logo
SFZ

Štefan VAĽKO

Do funkcie kontrolóra SFZ bol zvolený na zasadnutí Konferencie SFZ dňa 28. júna 2018. V zmysle stanov SFZ kontrolór vykonáva funkciu predsedu revíznej komisie SFZ.  

Kontrolór je najvyšším kontrolným orgánom SFZ, ktorý vykonáva a zabezpečuje nezávislý výkon vnútornej kontroly SFZ a kontroly členov SFZ. Pri výkone svojej funkcie postupuje tak, aby sa predchádzalo závažnému porušeniu povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí SFZ, UEFA a FIFA a na jeho základe uloženým sankciám, opatreniam a iným negatívnym dôsledkom pre SFZ a osoby s príslušnosťou k SFZ. Na ten účel kontrolór vykonáva konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre orgány SFZ, pracovné skupiny a orgány členov SFZ.

Priebežne vykonáva kontrolnú činnosť zameranú najmä na:

 • hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov
 • použitie a vykazovanie sponzorského
 • dodržiavanie právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí SFZ, UEFA a FIFA

Kontrolór pri výkone kontroly postupuje podľa ustanovenia § 14 Zákona o športe. Osoby s príslušnosťou k SFZ sú povinné poskytnúť kontrolórovi pri výkone jeho pôsobnosti potrebnú súčinnosť.

V rámci svojej činnosti kontrolór SFZ tiež:

 • vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí konferencie a ich riadneho zverejňovania
 • upozorňuje prezidenta a výkonný výbor na nesúlad povinne zverejňovaných údajov a údajov na webovom sídle SFZ, v ISSF a informačnom systéme športu
 • upozorňuje prezidenta, konferenciu a výkonný výbor na zistené nedostatky a odporúča im postup, ktorý je v súlade s právnym poriadkom a predpismi SFZ, UEFA a FIFA; pri zistení závažného nedostatku navrhuje preventívne a nápravné opatrenia a určuje lehotu na jeho odstránenie
 • metodicky riadi a usmerňuje kontrolórov členov SFZ
 • posudzuje súlad priebehu zasadnutí, postupov a rozhodnutí orgánov SFZ s právnym poriadkom, predpismi a rozhodnutiami SFZ, UEFA a FIFzúčastňuje sa na zasadnutiach konferencie, výkonného výboru, kontrolných orgánov, a ak to považuje za potrebné, aj na zasadnutiach iných orgánov SFZ
 • vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov SFZ a zúčastňuje sa na zasadnutí volebnej komisie vrátane spočítavania hlasov
 • plní úlohy volebnej komisie, ak ide o voľby členov volebnej komisie alebo o voľby na zasadnutí výkonného výboru
 • vypracúva v súčinnosti s revíznou komisiou výročnú správu o činnosti kontrolóra, ktorú predkladá konferencii