SFZ – Legislatívne zmeny v troch zásadných dokumentoch: Optimálny konsenzus avizuje spokojnosť

Streda, 24.5.2023 06:30 | Posledná aktualizácia 24.5.2023 06:30
Vedúci legislatívno-právneho oddelenia SFZ Lukáš Pitek stojí za novelami troch pre futbalové hnutie dôležitých poriadkov.
Vedúci legislatívno-právneho oddelenia SFZ Lukáš Pitek stojí za novelami troch pre futbalové hnutie dôležitých poriadkov.
autor: ROMAN FERSTL, zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) – Tri zo základných dokumentov, zabezpečujúcich fungovanie slovenského futbalu, si vzhľadom na dianie a rýchlosť doby  vyžiadali zmeny. Okrem priebežnej prípravy disciplinárneho poriadku SFZ pracovná komisia a do nej zaradení experti pripravili úpravy v Smernici SFZ o právno-organizačných zmenách v kluboch, v Súťažnom poriadku (SP) SFZ a v Registračnom a prestupovom poriadku (RaPP) SFZ .

Pripravili sme sériu článku s príslušnými kompetentnými členmi pracovnej komisie k jednotlivým novelizovaným poriadkom.

„Chceli sme urobiť jednoduchšie a prehľadnejšie normy a pravidlá. Pracovná skupina sa stretala od jesene minulého roku, začala riešením súťažného poriadku, postupovali sme k ďalším témam. Po zvážení nutnosti komplexnejšej novely sme pristúpili k úprave súťažného poriadku v celku,“ povedal vedúci legislatívno-právneho oddelenia SFZ Lukáš Pitek.

Podstata zmien je jasná: poriadky majú byť funkčné, presne určujúce chod futbalu, ale zároveň zrozumiteľné, aby sa v nich vyznali funkcionári naprieč hnutím, nielen právnické špičky.

„Pri všetkých zmenách potrebujeme zakomponovať normatívne novinky do futbalového prostredia, chceli sme priniesť flexibilitu z aplikačnej praxe a pomôcť riešiť neúplnosti, s ktorými sa stretáme v slovenskom prostredí. Museli sme zohľadniť aj predpisy FIFA, ktoré sa musia pretaviť do našich poriadkov,“ vysvetľoval ďalej Pitek

Potreba úpravy smernica o organizačných zmenách v kluboch vychádzala z reálnych skúseností s dianím v FK Senica. Pôvodná idea zväzových legislatívcov, že by vstup nových subjektov do vlastníckych štruktúr slovenských klubov schvaľoval výkonný výbor SFZ, narazila na ústavno-právne pravidlá, pretože by reálne ohrozila právo na slobodné podnikanie, čo výklad legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ potvrdil. „Naša pracovná komisia našla riešenie vo forme povinnosti čestného vyhlásenia nového vlastníka o bezúhonnosti vo futbale pri zmene v klubových pomeroch, čo podpisuje aj generálny manažér a športový riaditeľ. Samozrejme, tieto informácie sú dôverné, je to len pre vnútornú pracovnú potrebu pracovníkov zo štruktúry zväzu,“ reagoval zväzový právnik.

Zväz viedli k tomuto opatreniu informácie o pohybe ľudí, ktorých konanie bolo rizikové až toxické, pretože hľadali možnosti prieniku do klubov z východnej Európy, aby následne mohli ovplyvňovať zápasy v súťažiach.

„Reálne, legislatíva je umenie v hľadaní kompromisov,“ zhrnul Pitek aktivitu spomenutej pracovnej skupiny, ktorej výsledkom sú zmeny v skôr uvedených troch poriadkoch. „Zastúpenie v našej skupine mali všetky záujmové strany, ktoré sa vyjadrovali k jednotlivým návrhom a prerokovávaným zmenám. Netvrdím, že všetci budú teraz stopercentne spokojní, ale je to všestranne najlepší a prijateľný konsenzus, ktorý môžeme s čistým svedomím predložiť výkonnému výboru SFZ na schválenie.“


Seriál pokračuje témou zmien v Registračnom a prestupovom poriadku SFZ.

Peter Šurin

Značky