logo
SFZ

Stanovy

01.03.2019 - Stanovy SFZ v znení zmien a doplnkov z 01.03.2019 (účinné od 01.03.2019) (PDF verzia aktualizovaného znenia stanov schváleného konferenciou SFZ dňa 01.03.2019)

02.02.2018 - Stanovy SFZ v znení zmien a doplnkov z 02.02.2018 (účinné od 02.02.2018) (verzia schválená MV SR aktualizovaného znenia stanov schváleného konferenciou SFZ dňa 02.02.2018)

02.02.2018 - Stanovy SFZ - anglická verzia / Statutes of the Slovak Football Association (PDF file, approved at The Conference of Slovak Football Association 02.02.2018)

29.06.2017 - Stanovy SFZ v znení zmien a doplnkov z 29.06.2017 (účinné od 30.06.2017)
(PDF verzia aktualizovaného znenia stanov schváleného konferenciou SFZ dňa 29.06.2017)

31.03.2017 - Stanovy SFZ v znení zmien a doplnkov z 31.03.2017 (účinné do 29.06.2017)
(PDF verzia aktualizovaného znenia stanov schváleného konferenciou SFZ dňa 31.03.2017)

18.11.2016 - Stanovy SFZ v znení zmien a doplnkov z 18.11.2016 
(PDF verzia aktualizovaného znenia stanov schváleného konferenciou SFZ dňa 18.11.2016)

06.06.2014 – Stanovy SFZ v znení zmien a doplnkov zo 06.06.2014 (účinné do 03.06.2016)
(úplné znenie stanov na stránke Učenej právnickej spoločnosti; textová verzia s možnosťou vyhľadávania a prelinkami na súvisiace normy)

                      Stanovy Slovenského futbalového zväzu schválené dňa 06.06.2014 
                      (PDF verzia aktualizovaného znenia stanov schváleného konferenciou SFZ dňa 06.06.2014 účinného do 3.6.2016)

01.01.2013 - Stanovy Slovenského futbalového zväzu schválené dňa 28.9.2012 (účinné do 06.06.2014)
(PDF verzia pôvodného znenia stanov schváleného konferenciou SFZ dňa 28.9.2012)

 

25.09.2010 - Stanovy Slovenského futbalového zväzu (zrušené k 1.1.2013)

28.03.2011 - Dodatok č. 5 k stanovám SFZ - zmena sídla (zrušené k 1.1.2013)

Poriadky

30.06.2018  Registračný a prestupový poriadok (účinný do 18.06.2019)

18.07.2017  Registračný a prestupový poriadok (účinný do 07.09.2017)

01.07.2017  Registračný a prestupový poriadok (účinný do 18.07.2017)

14.03.2017  Registračný a prestupový poriadok  (účinný do 01.07.2017)

02.12.2016 - Registračný a prestupový poriadok  (účinný od 2.12.2016)

06.07.2016 - Registračný a prestupový poriadok  (účinný od 6.7.2016)

24.05.2016 - REGISTRAČNÝ a PRESTUPOVÝ poriadok (účinný do 06.07.2016)

25.05.2016 novela RAPP prijatá na zasadnutí VV SFZ 09.05.2016

10.02.2015 - REGISTRAČNÝ a PRESTUPOVÝ poriadok (účinný do 24.5.2016)

       Registračný a prestupový poriadok na stránkach UČPS (v znení všetkých noviel a zmien od prijatia dňa 10.2.2015)

       01.01.2013 - Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov (účinný do 14.6.2015)

26.06.2012 - Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov (účinný do 14.6.2015)

26.06.2012 - REGISTRAČNÝ poriadok futbalu (účinný do 14.6.2015)

      10.02.2015 - Registration and Transfer Regulation of SFZ (version from 10.02.2015)

 

06.07.2016  Súťažný poriadok futbalu (platné do 28. 6. 2017))

17.07.2014 - SÚŤAŽNÝ poriadok futbalu (platný do 30.6.2015)

01.07.2014 - Súťažný poriadok futbalu (zrušený k 17.07.2014)

12.03.2013 - Súťažný poriadok futbalu (zrušený k 01.07.2014)

       

       05.09.2016  Poriadok komory SFZ pre riešenie sporov (účinný do 12.12.2017)

       

