GRASSROOTS: Do projektu „Dajme spolu gól“ sa zapojilo v minulom školskom roku 262 MŠ a 104 ZŠ | Slovenský futbalový zväz
logo
MLÁDEŽ A ROZVOJ

GRASSROOTS: Do projektu „Dajme spolu gól“ sa zapojilo v minulom školskom roku 262 MŠ a 104 ZŠ

BRATISLAVA (SFZ) – Projekt „Dajme spolu gól“ má za sebou štvrtú úspešnú sezónu, prvýkrát aj s účasťou základných škôl. Prihlášky do projektu v budúcom školskom roku 2020/2021 budú môcť zástupcovia MŠ a ZŠ vypĺňať na webovom sídle www.dajmespolugol.sk v termíne od 17.8.2020 do 18.9.2020. Hodnotenie minulého školského roka a plány do nasledujúceho roka nám priblížil koordinátor Grassroots futbalu SFZ Vladimír Lupták.

Ako hodnotíte uplynulý školský rok 2019/20 z pohľadu stanovených cieľov projektu „Dajme spolu gól“?

"S priebehom celého roka môžem vysloviť spokojnosť, škoda, že do scenára prehovorila vyššia moc v podobe pandémie a tak sme museli pohybové hry na základných a materských školách predčasne ukončiť. Opäť sme zaznamenali vyššie počty zúčastnených škôl a detí, celkovo sa do projektu zapojilo 262 materských škôl a 104 základných škôl.“

Prvýkrát ste posunuli projekt aj medzi školákov, ako sa páčil projekt prvákom na základných školách?

"Väčšina z celkového počtu 104 základných škôl mala s projektom skúsenosti na úrovni MŠ, chcem tým povedať, žedeti, ktoré sa zapojili do projektu už na materskej škole, pokračovali v ňom už ako žiaci 1. ročníka ZŠ. Celkovo sa do projektu zapojilo až 6500 detí, čo je určite úspech. Pre porovnanie, v školskom roku 2018/19, sa do projektu zapojilo 3000 detí. Vstupom základných škôl sa počet detí zdvojnásobil.“

Aká je odozva zo strany rodičov?

"Pozitívna. Oceňujú, že okrem vzdelania sa deti pod odborným vedením rozvíjajú pohybovo a upevňujú si zdravie. O tom, čo konkrétne robia ich deti v rámci futbalových aktivít , sa môžu presvedčiť osobne alebo si urobiť prehľad vďaka evidencii na webovej stránke projektu „Dajme spolu gól.“

Našli sa školy, ktoré po školskom roku 2018/19 stratili záujem v projekte pokračovať ?

"Nehovoril by som o strate záujmu, ale vzhľadom k tomu, že Slovenský futbalový zväz vyžaduje certifikovaného trénera s minimálnou UEFA C licenciou, nie každej škole sa podarilo nájsŤ športového odborníka – trénera s požadovanou licenciou a uzavrieť s ním dohodu. Hovoríme asi o 5 % škôl, ktoré v projekte nepokračovali, ale očakávam, že sa opäť zapoja do projektu v tomto roku. Ak by tak neurobili, v súlade so zmluvou by nám vrátili materiálne vybavenie a pomôcky. Tie by boli potom k dispozícii škole, ktorá by dané podmienky splnila.“

Akou sumou prispieva SFZ na materiálne zabezpečenie a odmenu pre trénera v rámci projektu DSG?

"Každá nová škola obdrží pri samotnom vstupe do projektu jednorazovo materiálne vybavenie a pomôcky v hodnote približne 700 eur. Ide prevažne o lopty rôznej veľkosti , bránky, či kužele. Maximálny možný príspevok na činnosť trénera je 300 eur ročne, samozrejmosťou sú každoročne tričká pre deti a trénerov.“

Čím ste projekt inovovali v uplynulom roku?

"Okrem online prehľadu počtov hodín jednotlivcov to boli certifikáty pre zúčastnené deti. Doteraz sme každoročne posielali diplomy zúčastneným školám a tak sme urobili aj na konci tohto školského roka. Tentoraz sme poslali školám elektronicky diplomy aj pre chlapcov a dievčatá, školy ich mohli vytlačiť na vlastné náklady vo svojej réžii a odovzdať deťom.“

Pre zaujímavosť, v ktorých kútoch Slovenska sa projekt teší najväčšej obľube?

"Mnohé obce nasledujú svojich susedov a po dobrých referenciách zo strany vedenia škôl vstupujú do projektu a rozširujú naše rady. Značný záujem registrujeme v okolí Prievidze a Hornej Nitry, a tiež v okolí Prešova a Vranova nad Topľou, kde projekt podchytila CFT Academy.“

Hovorili ste o úspešnom vstupe základných škôl do projektu, rozšíri SFZ projekt aj na 2. ročník ZŠ?

„Pre túto chvíľku, v nasledujúcom ročníku ešte nie, ale perspektívne do ďalších rokov o tomto kroku reálne uvažujeme.“

Prezraďte niečo o dlhodobejších víziách projektu a konkrétnych cieľoch do ďalších školských rokov.

"V budúcom roku budeme klásť dôraz na vzdelávanie trénerov a pedagógov, ktorí vstupujú do procesu pohybových aktivít. Našou ambíciou je pripraviť pre nich metodický materiál tak, aby daná hodina naplnila zámer a aby sa deti vyvíjali a napredovali správnym smerom. Radi by sme im pripravili inštruktážne video ako by taká hodina mohla vyzerať. Pedagógovia a tréneri by v ňom mohli nájsť inšpiráciu na pohybové aktivity a odporúčanie ako takúto hodinu časovo rozvrhnúť.“

Máte zadefinované čísla a počty detí, ktoré by sa mohli do projektu zapojiŤ v ďalšom období?

"V roku 2022 očakávame účasť 300 škôl a 6000 detí, v roku 2024 by sme mali radi do projektu zapojených 10 000 detí a 1000 trénerov. Verím, že sa nám odvážne dlhodobé ciele podarí naplniť.“

Kedy je stanovený termín prihlášok a registrácia MŠ a ZŠ pre nový školský rok 2020/21?

"Prihlášky do projektu v budúcom školskom roku 2020/2021 budú môcť zástupcovia MŠ a ZŠ vypĺňať na webovom sídle www.dajmespolugol.sk v termíne od 17.8.2020 do 18.9.2020. Školy, ktoré participovali v projekte v minulom roku sme už kontaktovali prostredníctvom infolistu, v skutočnosti im stačí okrem registrácie vytvoriť v samotnej zmluve iba dodatok o pokračovaní. Registrujeme aj záujem ďalších škôl, čo nás samozrejme teší, zároveň si dovoľujem pripomenúť, že rozpočet SFZ na realizáciu a podporu projektu je regionálne limitovaný, preto odporúčam aby školy neváhali a podali svoje prihlášky do projektu čo najskôr.“

Mapa materských a základných škôl zapojených do projektu "Dajme spolu gól".

Značky