logo
SFZ

2018 - Prerozdelenie príspevkov podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe

Prerozdelenie príspevkov podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe pre rok 2017

Prerozdelenie príspevku uznanému športu podľa § 69 ods. 5 písm. a) zákona o športe

SFZ bol na rok 2018 poskytnutý na základe zmluvy č. 0131/2018/SŠSŠM o poskytnutí príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVŠ SR pre oblasť športu v roku 2018 zo dňa 29.1.2018 príspevok uznanému športu vo výške 9 511 474 €. Vychádzajúc z vyššie uvedených ustanovení zákona o športe je SFZ povinný vyčleniť na účely podľa § 69 ods. 5 písm. a) zákona o športe minimálne 1 452 223,50 € a na účely podľa § 69 ods. 5 písm. b) zákona o športe minimálne čiastku 1 902 294,80 €. 

Finálny prehľad prerozdelenia príspevku pre rok 2018 - po zväzoch podľa matričnej príslušnosti klubov
Metodické usmernenie k používaniu finančných prostriedkov prerozdelených futbalovým klubom v súlade s ustanovením § 69 ods. 5 písm. a) zákona č.440/2015 Z.z. o športe

Sprievodný materiál k § 69 ods. 5 písm. a) zákona o športe

Príspevok v celkovom objeme 1.426.721,10 eura bude rozdelený pomerne futbalovým klubom prihláseným do súťažného ročníka 2017/2018 podľa počtu mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018, t.j. družstiev mládeže do U21 (vrátane) s výnimkou futbalových akadémií a ÚTM ktoré riadne odohrali a majú uzatvorené všetky zápisy o stretnutí jarnej časti.

V súvislosti s poukázaním časti príspevku medzi futbalového kluby upozorňujeme, že vychádzajúc z povahy príspevku uznanému športu, ktorý je ministerstvom poskytovaný ako prísne účelovo viazaný vrátane povinnosti prijímateľa používať tieto finančné prostriedky len v rozsahu identifikovaných oprávnených výdavkov vymedzených ministerstvom, a to pod hrozbou sankcií, t.j. príspevok je obsahovo totožný s dotáciou zo štátneho rozpočtu, SFZ si nemôže dovoliť rozdeliť finančné prostriedky z príspevku uznanému športu medzi cca. 1300 futbalových klubov priamo bezhotovostným prevodom na ich bankové účty a takto ohroziť správnosť evidencie a výkazníctva. Pri takom počte subjektov nie je objektívne možné zabezpečiť plnenie všetkých podmienok a povinností pri používaní príspevku voči ministerstvu vrátane striktného výkazníctva a preukázateľného vyúčtovania. 

Čerpanie finančných prostriedkov z príspevku bude preto futbalovým klubom, ktoré majú na príspevok nárok, umožnené za týchto podmienok:

a) futbalový klub musí mať počas celého roka spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 66 zákona o športe (napr. jeho činnosť musí byť v súlade s § 21 a § 22 zákona o športe), keďže pri strate spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov nie je možné subjektu finančné prostriedky z príspevku poukazovať a

b) futbalový klub bude čerpať finančné prostriedky z príspevku tak ako v roku tak ako v minulom roku  jednoduchým systémom cez pridelený kredit, ktorý bude určený vo výške jeho nároku na príspevok. Tento kredit bude používať cez katalóg tovarov a služieb, ktoré si bude objednávať u SFZ, pričom cena za poskytnuté služby (napr. čerpanie PHM), sa odráta z prideleného kreditu. 

Výhradne takýmto spôsobom bude SFZ schopný zabezpečiť voči ministerstvu a podľa jeho podmienok a požiadaviek preukázateľné výkazníctvo účelnosti a oprávnenosti vynaložených výdavkov z poskytnutého príspevku.  

Čerpanie príspevku v oprávnenej výške podľa prílohy č. 1 tohto materiálu bude futbalovým klubom umožnené od 1.7.2018 cez už zmienený kreditový nákupný systém - webshop. 

V súvislosti s používaním finančných prostriedkov upozorňujeme, že celý objem finančných prostriedkov, ktoré budú takýmto spôsobom futbalovému klubu poukázané, bude možné použiť(reálne uhradiť) len v termíne do 30.11.2018. 

