Vyhlásenie volieb - Konferencia SFZ 17. 9. 2021

Kontrolór SFZ vyhlasuje voľby členov volebnej komisie SFZ, v zmysle článku 55 ods. 6 písm. h) stanov SFZ, nakoľko plní úlohy volebnej komisie, ak ide o voľby členov volebnej komisie. Voľby členov volebnej komisie SFZ sa uskutočňujú v súlade s čl. 57 ods. 3, 4 a 6 stanov SFZ. Voľba členov volebnej komisie SFZ patrí v zmysle článku 42 ods. 3 písm. d) stanov SFZ do výlučnej pôsobnosti delegátov konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční v rámci programu najbližšej konferencie - 17. septembra 2021 v Poprade.

Podľa čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať :

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý

b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta

c) kontaktné údaje kandidáta

d) označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje

 

K návrhu kandidáta podpísaného členom SFZ alebo štatutárnym orgánom člena SFZ sa pripájajú tieto kandidátom podpísané prílohy:

a) životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti

b) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ

c) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

d) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

e) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou

f) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa 

trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ, v súvislosti s voľbami

g) súhlas so zverejnením jeho podobizne, zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie, za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.

 

Podľa čl. 46 ods. 4 Stanov SFZ a podľa čl. 2 ods. 8 Volebného poriadku SFZ lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ, končí dňa 11. septembra 2021 o 23:59 hodine.

Návrhy kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz elektronickou formou na e-mailovú adresu stefan.valko@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 17.09.2021“.