logo
COVID-19

USMERNENIE SFZ k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR vo veci prevádzky vonkajších športovísk

Slovenský futbalový zväz (ďalej len „SFZ“) vydáva k Usmerneniu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 03.06.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk nasledovné pokyny:

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 03.06.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk transformované na zápasy futbalistov.

Požiadavky smerom k organizácii zápasov na štadióne / jednotlivé kroky organizačných procesov:

1.  Príjazd tímov na štadión

a.  Príjazd tímov viacerými autobusmi / autami, tak aby bol zachovaný primeraný rozostup hráčov, resp. členov realizačných tímov alebo využitie prekrytia dýchacích ciest rúškom. Tímový autobus musí byť vydezinfikovaný pred príchodom hráčov.

b.  Oddelený príchod mužstiev / zabezpečiť dostatočný časový rozostup.

c.  V závislosti od konkrétneho štadióna zabezpečiť rozdielne cesty do šatní pre oba tímy.

2.  Šatne (tímy a rozhodcovia)

a.  V prípade možnosti využiť voľné miestnosti na rozdelenie jednotlivých tímov (základná jedenástka – brankári – striedajúci hráči)

b.  Odstupňovanie využívania šatní (1. základná jedenástka, 2. striedajúci hráči, atď.)

3.  Predzápasová rozcvička

a.  Časovo prispôsobená možnostiam.

b.  Predchádzanie súčasnému použitiu a vstupu do šatní, resp. tunela pre hráčov oboma tímami.

4.  Kontrola výstroja / vstup tímov na hraciu plochu

a.  Kontrola výstroja zo strany asistenta rozhodcu v šatni (nie v tuneli).

b.  Oddelený vstup tímov na hraciu plochu / bez stretnutia v tuneli a spoločného vstupu na hraciu plochu.

5.  Vstup tímov na hraciu plochu

a.  Žiadny detský sprievod hráčov na ihrisko.

b.  Žiadny maskot.

c.  Žiadna tímová fotografia (fotografi iba za bránou).

d.  Žiadne podávanie rúk.

e.  Žiadny spoločný nástup mužstiev.

  1. Technická zóna / ihrisko

a.  Technické zóny „čisté“, iba tímy (výnimka pre 4. rozhodcu, kamerovú pozíciu, zdravotnícky tím).

b.  Minimalizácia TV konceptu priamo v okolí technických zón.

c.  Rozdelenie sedenia na lavičke:

i.  Využitie každého 2 – 3 sedadla

ii.  Možnosť rozšírenia lavičky: na tribúne, ak je priamo dostupná hracia plocha alebo doplneným dodatočných miest (optimálne prekrytých)

iii.  Úprava technickej zóny (zväčšenie)

7.  Polčasová prestávka

a.  Oddelený vstup tímov do šatní, rovnako ako pred zápasom.

8.  Pozápasové aktivity (press zóna)

a.  Press miestnosť a mixzóna ostávajú zatvorené.

b.  Prípadné tlačové konferencie prebiehajú iba vo virtuálnej podobe.

c.  Minimalizácia pozícií na interview a ich množstva v nadväznosti na hygienické opatrenia.

9.  Odjazd tímov

a.  Odjazd tímov (čas a miesto) oddelený, podobne ako pri príjazde.

Požiadavky smerom k organizácii zápasov na štadióne / hygienické požiadavky

1.  Inštrukcia všetkým osobám, ktorá sa podieľajú na organizácii zápasu na štadióne, k základným hygienickým opatreniam (dezinfekcia rúk, hygiena pri kašľaní a kýchaní, vzdialenosť) stanoveným manažérom zdravotnej starostlivosti SFZ.

2.  Minimalizovať dĺžku pobytu v šatni pred a po zápase.

3.  Informácia od hráčov a zamestnancov na štadióne o definícii „symptómov infekcie“

4.  Bezpečnostná služba na vstupoch kontroluje  hráčov a zamestnancov vstupujúcich na štadión.

5.  Bezpečnostná služba na vstupoch sa pýta osôb na zdravotný stav a meria telesnú teplotu (teplomer).

6.  Ak je to možné, zabezpečiť dezinfekciu rúk pred alebo do každej miestnosti.

7.  Pravidelná dezinfekcia podlahy pred vstupom tímov.

8.  Dvere by mali ostať v rámci možností otvorené a minimalizuje sa kontakt s kľučkami.

9.  Jedlo musí byť pripravené a zabalené obvyklou službou a dovezené na štadión. Externé a neznáme kateringové spoločnosti nie sú akceptované.

10.  Všetky fľaše musia byť personalizované a určené pre jednu osobu.

11.  Použitie spoločných priestorov (šatne, sprchy) iba v malých skupinách s dodržaním 2m odstupov.

12.  Individuálne sprchy sú odporúčané, je možné zvážiť aj sprchovanie doma, príp. na hoteli.

13.  Uzatvorený wellness a vypustenie vody z bazénov.

14.  Použitie fitness strojov s rukavicami, rúškom a použitím dezinfekčných prostriedkov pred a po použití.

15.  Kluboví lekári, fyzioterapeuti a maséri pracujú s rúškom, podľa potreby rukavicami a dezinfekciou na ruky a sú zodpovední za hygienu v lekárskej a rehabilitačnej miestnosti.

16.  Priestorové rozdelenia a dodatočný odstup medzi ošetrovacími stolmi používanými na terapeutické účely. Ak je to možné, využívať oddelené miestnosti.

