logo
MLÁDEŽ A ROZVOJ

GRASSROOTS – Projekt „Dajme spolu gól“ pre školy otvorený, novinkou licencia pre trénerov a trénerky

Streda, 1.9.2021 11:02 | Posledná aktualizácia 2.11.2021 11:03

BRATISLAVA (SFZ) - Projekt „Dajme spolu gól napísal“ v uplynulom školskom roku ďalšiu kapitolu a aj keď sa boril so spoločenskými prekážkami v súvislosti s opatreniami v dôsledku pandémie, cestu k realizácii si na konci školského roka predsalen našiel. O zhodnotenie ostatného školského roka a novinkách v aktuálnom školskom roku 2021/22 sme v súvislosti s projektom „Dajme spolu gól“ hovorili s koordinátorom Grassroots futbalu SFZ, Vladimírom Luptákom.

Do realizácie projektu v minulom školskom roku výrazne zasiahli protipandemické opatrenia. Aká bola odozva škôl po opätovnom spustení projektu v máji, prakticky na konci školského roka?

„Začnem konkrétnymi číslami. V školskom roku 2020/21 sme evidovali 339 prihlášok, z toho 229 z materských škôl a 110 zo základných škôl. Až do 19. mája nebolo možné projekt realizovať, následne sme urobili všetko pre to, aby deti mohli v závere školského roka opäť športovať. Aj preto sme predĺžili termín realizácie projektu o mesiac jún. Po uvoľnení opatrení sa do projektu zapojilo 127 školských zariadení, z toho 81 materských škôl a 46 základných škôl.“

Ako vnímate tieto údaje? Vládne spokojnosť?

„Je nám úprimne ľúto, že takmer dve tretiny prihlásených škôl sa do projektu nezapojilo, na druhej strane vieme, že sa tak stalo z objektívnych príčin v dôsledku celospoločenskej situácie. Napriek okolnostiam sa nám podarilo zrealizovať 528 futbalových aktivít a do projektu sa zapojilo viac ako 2000 detí. Z tohto pohľadu môžeme byť spokojní. Touto cestou by som sa rád poďakoval trénerom a trénerkám za úsilie a samotnú realizáciu projektu po uvoľnení opatrení Úradu vlády Slovenskej republiky.“

Projekt ste netradične predĺžili až do samého konca školského roka, konkrétne do konca mesiaca jún. V minulosti ste zvykli finišovať v máji, čo znamenalo predĺženie termínu pre vás z organizačného hľadiska?

„Jedinou zmenou je skutočnosť, že v porovnaní s ostatnými ročníkmi, certifikáty pre materské a základné školy, potvrdzujúce účasť škôl v práve skončenom školskom roku 2020/21 v projekte, sme odosielali až na konci augusta. Certifikáty pre deti, ktoré sa zapojili do projektu sú k dispozícii na titulnej stránke webového sídla www.dajmespolugol.sk.

Aké inovácie pripravili tvorcovia projektu do nového školského roka 2021/22?

„Registrácia škôl pre novy školský rok je možná od 23.8. 2021. Pre deti všetkých materských škôl, ktoré vyplnia prihlášku, máme pripravené futbalové maľovanky „Dajme spolu gól“. Aj preto je súčasťou prihlášky údaj o predpokladanom počte zapojených detí, registrácia je k dispozícii takisto na www.dajmeposlugol.sk. Ďalším významným míľnikom projektu sú potom školenia pre trénerov a učiteľov s licenciou UEFA Grassroots leader.

Skúste na túto tému povedať viac. Čo to znamená v praxi? Aké sú podmienky na získanie tejto licencie?

„Bavíme sa o online školeniach pre učiteľov, učiteľky, trénerov, trénerky, ktoré im prinesú potrebné informácie k bezpečnému a správnemu spôsobu realizácie futbalových aktivít v škole a v klube pre danú vekovú kategóriu prípraviek na najnižších úrovniach. Školenie v rozsahu 20 hodín bude zahŕňať teoretickú časť na témy „budovanie efektívneho prostredia pre dieťa, úloha detského trénera, prvá pomoc, príprava, vedenie a plánovanie futbalových aktivít" a podobne, a tiež praktické ukážky pohybových aktivít a tréningov v kategórii prípraviek. Podrobnejšie informácie nájdu uchádzači v priebehutohoto mesiaca na webových sídlach SFZ, RFZ, ObFZ a www.dajmespolugol.sk." 

