Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 5.4.2022

SENEC (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli členovia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 5.4.2022 v Senci okrem iného:

- opätovne zvolil na nasledujúce štvorročné obdobie p. Richarda Havrillu za I. viceprezidenta SFZ v zmysle článku 51 ods. 2 písm. n) Stanov SFZ,

- ustanovil p. Jána Labanca za člena Komisie delegátov SFZ v zmysle čl. 51 ods. 2 písm. r) stanov SFZ,

- vzal na vedomie informáciu zo zasadnutia Kongresu FIFA konaného dňa 31.3.2022 v Katare,

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry,

- schválil návrh na rozdelenie finančných prostriedkov úspešných žiadateľov projektu „Eurá z Eura“,

- schválil návrh na zvolanie Konferencie SFZ spôsobom hlasovania per rollam v dňoch 24.-29. júna 2022,

- vzal na vedomie Správu o činnosti Licenčnej komisie SFZ za rok 2021,

- schválil štadión FK Dubnica nad Váhom za dejisko finále Slovenského pohára žien, ktoré sa uskutoční dňa 1. mája 2022,

- presunul schvaľovanie návrhu na dejisko finále Slovnaft cup-u pre súťažný ročník 2021/22 na spôsob elektronického hlasovania per rollam,

- schválil návrh podmienok pre zaradenie futbalových klubov do III. ligy mužov SFZ od súťažného ročníka 2022/2023 a úpravy minimálneho rozmeru hracej plochy s pripomienkami vznesenými priamo na zasadnutí,

- schválil návrh na zloženie pracovnej skupiny pre prípravu novelizácie Smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch,

- vzal na vedomie informáciu zo Správnej rady Fondu na podporu športu,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca marec 2022,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ.

Značky