logo
COVID-19

KOMUNIKÉ SFZ k priebežne prijatým rozhodnutiam, analýzam a vydaným stanoviskám počas prebiehajúcej pandémie COVID-19

Slovenský futbalový zväz (ďalej len „SFZ“) za účelom poskytnutia relevantných a čo najpresnejších informácií pre všetkých členov SFZ, zriadil v mesiaci marec 2020 krízovú skupinu SFZ, ktorá analyzuje všetky súvisiace dopady súčasnej krízy.

Aj keď SFZ priebežne komunikoval obsah vytvorených stanovísk a analýz interne všetkým relevantným subjektom v rámci SFZ, dovoľujeme si ich zhrnúť do formy komuniké, aby sa informácia o aktivitách SFZ v súčasnej pandemickej situácii dostala medzi všetkých členov SFZ a verejnosť. Budeme tak robiť pravidelne každý týždeň.

Komunikácia so strešnými organizáciami (UEFA, FIFA) a štátnymi inštitúciami

Pre zabezpečenie čo najefektnejších procesov sme komunikovali nasledovné oblasti so strešnými organizáciami (UEFA, FIFA) a štátnymi inštitúciami:

 • Videokonferencia UEFA dňa 17. marca 2020, kde UEFA rozhodla o posunutí majstrovstiev Európy na leto budúceho roku (11. 6. - 11. 7. 2021). Barážový zápas o postup na ME Slovensko - Írsko bol predbežne presunutý na jún tohto roka.
 • Po utorkovom rokovaní čelných predstaviteľov 55 členských krajín, zástupcov asociácie klubov (ECA), líg (European Leagues) i hráčov  (FIFPro) prostredníctvom videokonferencie odložila UEFA pre koronavírus európsky šampionát o rok, nový termín ME by mal byť 11. jún až 11. júl 2021.
 • Videokonferencia UEFA dňa 3. apríla 2020, ktorej predmetom bolo rozhodnutie, že

(i)  všetky zápasy národných tímov mužov a žien, pôvodne plánované na jún 2020, sa odkladajú do ďalšieho oznámenia. Vrátane zápasov baráže EURO 2020 a kvalifikačných zápasov žien ME 2021

(ii)  všetky ostatné zápasy pod egidou UEFA, vrátane medzištátnych priateľských zápasov, sú odložené až do ďalšieho oznámenia

(iii)  európsky šampionát tímov do 17 rokov, naplánovaný na máj 2020, sa ruší

(iv)  turnaj majstrovstiev Európy žien do 19 rokov, naplánovaný na júl 2020, sa ruší

(v)  majstrovstvá Európy dievčat do 17 rokov, ktoré sa mali konať v máji 2020, sa odkladajú do ďalšieho oznámenia, keďže turnaj je zároveň  kvalifikáciou pre majstrovstvá sveta hráčok do 17 rokov, organizovaných FIFA

(vi)  majstrovstvá Európy hráčov do 19 rokov, naplánovaný na júl 2020, sa odkladajú do ďalšieho oznámenia, keďže turnaj je zároveň  kvalifikáciou pre majstrovstvá sveta hráčov do 20 rokov, organizovaných FIFA

(vii)  finále Ligy majstrov vo futsale, naplánované na apríl 2020, sa odkladá do ďalšieho oznámenia

(viii)  lehoty, týkajúce sa všetkých klubových súťaží UEFA v sezóne 2020/21, sa predlžujú až do ďalšieho oznámenia, vrátane postupu pri prestupoch a registrácii hráčov. UEFA včas stanoví nové termíny

(ix)  výkonný výbor UEFA si je vedomý svojej zodpovednosti v oblasti udeľovania licencií klubom a finančného fair-play

(x)  UEFA preferuje dohranie ako domácich, tak medzinárodných klubových súťaží v tejto sezóne

(xi)  momentálna výnimočná situácia si vyžaduje špecifické osobitné kroky na uľahčenie práce členských zväzov a klubov. Výkonný výbor UEFA podporuje návrh poskytnúť členským zväzom viac času na dokončenie postupu pri udeľovaní licencií klubom, až kým sa nanovo zadefinuje postup pri zaradení účastníkov do klubových súťaží UEFA  sezóne 2020/21

(xii)  v dôsledku mimoriadnych udalostí, súvisiacich s pandémiou koronavírusu sa výkonný výbor UEFA rozhodol pozastaviť ustanovenia o licenciách pre kluby, ktoré sa týkajú prípravy a hodnotenia budúcich finančných informácií klubu. Toto rozhodnutie sa týka výlučne účasti v klubových súťažiach UEFA 2020/21.