       21.06.2018 - Disciplinárny poriadok (úplné znenie platné do 25.8.2019)
      30.06.2015 - DISCIPLINÁRNY poriadok SFZ (platný do 15.06.2016)

       30.06.2015 - novela Disciplinárneho poriadku SFZ

       11.07.2014 - novela Disciplinárneho poriadku SFZ

05.11.2013 - Disciplinárny poriadok SFZ (platný do 11.7.2014) 

12.03.2013 - Disciplinárny poriadok SFZ (platný do 31.12.2013)

26.06.2012 - Disciplinárny poriadok SFZ (platný do 31.12.2013)

 

06.06.2014 - ROKOVACÍ poriadok SFZ (v znení novely zo 6.6.2014) (platný do 03.06.2016)

22.02.2013 - Rokovací poriadok SFZ (znenie platné do 6.6.2014)

22.02.2013 - VOLEBNÝ poriadok SFZ (poriadok na stránke ucps.sk) (platný do 03.06.2016)

25.09.2010 - Volebný poriadok SFZ (zrušený k 22.2.2013)

 

01.11.2008 - ORGANIZAČNÝ poriadok SFZ (zrušený k 1.1.2013)

Organizačný poriadok je povinný vypracovať každý organizátor verejného športového podujatia podľa § 4 ods. 2 zák. č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (zákon č. 479/2008 Z.z. bol zrušený k 1.2.2014)

01.12.2008 - ORGANIZAČNÝ poriadok športového podujatia - Bratislava, Pasienky

01.12.2008 - ORGANIZAČNÝ poriadok športového podujatia - MŠK Žilina

Smernice

07.10.2014 - Smernica o licenčnom systéme mládeže (licencia ÚTM a Grassroots) (účinná do 28.6.2017)

03.02.2016 - Smernica o striedavom štarte žiačok (novelizácia)

03.02.2016 - Smernica klubového licenčného systému SFZ (2012)

05.11.2013 - Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch

12.03.2013 - Smernica o striedavom štarte žiačok

15.01.2013 - Smernica o vytvorení a prevádzkovaní informačného systému o bezpečnosti pri športových podujatiach (IS BŠP)

  15.01.2013 - Dôvodová správa k Smernici o IS BŠP

  23.11.2012 - Smernica o licenčnom systéme ÚTM a Grassroots

  23.11.2012 - Príloha č. 1 - Licenčné podmienky pre udelenie licencií SFZ a povinnosti držiteľa licencie

  23.11.2012 - Príloha č. 2 - Časový harmonogram licenčného konania

  23.11.2012 - Organizácia mládežníckych súťaží v SR od súťažného ročníka 2013/2014

  11.09.2001 - Pravidlá upravujúce činnosť agentov hráčov a klubov (účinné do 6.4.2015)

 12.09.2011 - Pravidlá upravujúce činnosť agentov hráčov a klubov (novelizácia) (účinné do 6.4.2015)

  22.09.2009 - Smernica pre registráciu profesionálnych a neamatérskych zmlúv (účinná do 14.6.2015)

  01.07.1995 - Pravidlá pre stanovenie výšky odstupného za profesionálneho hráča (účinné do 14.6.2015)

 17.08.2012 - Smernica o striedavom štarte žiačok

 01.10.2009 - Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch a ich zaraďovaní do súťaží (zrušená k 5.11.2013)

Štatúty a Kodex

04.05.2011 - Štatút Zmierovacej komisie (zrušenej rozhodnutím VV SFZ 20.1.2015)

22.11.2013 - Štatút Rozhodcovského súdu (konsolidované znenie)

14.01.2014 - Štatút Ceny Fair Play MUDr. Ivana Chodáka

03.02.2016 - Štatút Zdravotnej komisie (zrušenej rozhodnutím VV SFZ 9.4.2014)

03.02.2016 - Štatút Trénersko-metodickej komisie (zrušenej rozhodnutím VV SFZ 9.4.2014)

03.02.2016 - Štatút Komisie ženského futbalu (zrušenej rozhodnutím VV SFZ 9.4.2014)

03.02.2016 - Štatút Ekonomickej komisie (zrušenej rozhodnutím VV SFZ 9.4.2014)

Kódex futbalovej etiky.pdf

Rozpis republikových súťaží vo futbale

Kódexy


Kodex_futbalovej_etiky_120130.pdf