Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 10.3.2020

Na svojom pravidelnom stretnutí sa stretli členovia výkonného výboru SFZ

Na zasadnutí 10.3.2020 v Bratislave výkonný výbor SFZ okrem iného:

- vzal na vedomie informáciu o aktuálnom stave organizovania verejných športových podujatí súvisiacich s hrozbou výskytu vírusu COVID-19, v tejto súvislosti bola uložená povinnosť pre generálneho sekretára SFZ zaslať list hlavnému hygienikovi SR so žiadosťou o záväzné stanovisko ohľadom podujatí a vyhodnotenia rizík s nimi spojenými, ktoré organizuje SFZ,

- rozhodol o organizovaní kvalifikačného barážového stretnutia o postup na ME 2020 medzi Slovenskom a Írskom bez divákov,

- odložil schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ (príloha č. 3 týkajúca sa futsalu) na aprílové zasadnutie a odporučil zaradiť návrh do pripomienkového konania v zmysle legislatívnych pravidiel SFZ,

- schválil návrh žiadostí o zmenu účelu použitia príspevku v rámci realizácie projektu podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021,

- vzal na vedomie informáciu o príprave projektu výmeny umelej trávy na ihriskách s umelou trávou v rámci projektu UEFA HatTrick V, v tejto súvislosti schválil parametre ihriska s umelou trávou a napokon schválil 10 účastníkov projektu,

- vzal na vedomie Správu o činnosti Licenčnej komisie SFZ za rok 2019,

- vzal na vedomie Správu o činnosti Legislatívno-právnej komisie SFZ za rok 2019,

- schválil návrh na využitie systému VAR v jarnej časti súťažného ročníka 2019/20 v II. dorasteneckej lige,

- schválil Národné tréningové centrum v Senci za dejisko finále Slovenského pohára žien pre súťažný ročník 2019/20,

- vzal na vedomie informáciu zo zasadnutia Kongresu UEFA konaného dňa 3. marca 2020 v Amsterdame,

-  vzal na vedomie informáciu informáciu zo stretnutia prezidentov a predsedov národných športových zväzov konaného dňa 26. februára 2020 v Bratislave,

- vzal na vedomie informáciu zo zasadnutia Správnej rady Fondu na podporu športu,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiacov január a február 2020.

Značky