SFZ – Potrebnú novelu RaPP schválil výkonný výbor SFZ

BRATISLAVA (SFZ) – Výkonný výbor SFZ hlasovaním per rollam schválil novelu registračného a prestupového poriadku, ktorá bola potrebná vzhľadom na reorganizáciu III. ligy od ročníka 2022/23.

Keďže pri reorganizácii došlo k posunu názvov jednotlivých súťaží, resp. ich prečíslovaniu, riadených RFZ a ObFZ, bolo nutné tomu prispôsobiť príslušné tabuľky, ktoré sa týkajú odstupného za hráčov.

V článku 37b ods. 2 registračného a prestupového poriadku sa na konci dopĺňa táto veta „Pre účely uskutočnenia prestupu podľa tohto článku sa považuje uskutočnenie prestupu v termíne od 26. 6. do 30. 6. v zmysle článku 19 ods. 2 písm. a) za uskutočnenie prestupu v súťažnom ročníku začínajúcom 1.7. toho istého kalendárneho roka.

Zdôvodnením k novelizačným bodom 2 a 3 je skutočnosť, že pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa normuje uskutočnenie prestupu podľa čl. 19 ods. 2 písm. a) v termíne od 26. 6. do 30. 6. za uskutočnenie prestupu v súťažnom ročníku začínajúcom 1.7. toho istého kalendárneho roka, keďže súťažný ročník sa začína v zmysle súťažného poriadku 1. 7. tohto roka a trvá do 30. 6. nasledujúceho roku.

Tento poriadok nadobudol účinnosť dňom schválenia VV SFZ.


RaPP novela 06_2022 konsolidované znenie.pdf

Značky