Aké uplatnenie bude mať držiteľ tejto trénerskej licencie?

„Okrem toho, že držiteľ tejto licencie môže viesť futbalové aktivity v škole, resp. v klube pre danú vekovú kategóriu prípraviek, môže pôsobiť na poste trénera v ktoromkoľvek klube v kategórii U11 v súťažiach v pôsobnosti Oblastných futbalových zväzov, prípadne Regionálneho futbalového zväzu.“

ŠKOLENIE SFZ - UEFA Grassroots leader

Názov školenia: UEFA Grassroots leader
Termín školenia: Od októbra 2021
Miesto školenia: Online forma pre školy spolupracujúce s klubmi s licenciou FA a ÚTM SFZ
Podmienky: Zaplatenie členského poplatku SFZ v sume 11 Eur,- (Smernica SFZ O spôsobe uhrádzania členského príspevku SFZ a schváleného konferenciou SFZ zo dňa 28.3. 2021).

Počet uchádzačov: Neobmedzený
Prihlášky: Elektronickou registráciou na https://ticketing.futbalsfz.sk/events
Organizátor: Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov a Oddelenie mládeže a koncepcie rozvoja futbalu SFZ.

Základné informácie:

1. Začiatok školenia: Október 2021.

2. Školenie bude prebiehať online formou, celkovo zahŕňa 20 vyučovacích hodín.

3. Školenie je určené pre učiteľov (v materskej škole, na 1. stupni ZŠ prípadne pre vychovávateľky a ďalších učiteľov na ZŠ), študentov posledných ročníkov učiteľského smeru na vysokých školách, rodičov, trénerov, aktívnych aj bývalých hráčov, futbalových nadšencov.

4. Po úspešnom absolvovaní bude mať tréner oprávnenie:

• Na pôsobenie v školských projektoch rozvoja futbalu SFZ (projekt Dajme spolu gól, Disney Playmakers).

• Na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v zápasoch v družstvách prípraviek ako hlavný tréner, a to len v súťažných zápasoch prípraviek riadených Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ) prípadne Regionálnym futbalovým zväzom (RFZ).

• Na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy hráčov (5-11 ročných) v družstvách prípraviek ako asistent pri trénerovi s vyššou trénerskou licenciou pri družstvách prípraviek, ktoré hrajú súťaže prípraviek riadené SFZ.

5. Pre účasť na školeniach trénerskej licencie „UEFA Grassroots leader“ nie je potrebné úspešne absolvovať prijímacie skúšky.

6. Na školenie sa môže prihlásiť iba osoba staršia ako 18 rokov v čase ukončenia školenia.

7. Na školenie sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný alebo doživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.

8. Technický úsek SFZ je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie v prípade záznamu v registri trestov.

9. Dĺžka platnosti UEFA Grassroots leader licencie je 3 roky.

Podmienky prijatia na školenie UEFA Grassroots leader:

• Základné zručnosti práce s počítačom.  

• Podanie prihlášky na školenie.

• Doplnenie povinných osobných údajov do „Registračného formulára člena SFZ“.

• Nahranie skenu „Potvrdenia SFZ od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon trénerskej činnosti“ nie staršie ako 3 mesiace.

• Nahranie skenu výpis z registra trestov (splnenie podmienky bezúhonnosti športového odborníka v športe mládeže podľa ustanovenia paragraf 7 odsek 4 Zákona o športe).

• Úhrada členského poplatku SFZ.

• Záujemcovia o školenie, ktorí splnia uvedené podmienky, budú zaradení do školenia UEFA Grassroots leader a zároveň im budú na e-mailové adresy odoslané informácie a linky s odkazmi na školenie.

Po ukončení školenia UEFA Grassroots leader:

• Po absolvovaní školenia získa úspešný absolvent UEFA Grassroots leader certifikát a štatút športového odborníka, ktorý bude súčasne evidovaný v jeho profile (v časti trénerské licencie) v informačnom systéme Slovenského futbalu (ISSF)

• Získa prístup k ďalším metodickým materiálom v oblasti Grassroots futbalu (napr. batérie praktických ukážok futbalových aktivít v MŠ, ZŠ, a cvičení pre kategóriu prípraviek, atď.) cez platformy SFZ.

Peter Zeman

Značky