjektu, ktorý účtuje v jednoduchom účtovníctve alebo vedie evidenciu príjmov a uplatňuje paušálne výdavky, ide o sumu skutočných príjmov prijatých na účet alebo do pokladne.

Podmienky pre poskytnutie príspevku pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom

Podmienky pre poskytnutie príspevku pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, a to čestným vyhlásením:

 1. vyplatenie svojim zamestnancom náhrady mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca podľa výkazu pre priznanie príspevku (za marec min. 80 %, resp. podľa § 142 Zákonníka práce – nárok podľa kolektívnej zmluvy)
 2. záväzok, že dva (2) kalendárne mesiace po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom/cami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce,
 3. splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti,
 4. má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu,
 5. má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 6. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
 7. nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
 8. nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 9. nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 10. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu;
 11. nebol ku dňu 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach (viď https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/statna-pomoc/definicia_podnik_v_tazkostiach_web_oplz.pdf),
 12. pokles tržieb v prípade zamestnávateľov a SZČO, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu klesli tržby.

Analýza nároku na štátny príspevok prvej pomoci podľa dostupných informácií ku dňu 06.04.2020 pre subjekty v športe

Analýza nároku na štátny príspevok prvej pomoci podľa dostupných informácií ku dňu 06.04.2020 pre subjekty v športe je spracovaný tímom Učenej právnickej spoločnosti TU

Opatrenia a informácie Úradu verejného zdravotníctva SR k športovým podujatiam

Opatrenie_hromadne_podujatia.pdf
Navrh_opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_3_faza.pdf
Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_sportoviska.pdf