Vyhlásenie volieb | Slovenský futbalový zväz

VOLEBNÁ KOMISIA SFZ,

podľa čl. 46 ods. 3 Stanov SFZ vyhlasuje riadne voľby na:

 • prezidenta SFZ 
 • člena VV SFZ - viceprezident pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy 
 • člena VV SFZ – viceprezident pre profesionálny futbal
 • troch členov VV SFZ - členovia za profesionálny futbal 
 • štyroch členov VV SFZ –  členovia za amatérsky futbal - (BFZ, ZsFZ, SsFZ a VsFZ) 
 • člena VV SFZ – člena pre legislatívno-právne otázky 
 • člena VV SFZ – zástupca trénerov 
 • člena VV SFZ – zástupca hráčov 
 • člena VV SFZ – zástupca rozhodcov, ktorý je zároveň predsedom komisie rozhodcov SFZ
 • predsedu Disciplinárnej komisie SFZ 
 • podpredsedu Disciplinárnej komisie SFZ 
 • predsedu Odvolacej komisie SFZ 
 • podpredsedu Odvolacej komisie SFZ 
 • predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania 
 • podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania 
 • predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania 
 • podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného konania,

Riadne voľby členov orgánov SFZ sa podľa čl. 40 ods. 5, čl. 42 ods. 3 písm. a), c), čl. 46 ods. 1, Stanov SFZ uskutočnia v rámci programu volebnej konferencie SFZ, 

v piatok 25. februára 2022 v Senci.

Podľa čl. 2 ods. 3 písm. a) Volebného poriadku SFZ ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby.

Podľa čl. 48 ods. 4 Stanov SFZ pri voľbe štyroch členov výkonného výboru za amatérsky futbal musí byť dodržaný regionálny princíp. Pre dodržanie regionálneho princípu je rozhodujúce, aby bol kandidát navrhnutý konferenciou regionálneho zväzuktorý má vo výkonnom výbore zastupovať. Za každý región bude zvolený jeden člen výkonného výboru za amatérsky futbal. 

Podľa čl. 48 ods. 5 Stanov SFZ, pri voľbe člena výkonného výboru podľa článku 48 ods. 2 písm. f) (zástupca hráčov)musí byť kandidát navrhnutý: 

a) združením hráčov, ktoré je členom SFZ alebo 

b) najmenej 50 hráčmi, ktorí sú členmi SFZ

Podľa čl. 48 ods. 7 Stanov SFZ vo výkonnom výbore SFZ nemôžu byť viaceré osoby s rovnakou klubovou príslušnosťou.

Podľa čl. 58 ods. 2 Stanov SFZ za predsedu alebo podpredsedu disciplinárnej komisie SFZ musí byť zvolený kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v SR alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.

Podľa čl. 60 ods. 3. senát odvolacej komisie je zložený z predsedu, podpredsedu a troch členov, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v SR alebo majú uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe; ak získali vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získali vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.

Podľa čl. 2 ods. 4 Volebného poriadku SFZ návrh kandidáta musí obsahovať:

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý,

b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta,

c) kontaktné údaje kandidáta (e-mail, mobil),

d) označenie navrhovateľa (čitateľne), jeho kontaktné údaje a podpis

Podľa čl. 2 ods. 5 Volebného poriadku SFZ k návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy:

a) životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti,

b) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ,

c) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

d) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

e) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou,

f) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ v súvislosti s voľbami,

g) súhlas so zverejnením jeho podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.

Kandidáti na predsedu Disciplinárnej komisie SFZ, podpredsedu Disciplinárnej komisie SFZ, predsedu Odvolacej komisie SFZ, podpredsedu Odvolacej komisie SFZ, predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania, podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania, predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania a podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného konania predkladajú k návrhu kandidáta aj vyhlásenie kandidáta o jeho nestrannosti a nezávislosti od hráčov, trénerov, rozhodcov a klubov a od ich záujmových organizácii. Vo vyhlásení kandidát uvedie aj svoje vzťahy ku konkrétnym hráčom, trénerom, rozhodcom a klubom, ktoré zakladajú konflikt záujmov čl. 2 ods. 5 písm. h) Volebného poriadku SFZ.

K návrhu kandidáta na funkciu, kde sa u zvoleného kandidáta vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a odborná prax, je potrebné priložiť overenú kópiu dokladu o vzdelaní kandidáta a doklad o odbornej praxi kandidáta.

Podľa čl. 46 ods. 4 Stanov SFZ návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ najmenej päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. 

Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Podľa čl. 2 ods. 8 Volebného poriadku SFZ lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedené funkcie členov orgánov SFZ sa končí:

 v sobotu 19. februára 2022 o 23:59 hodine.

Návrh kandidáta nie je možné podať po uplynutí lehoty na predloženie návrhov. K včas podanému návrhu kandidáta je možné aj po uplynutí lehoty na predloženie návrhov doplniť prílohy podľa čl. 2 ods. 5 Volebného poriadku SFZ. 

Návrhy kandidátov na vyššie uvedené funkcie členov orgánov SFZ s požadovanými prílohami podľa čl. 2 ods. 5 písm. a, b, c, d, e, f, g, h Volebného poriadku SFZ a tam kde to predpisy SFZ vyžadujú i s priloženou overenou kópiou dokladu o vzdelaní kandidáta a dokladom o odbornej praxi kandidáta, je podľa čl. 2 ods. 6 Volebného poriadku SFZ možné doručiť na Slovenský futbalový zväz 

výlučne elektronickou formou:

na e-mailovú adresu: volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 2022“.

Vzory tlačív k podaniu návrhu kandidáta sú k dispozícii na webovom sídle SFZ v sekcii „Voľby 2022“.