17.  Osoby, ktoré sú v kontakte s rôznymi hráčmi by mali zvlášť dohliadať na hygienické a prevenčné opatrenia.

18.  Personálne požiadavky:

a.  Hygienickí zástupcovia

b.  Zvýšený počet zamestnancov zodpovedných za upratovanie priestorov

c.  Bezpečnostná služba na vstupoch / akreditačný systém

19.  Priestorové požiadavky

a.  Miestnosť na izoláciu

20.  Materiálne požiadavky

a.  Dezinfekcia rúk / stojany

b.  Dezinfekcia podláh

c.  Jednorazové rúška

d.  Personalizované fľaše na pitie

e.  Teplomer

21.  Pri domácich zápasoch je ideálny individuálny príjazd hráčov na štadión vlastným autom.

22.  DOLEŽITÉ: Verejná a mediálna pozornosť na profesionálny futbal bude zvýšená v aktuálnej situácii s dôrazom na zodpovedné správanie smerom k hygiene a izolácii mimo hracej plochy.

23.  DOLEŽITÉ: Všetky hygienické a izolačné opatrenia sú dôležité pre zabezpečenie toho, aby 22 hráčov a 4 rozhodcovia na ihrisku mohli byť aktívny bez rizika nákazy.

a.  Každá osoba z produkcie vyplní dotazník (áno/nie), ktorý monitoruje možné príznaky COVID-19 a potvrdí informácie podpisom:

i.  Horúčka v posledných 14 dňoch?

ii.  Kašeľ v posledných 14 dňoch?

iii.  Bolesť hrdla alebo tela v posledných 14 dňoch?

iv.  Dýchacie problémy v posledných 14 dňoch?

v.  Znížené vnímanie chute alebo vône v posledných 14 dňoch?

vi.  Kontakt s pozitívne testovaným na COVID-19 v posledných 14 dňoch?

vii.  COVID-19 vysoko-riziková zóna v posledných 14 dňoch?

viii.  Už testovaný (vypísať aj kedy a ako)?

Ak jedna z odpovedí je áno, ďalšie rozhodnutie o vstupe musí byť umožnené zo strany hygienického zástupcu klubu.

b.  Distribúcia ochranných pomôcok

i.  Rúško prekrývajúce ústa aj nos

ii.  Dezinfekcia

c.  Spôsob umiestnenia hygienických produktov (toalety a parkovacie priestory pre návštevníkov

i.  Inštalácia mobilných výleviek na rozdielnych miestach

ii.  Mydlo

iii.  Jednorazové ručné utierky

iv.  Dezinfekcia rúk

v.  Krém na ruky

d.  Ďalšie doplnenie bezpečnostných a hygienických opatrení

i.  Minimalizácia súkromných konverzácií

ii.  Dôležitá komunikácia musí byť vedené v skupinách v primeraných rozostupoch

iii.  Dvere by mali byť otvorené a kontakt s kľučkami minimalizovaný

iv.  Rúško ako prekrytie tváre a nosa počas celej doby výkonu činnosti

v.  Dezinfekcia rúk po použití spoločného vybavenia. Dezinfekcia musí byť použitá na suché ruky a nesmie byť zmytá vodou.

vi.

2.  Práca na štadióne s dôrazom na hygienické opatrenia

a.  Všeobecné informácie

i.  Dĺžka pobytu na štadióne bude minimalizovaná

ii.  Ako preventívne opatrenie platí žiadne stretávanie, žiadny catering

iii.  Produkčný voz je zamknutý a prístupný iba produkčného a hygienického zástupcu

b.  Pracovné prostredie a zariadenie

i.  Skontrolovať dostatočnú vzdialenosť medzi kamerami, príp. komentátormi

ii.  Kde je to možné, otvorený vstup bez dvier

iii.  Ochrana z mikrofónov a slúchadiel

c.  Zabezpečenie čistenia a dezinfekcie vybavenia (pred a po ukončení)

i.  Vyčistenie vybavenia a vonkajších plôch s dezinfekciou na plochy dodávateľskou firmou

ii.  Pravidelné umývanie, ak je to potrebné

d.  Vyvesenie hygienického plánu

i.  V rámci hracej plochy.

1.  Jednotliví zamestnanci zotrvávajú na svojich určených pozíciách.

2.  Prístupové cesty na ihrisko musia byť upresnené a oddelené

3.  Musí byť dodržaný predovšetkým odporúčaný odstup a žiadne zbytočné diskusie nie sú akceptované.

ii.  Tribúny a zóna mimo štadióna

1.  Musí byť dodržaný predovšetkým odporúčaný odstup a žiadne zbytočné diskusie nie sú akceptované.

2.  Uzavreté miestnosti by mali byť 3 – 4-krát denne vetrané na 10 minút, ideálne s otvorenými dverami

3.  Vyčistenie vonkajšej plochy a kľučiek vykonané dezinfekciou pred a po začatí produkcie

iii.  Ďalšie pravidlá

1.  Stretnutia osôb podliehajú aktuálnym hygienickým podmienkam, predovšetkým minimálnej vzdialenosti. Konverzácie by prioritne mali byť vedené e-mailom, príp. inou formou komunikácie

2.  Pri prestávke minimalizovať kontakt, skôr individuálne, vrátane jedla. Nezdržiavať sa v uzavretých miestnostiach.

3.  Dodatočné odporúčania

i.  Každá osoba nesie v prvom rade zodpovednosť za svoju bezpečnosť

ii.  Princíp solidarity zároveň definuje zodpovedné správanie voči ostatným kolegom

iii.  Zmeny v opatreniach môžu byť upresnené

MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH, FMDr v. r. manažér zdravotnej starostlivosti SFZ

DOTAZNÍK OSOBY V SÚVISLOSTI S PREVENCIOU PRED OCHORENÍM COVID.docx

Značky