 • Analýza Usmernenia FIFA na riešenie právnych dôsledkov v súvislosti s pandémiou COVID-19 a príprava Usmernenia SFZ k uvedenému dokumentu

Usmernenie FIFA a SFZ je dostupné tu: https://www.futbalsfz.sk/covid-19-fifa

 • Príprava titulkovaného videa a prekladu zo strany SFZ k zverejnenému videu FIFA na riešenie právnych dôsledkov v súvislosti s pandémiou COVID-19

Video FIFA so slovenskými titulkami je dostupné tu: https://www.futbalsfz.sk/covid-19-fifa

 • Komunikácia s FIFA za účelom poskytnutia finančnej analýzy zo strany SFZ na čerpanie finančných prostriedkov z projektu FIFA Forward
 • Podnet podaný na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) za účelom bližšej špecifikácie pre športovú obec prijatých ekonomických opatrení, a to najmä (*výber najpodstatnejších otázok):

(i)  či sa uvedené ekonomické opatrenia dotýkajú aj subjektov v športe (futbale) a to na základe Informácie o zákaze organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy zo dňa 11.03.2020, Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 23.03.2020 a Usmernenia MŠVVaŠ SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 pre oblasť športu zo dňa 27.03.2020?

(ii)  či a akým spôsobom sú vnímaní futbalisti vykonávajúci svoju činnosť na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu (nie ako SZČO, ale ako iný pracovnoprávny vzťah), či môžu športové organizácie (kluby) čerpať finančné prostriedky v rámci prijatých ekonomických opatrení?

(iii)  akým spôsobom vyriešiť otázku prekážok zo strany zamestnávateľa, keď ZoŠ pri zmluve o profesionálnom výkone športu neodkazuje na prekážky zo strany zamestnávateľa a jedná sa o podmienku na čerpanie finančných prostriedkov?

 • Stretnutie so ministrom MŠVVaŠ SR - p. Branislavom Gröhlingom a štátnym tajomníkom pre šport MŠVVaŠ SR – p. Ivanom Husárom

Analýza a stanoviská k prijatým ekonomickým opatreniam vlády a rozhodnutiam ÚVZ SR

V súvislosti s prijatými ekonomickými opatreniami vlády a rozhodnutiami ÚVZ SR sme uskutočnili pre členov SFZ nasledovné aktivity:

 • Vytvorenie samostatnej sekcie „COVID-19“ na stránke futbalsfz.sk za účelom zhromažďovania všetkých nevyhnutných informácii vydaných relevantnými orgánmi
 • Vytvorenie komunikačného centra prostredníctvom mailovej adresy covid19@futbalsfz.sk, pre všetkých členov SFZ, aby sa mohli kedykoľvek s ich otázkami dopytovať na SFZ
 • Vytvorenie sekcie často kladených otázok (FAQ), kde sú priebežne dopĺňané často kladené otázky v oblasti súťaží, ekonomických opatrení a iných súvisiacich futbalových otázok
 • Analýza prijatých ekonomických opatrení vlády SR; za účelom spresnenia opatrení sa obrátil SFZ na MŠVVaŠ SR
 • Analýza relevantných rozhodnutí ÚVZ SR a príprava jednotlivých usmernení zo strany SFZ k uvedeným rozhodnutiam
 • Príprava Usmernenia SFZ k Usmerneniu k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport, ktoré bolo zverejnené dňa 24.04.2020, kde boli pre členov SFZ uverejnené nasledovné usmernenia:

(i)  tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu,

(ii)  umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl za podmienok uvedených v tomto usmernení a za podmienok vydanými mestami a správcami uvedených ihrísk,

(iii)  skupina futbalistov aktívne zapojených do tréningovej činnosti na jednom športovisku nesmie v rovnakom čase presiahnuť 5 osôb, pričom je možné vytvoriť na ihrisku viaceré skupiny, ak na jednu skupinu pripadne najmenej plocha 30 x 30 m,

(iv)  skupina futbalistov čakajúcich na zapojenie do aktívnej športovej činnosti čaká v bezpečnej vzdialenosti, rozstupoch a dodržiava ďalšie pravidlá, ktoré platia v rámci všeobecných opatrení,

(v)  medzi aktívne zapojenými futbalistami a ostatnými osobami bude zachovávaná vzdialenosť najmenej 2 metre,

(vi)  hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo vonkajších športoviskách nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,

(vii)  všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty; výnimkou je osoba, ktorá riadi športovú činnosť (tréner) a ktorá je v dostatočnej vzdialenosti od ostatných osôb,

(viii)  v tréningu nebudú vykonávané kontaktné aktivity ako napríklad súbojové cvičenia dvoch, resp. viacerých hráčov,

(ix)  na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,

(x)  zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory štadióna, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť)

(xi)  po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok,

(xii)  je povinnosťou futbalistov mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,

(xiii)  pri striedaní skupín hráčov vykonávajúcich tréningovú aktivitu na rovnakom športovisku, tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa futbalistov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,

(xiv)  osoba na to určená uchováva záznam o účasti osôb na športovej činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite,

(xv)  v súčasnom období je dôležitá́ najmä alergologická anamnéza futbalistov, lebo v najbližších dvoch mesiacoch budú vrcholiť ťažkosti alergikov - slzenie, opuchy a svrbenie očí, nádcha, kašeľ, kýchanie. Tieto prejavy by mohli mylne poukazovať̌ na nákazu COVID-19,

(xvi)  uvedené usmernenie sú prevádzkovatelia športových zariadení povinní umiestniť na viditeľnom mieste predmetného športového zariadenia.

Ostatné aktivity SFZ v súvislosti s aktuálnou situáciou pre oblasť športu

Značky