Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 3.5.2022

Streda, 4.5.2022 08:32 | Posledná aktualizácia 4.5.2022 16:31

SVÄTÝ PETER (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa zišli členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu


Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 3.5.2022 vo Svätom Petri okrem iného:

- vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U17, 

- vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WU19, 

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry,

- odporučil delegátom konferencie schváliť návrh programu Konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční spôsobom hlasovania per rollam v dňoch 24.-29. júna 2022,

- vzal na vedomie Správu o činnosti Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ za rok 2021,

- vzal na vedomie Správu o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 2021,

- vzal na vedomie prípravu návrhu na zmenu a doplnenie novelizácie Smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch,

- vzal na vedomie informáciu o príprave návrhu na zmenu a doplnenie Revízneho poriadku SFZ,

- schválil návrh zloženia pracovnej skupiny pre novelizáciu Registračného a prestupového poriadku SFZ a novelizáciu Súťažného poriadku SFZ s doplnením,

- vzal na vedomie informáciu o rozhodnutiach Prvostupňového orgánu licenčného konania,

- vzal na vedomie informáciu zo Správnej rady Fondu na podporu športu konanej dňa 22.4.2022,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca apríl 2022,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ,

- vzal na vedomie informáciu Kontrolóra SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o organizovaní konferencie "Šport a médiá 2022", ktorá sa uskutoční dňa 31. mája 2022 v Bratislave.

Značky