V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že všetky oprávnené výdavky je možné uhrádzať len na účely podpory mládeže, t.j. nie je možné uhrádzať výdavky, ktoré nie sú určené na šport mládeže a sú generované napr. výlučne z činnosti seniorského družstva futbalového klubu. 

Všetky výdavky musia zároveň spĺňať kritériá zaradenia do bežných výdavkov v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. Pri obstarávaní hmotného majetku je pre zaradenie do bežných výdavkov potrebné dodržať finančný limit 1.700,- eur, t.j. obstarávacia cena musí byť rovná alebo nižšia ako táto hranica. Na druhej strane pri obstaraní nehmotného majetku (napr. software, licencie) je finančný limit vo výške 2.400,- eur. 

V prípade porušenia finančnej disciplíny je futbalový klub zodpovedný za nesprávne použitý objem finančných prostriedkov a bude znášať sankcie uložené v súvislosti s porušením finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prerozdelenie príspevku uznanému športu podľa § 69 ods. 5 písm. b) zákona o športe

Príspevok v minimálnej výške 1.902.294,80 eura bude rozdelený medzi futbalové akadémie mládeže a ÚTM v závislosti od plnenia kritérií Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ. 

Financovanie futbalových akadémií mládeže a ÚTM je ekonomicky omnoho náročnejšie ako výška finančných prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu, t.j. SFZ prerozdelí na účely rozvoja talentovanej mládeže viac finančných prostriedkov ako minimálna hranica upravená zákonom o športe. Z týchto finančných prostriedkov bude financovaný aj program podpory talentovaných hráčov v kategóriách U12 až U15 (príprava regionálnych a oblastných výberov). 

Celkový objem finančných prostriedkov určený na podporu rozvoja talentovaných športovcov vychádza zo schváleného rozpočtu SFZ na rok 2018. Keďže SFZ v rámci zostaveného rozpočtu prísne nerozlišuje zdrojové zabezpečenie krytia uvedených výdavkov a ich potrebu zabezpečuje okrem vlastných zdrojov a finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu aj z príspevkov od UEFA a FIFA, definitívna sumačerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie konkrétneho mládežníckeho klubu v súlade s vymedzeným účelom vrátane zabezpečenia povinného spolufinancovania bude až predmetom každoročného vyúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom. 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného, finančné prostriedky v minimálnom objeme 1.902.294,80 eura budú rozdelené v rámci schváleného modelu financovania klubov licenčného systému mládeže a podpory regionálnych a oblastných výberov:

a) Pre súťažný ročník 2018/2019:

  • 12 akadémií mládeže (U6 - U19) – 90.000,- eur/akadémia mládeže
  • 22 ÚTM (U6 - U15) – 30.000,- eur/ÚTM
  • 14 čakateľov (futbalové kluby so základnou licenciou mládeže) – 4.000,- eur/čakateľ

b) Program podpory talentovaných hráčov v kategóriách U12 až U15. 

Poznámka: časť príspevku sa poskytuje formou materiálno-technického zabezpečenia činnosti futbalových klubov a programu podpory talentov SFZ.
Finančné prostriedky z poskytnutého príspevku uznanému športu môžu byť použité len v intenciách vyššie uvedeného na úhradu výdavkov, ktoré spĺňajú kritéria zaradenia do bežných výdavkov podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, najmä na úhradu výdavkov na:

a) odmeny trénerov, športových riaditeľov mládeže a koordinátorov mládeže, 
b) cestovné, ubytovanie a stravné,
c) prenájom priestorov, zariadení a techniky,
d) materiálno-technické zabezpečenie,
e) organizovanie súťaží, športových podujatí a súvisiacich aktivít. 

Na záver uvádzame, že v prípade, že v priebehu roka 2018 dôjde k navýšeniu sumy príspevku dodatkom k zmluve so štátom, finančné prostriedky vo výške navýšenej sumy príspevku uznanému športu sa prerozdelia dodatočne rovnakým kľúčom, ako je uvedené v bodoch 1. a 2. tohto materiálu.

Slovenský futbalový zväz, 28.6.2018
Ján Kováčik
Prezident SFZ