Kandidáti - Konferencia SFZ 17. 9. 2021

Kontrolór SFZ, ako príslušný orgán SFZ na prípravu, organizáciu, riadenie a kontrolu volieb do Volebnej komisie SFZ na Konferencii SFZ, ktorý vyhlasuje ich výsledky a plní ďalšie úlohy pri voľbách podľa predpisov SFZ v zmysle čl. 55 ods. 6 písm. h) a čl. 57 Stanov SFZ, po preskúmaní doručených návrhov na členov Volebnej komisie SFZ konštatuje, že navrhnutí kandidáti splnili podmienky kandidatúry a takto

rozhodol:

1.)     Kontrolór SFZ podľa čl. 2 ods. 9 Volebného poriadku SFZ z a r a ď u j e Ladislava Benedikoviča do zoznamu kandidátov do volieb na funkciu člena Volebnej komisie SFZ, ktorá sa uskutoční na Konferencii SFZ, konanej dňa 17.9.2021 v Poprade.

2.)    Kontrolór SFZ podľa čl. 2 ods. 9 Volebného poriadku SFZ z a r a ď u j e Ing. Ondreja Trnovského do zoznamu kandidátov do volieb na funkciu člena Volebnej komisie SFZ, ktorá sa uskutoční na Konferencii SFZ, konanej dňa 17.9.2021 v Poprade.

3.)    Kontrolór SFZ podľa čl. 2 ods. 9 Volebného poriadku SFZ z a r a ď u j e MVDr. Gabriela Sekereša do zoznamu kandidátov do volieb na funkciu člena Volebnej komisie SFZ, ktorá sa uskutoční na Konferencii SFZ, konanej dňa 17.9.2021 v Poprade.

4.)    Kontrolór SFZ podľa čl. 2 ods. 9 Volebného poriadku SFZ z a r a ď u j e Ing. Borisa Suju do zoznamu kandidátov do volieb na funkciu člena Volebnej komisie SFZ, ktorá sa uskutoční na Konferencii SFZ, konanej dňa 17.9.2021 v Poprade.

5.)    Kontrolór SFZ podľa čl. 2 ods. 9 Volebného poriadku SFZ z a r a ď u j e Mgr. Michala Mertinyáka do zoznamu kandidátov do volieb na funkciu člena Volebnej komisie SFZ, ktorá sa uskutoční na Konferencii SFZ, konanej dňa 17.9.2021 v Poprade.

Poučenie:

Subjekt, ktorý bol rozhodnutím VK SFZ dotknutý, je oprávnený podať proti rozhodnutiu VK SFZ odvolanie, ktoré doručí VK SFZ (čl. 60 ods. 9 Stanov SFZ). O odvolaní rozhoduje Odvolacia komisia SFZ do 14 dní odo dňa predloženia veci na rozhodnutie predsedom VK.

Kandidát za BFZ

Ing. Ondrej Trnovský

Kandidát za ZsFZ

Ladislav Benedikovič

Kandidát za VsFZ

MVDr. Gabriel Sekereš

Kandidát za SsFZ

Ing. Boris Suja

Kandidát za ÚLK

Mgr. Michal Mertinyák

Uznesenie kontrolor o zaradení VK SFZ 17_09_2021.pdf