Konferencia SFZ – Prvá dorastenecká liga bude mať od sezóny 2021/2022 14 účastníkov

BRATISLAVA (SFZ) – V termíne 27. marca 2021 od 00:01 do 1. apríla do 23:59 sa konala konferencia SFZ vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu v krajine prostredníctvom hlasovania per rollam.

Hlasovacie právo využilo 83 delegátov z 86 zvolených.  V programe konferencie bolo osem bodov, popri ekonomických otázkach bolo treba prijať zásadné rozhodnutia pri reorganizácii niektorých súťaží. 

Delegáti konferencie svojimi hlasmi zmenili uznesenie konferencie z februára 2020 a posunuli reorganizáciu III. ligy seniorov a II. dorasteneckej ligy až na súťažný ročník 2022/2023.

Generálny sekretár SFZ Peter Palenčík predložil v zmysle stanov návrh na rozšírenie najvyššej dorasteneckej súťaže na 14 účastníkov. Keďže SFZ svojou činnosťou napĺňa poslanie, ktorým je verejný záujem v športe a podpora i rozvoj športu mládeže, zabezpečovanie prípravy a účasti športovej reprezentácie na významných súťažiach, ako aj integrita športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva, najvyšší orgán nášho futbalu musel reagovať na situáciu v spoločnosti aj v hnutí. Generálny sekretár SFZ odôvodnil svoj návrh zložitou situáciou v mládežníckom futbale, pretože už v minulej sezóne nebolo z dôvodu pandemického ukončenia súťaží umožnené družstvám, umiestneným na postupových miestach, dosiahnutie maximálneho športového cieľa, ktorým je zaradenie do najvyššej súťaže. 

Návrh reorganizácie I. dorasteneckej ligy od sezóny 2021/2022, teda rozšírenie počtu účastníkov na 14, podporilo 76 delegátov.

V ekonomických bodoch konferencia schválila spoločnosť  AUDIT ALLIANCE, s.r.o. za audítora účtovnej závierky SFZ za rok 2020 a spoločnosti Info Audit, s.r.o. za audítora účtovnej závierky SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2020 .

Pri schvaľovaní návrhu rozpočtu SFZ na rok 2021 vyjadrili niektorí delegáti odlišné stanoviská, 69 delegátov ho však podporilo a schválilo. Rozpočet spoločnosti SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2021 prešiel bez problémov.

Konferencia sa vyjadrila i k návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ v bodoch, ktoré súvisia s podstatnou zmenou v konaní o porušení antidopingových pravidiel na území Slovenskej republiky. V praxi totiž od 1. januára 2021 konanie vo veci porušenia dopingových pravidiel nevykonáva príslušná komisia národného športového zväzu, ale komisia pre konanie vo veci dopingu, zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Pre orgány SFZ to znamená zosúladiť stanovy a disciplinárny poriadok s týmto zákonom do 30. júna 2021. S návrhom sa stotožnili všetci registrovaní delegáti.

Tí zároveň súhlasili s návrhom, aby legislatívno-právne oddelenie SFZ zosúladilo klubový licenčný systém a podmienky účasti klubov v súťažiach SFZ a UEFA, rozšírený už aj o II. ligu mužov a I. ligu žien.

Značky