logo
COVID-19

SFZ - Usmernenie k organizácií futbalových zápasov súťažného ročníka 2021/2022

USMERNENIE k organizácií futbalových zápasov súťažného ročníka 2021/2022 (s výnimkou Fortuna ligy)

účinné od 16.8.2021

SFZ vydáva v nadväznosti na vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR č. 241, ktorou sa nariaďujú opatrenia  priohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí zo dňa 12.8.2021 (ďalej len „vyhláška“) toto usmernenie k podmienkam organizácie súťažných stretnutí futbalových líg s výnimkou Fortuna ligy.

Vo všeobecnosti k pravidlám a podmienkam súťaží:

1.  Za plne očkovanú osobu sa považuje:

 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovania s dvojdávkovou schémou,
 • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovania s jednodávkovou schémou,
 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovania, ak bola prvá dávka očkovania podaná do 180 dní od prekonania COVID- 19, alebo
 • osoba do 12 rokov veku.

2.  Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala COVID-19 (ďalej len „osoba  v režime OTP“)sa považuje:

 • osoba plne očkovaná,
 • osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom testu na COVID-19 nie starším ako  72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo
 • osoba, ktorá prekonala COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

3.  Sektory v rámci športovísk majú tieto pravidlá:

 • osoby v sektoroch sa nesmú premiešavať a každý  sektor má vlastné pomôcky,
 • každý sektor musí byť vedený iným trénerom,
 • medzi sektormi musí byť zachované pásmo o min. šírke 4 metre.

4.  Organizátor futbalového zápasu:

 • je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov futbalového podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa bodov   1 alebo 2,
 • musí zabezpečiť pri vstupe do priestorov podujatia oznam o skutočnosti:

       · či umožňuje vstup akýmkoľvek osobám, osobám v režime OTP alebo len plne zaočkovaným,

       · že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

       · že ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovaťsvojho lekára a opustiť miesto podujatia,

       · platí zákaz podávania rúk,

 • je povinný zaistiť pri vstupe do priestorov dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk   alebo iný adekvátnyspôsob dezinfekcie rúk,
 • je v prípade kapacity nepresahujúcej 50% celkovej kapacity na sedenie povinný zabezpečiť sedenie v každom druhom rade,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnompodujatí,
 • je povinný zabezpečiť dostatočný počet ľudí za účelom dohľadu nad dodržiavaním preventívnych opatrení.

5.  Ďalšie základné podmienky organizácie zápasov:

 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • priestor pre divákov musí byť rozdelený do sektorov, ktoré majú kapacitu maximálne 1000 divákov,
 • konzumácia jedál a nápojov nie je výslovne obmedzená, pri ich konzumácii a predaji je však nevyhnutné dodržiavať všetky náležité hygienické opatrenia na elimináciu rizika (napr. zabezpečiť predaj cez výdajné okienko a podobne),

DÔLEŽITÉ:

O výbere režimu, v ktorom sa bude futbalový zápas konať – t.j, či bude podujatie v režime základ, OTP alebo kompletnej zaočkovanosti, rozhoduje priamo ORGANIZÁTOR  a od tohto výberu potom závisia prevádzkové podmienky, ktoré sú definované nižšie v tabuľke. Upozorňujeme, že podmienky nie je možné kombinovať, t.j. napr. ak organizátor zvolí účasť divákov v režime OTP, nemôže tam pustiť osoby, ktoré protokol OTP nespĺňajú. Zároveň však je možné mať rôzny režim pre divákov a pre priamych účastníkov zápasu /športovcov, realizačný tím, atď./.

ĎALŠIE PODROBNEJŠIE PODMIENKY SÚ PREDMETOM ÚPRAVY VYHLÁŠKY A PLNENIE VŠETKÝCH PODMIENOK KONTROLUJE ORGANIZÁTOR, KTORÝ JE PRIAMO ZODPOVEDNÝ ZA ICH DODRŽIAVANIE.

PODMIENKY ORGANIZÁCIE SÚŤAŽNÝCH STRETNUTÍ NIŽŠÍCH FUTBALOVÝCH LÍG A MLÁDEŽNÍCKYCH SÚŤAŽÍ

1.  Súťažné stretnutia a tréningy

Toto nastavenie opatrení de facto znamená, že prísne obmedzenia týkajúce sa možnosti odohrať futbalový zápas sa začnú aplikovať až od červenej farby – ešte v oranžovom spektre je možné odohrať zápas so športovcami bez obmedzenia testovania alebo zaočkovanosti do počtu 50 osôb. Deti do 12 rokov môžu súťažiť bez obmedzení.

PODMIENKY ORGANIZÁCIE SÚŤAŽNÝCH STRETNUTÍ 2. FUTBALOVEJ LIGY

Súťažné stretnutia

·  testovanie hráčov a členov realizačného tímu  klubov pomocou RT-PCR alebo prostredníctvom antigénového testu bude zabezpečené zo strany klubov pred každým súťažným kolom (nie dlhšiu dobu ako 48 hodín pred stretnutím), najviac však v rozsahu raz za 7 dní,

·  ďalšie podmienky organizácie stretnutí 2. futbalovej ligy sú upravené v manuáli zverejnenom na stránke ÚVZ SR (https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Manual_kolektivne_sporty.pdf).

usmernenie k organizácii futbalových stretnutí 130821.pdf

Značky