VOLEBNÁ KOMISIA SFZ,

podľa čl. 42 ods. 3 písm. c) a podľa čl. 46 ods. 5  Stanov SFZ vyhlasuje doplňujúce voľby na :

-        predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ

-        podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ

Voľba predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ a podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ sa uskutoční v rámci programu konferencie SFZ, konanej dňa 24. februára 2023.

Podľa čl. 2 ods. 3 písm. a) Volebného poriadku SFZ ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby.

Podľa čl. 2 ods. 4 Volebného poriadku SFZ návrh kandidáta musí obsahovať  :

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý,

b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta,

c) kontaktné údaje kandidáta (e-mail, mobil),

d) označenie navrhovateľa (meno a priezvisko + reg. č. člena SFZ,  resp. klub + meno a priezvisko štatutárneho zástupcu + funkcia v klube), jeho kontaktné údaje a podpis.

Podľa čl. 2 ods. 5 Volebného poriadku SFZ k návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy :

a) životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti,

b) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ,

c) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

d) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

e) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou,

f) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ v súvislosti s voľbami (predmetnou voľbou)

g) súhlas so zverejnením jeho podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii

h) vyhlásenie kandidáta o jeho nestrannosti a nezávislosti od hráčov, trénerov, rozhodcov a klubov a od ich záujmových organizácii, ak ide o kandidáta na funkciu predsedu alebo podpredsedu orgánu na riešenie sporov; vo vyhlásení kandidát uvedie aj svoje vzťahy ku konkrétnym hráčom, trénerom, rozhodcom a klubom, ktoré zakladajú konflikt záujmov


Podľa čl. 2 ods. 8 Volebného poriadku SFZ lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedené funkcie členov orgánov SFZ končí:

v sobotu 18. februára 2023 o 23:59 hodine.

Návrh kandidáta nie je možné podať po uplynutí lehoty na predloženie návrhov. K včas podanému návrhu kandidáta je možné aj po uplynutí lehoty na predloženie návrhov doplniť prílohy podľa čl. 2 ods. 5 Volebného poriadku SFZ.

Návrh kandidáta s požadovanými prílohami je podľa čl. 2 ods. 6 Volebného poriadku SFZ možné doručiť na Slovenský futbalový zväz

výlučne elektronickou formou :

na e-mailovú adresu : volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľba POLK 2023“.

Vzory tlačív k podaniu návrhu kandidáta sú k dispozícii na webovom sídle SFZ v sekcii „Voľby“.