SFZ - Prečo je komora SFZ pre riešenie sporov taká dôležitá?

BRATISLAVA (SFZ) – V štruktúre Slovenského futbalového zväzu vznikol v roku 2014 nový orgán pre zabezpečenie spravodlivosti - komora SFZ pre riešenie sporov (ďalej len komora) podľa vzoru obdobného orgánu FIFA (Dispute Resolution Chamber; skratka DRC).

BRATISLAVA (SFZ) – V štruktúre Slovenského futbalového zväzu vznikol v roku 2014 nový orgán pre zabezpečenie spravodlivosti - komora SFZ pre riešenie sporov (ďalej len komora) podľa vzoru obdobného orgánu FIFA (Dispute Resolution Chamber; skratka DRC).

Stalo sa tak na základe potreby futbalovej verejnosti prerokovať spory v nezávislom orgáne a najmä v rámci futbalového hnutia. Cieľom vytvorenia tohto orgánu bolo, aby spory vo futbalovej komunite sa prerokovali rýchlejšie, efektívnejšie – keďže konanie sa koná spravidla písomne, bez ústneho pojednávania - i úspornejšie, keďže poplatky sú nižšie ako pri všeobecnom súde. 

Konečné rozhodnutia komory nie sú síce exekučným titulom v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky, sú však dostatočným podkladom pre konanie disciplinárnej komisie, ktorá má efektívne nástroje na zabezpečenie splnenia povinnosti uloženej v rozhodnutí komory.

Keďže je potrebné zabezpečiť, aby futbalové spory boli pred komorou prerokované spravodlivo a nestranne, v súlade s požiadavkou FIFA i FIFPro je vytvorený systém, garantujúci, že jednotlivé záujmové skupiny, ktorých spory sa pred komorou budú riešiť, budú mať v komore členov, ktorým dôverujú v rovnakom počte zástupcov:
1. ôsmich členov zastupujúcich kluby, z toho
- šiesti členovia za kluby profesionálneho futbalu
- dvaja členovia za kluby amatérskeho futbalu a

2. ôsmich členov zastupujúcich hráčov, z toho
- šiesti členovia za hráčov profesionálneho futbalu
- dvaja členovia za hráčov amatérskeho futbalu

V súvislosti s tým, že dvanástim členom ich mandát uplynie v týchto dňoch  -  boli v roku 2014 volení na 4-ročné funkčné obdobie - za účelom zhodnotenia 4-ročného fungovania komory SFZ pre riešenie sporov sa na dňa 13. septembra 2018 uskutoční zasadnutiezvolalo pléna tohto orgánu, na ktorom členovia budú diskutovať o podnetoch na zmenu a doplnenie poriadku komory a  zhodnotenia spôsobu jej fungovania.

Na medzinárodnej úrovni je okrem Športového arbitrážneho súdu v Lausanne najznámejším orgánom, ktorý rieši futbalové spory, už vyššie spomínaná komora FIFA pre riešenie sporov. Tento orgán v zmysle Predpisov FIFA upravujúcich status a prestupy hráčov (FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, ďalej len “RSTP”) rieši spory medzi hráčmi a klubmi, trénermi a klubmi a medzi klubmi navzájom, ak majú medzinárodný prvok.

V rámci Slovenska spory medzi hráčmi a klubmi, trénermi a klubmi, a medzi klubmi navzájom pôvodne prerokovávala arbitrážna komisia SFZ, zriadená v roku 2004, a následne bol na tento účel od 1. januára 2006 zriadený rozhodcovský súd Slovenského futbalového zväzu podľa ustanovení § 12 a nasl. zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní, ktorý tieto spory rozhodoval do 31. decembra 2016. 
V praxi najčastejšie dochádza k sporom medzi hráčmi a klubmi a medzi klubmi navzájom. Tieto spory zmluvné strany spravidla predkladajú na komoru, okrem toho však dochádza aj k podaniam na súdy civilné, a to aj napriek záväzku členov SFZ, vyplývajúcemu z ich členstva v SFZ (článok 13 ods. 1 stanov SFZ) riešiť takéto spory pred komorou SFZ pre riešenie sporov. 
Pripravované voľby členov komory majú svoj význam pre budúcnosť nielen volieb na úrovni Slovenského futbalového zväzu, ale aj na úrovni iných športových odvetví, prípadne aj na celoslovenskej úrovni. Je potrebné, aby každá osoba, ktorá je oprávnená voliť jednotlivých kandidátov, dala svoj hlas a vyjadrila svoj súhlas resp.nesúhlas s jednotlivými kandidátmi. 


Poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov nájdete TU
 

Značky