Súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov - vzor.docx
Vyhlásenie spôsobilosť na právne úkony.docx
Súhlas kandidáta s kandidatúrou.docx
Vyhlásenie individuálne členstvo.docx
Návrh kandidáta - vzor.docx
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.docx