logo
SFZ

Uznesenia z Konferencie SFZ konanej dňa 1.3.2024

Pondelok, 4.3.2024 08:21 | Posledná aktualizácia 4.3.2024 08:21

POPRAD (SFZ) - Delegáti riadnej konferencie Slovenského futbalového zväzu schválili nasledovné uznesenia

K bodu 1: Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní́ v zmysle stanov, správy mandátovej komisie)

Konferencia SFZ berie na vedomie správu mandátovej komisie SFZ.


K bodu 2: Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie

Konferencia SFZ

a)    schvaľuje týchto skrutátorov: Miroslav Richtárik (hlavný skrutátor), Milan Sládkovič, Pavol Páchnik, Svetlana Liptáková,

b)    schvaľuje týchto overovateľov zápisnice: Pavel Derkay (BFZ), Anton Laco (ZsFZ), Milan Bezák (ÚLK),

c)    schvaľuje týchto členov mandátovej komisie: Ľudovít Szabo (BFZ), Štefan Korman (ZsFZ), Roman Horák (SsFZ), Jaroslav Švarc (VsFZ), Milan Vojtek (SFZ) - predseda, Štefan Laurinčík (ÚLK),

d)    schvaľuje týchto členov návrhovej komisie: Marián Tóth (BFZ), Arpád Benovič (ZsFZ), Marián Petrok (SsFZ), Ján Džubák (VsFZ) - predseda, Tomáš Fodrek (SFZ), Peter Pekara (ÚLK).


K
bodu 3: Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

Konferencia SFZ schvaľuje návrh programu Konferencie SFZ.


K bodu 4: Vystúpenie prezidenta SFZ

Konferencia SFZ berie na vedomie vystúpenie prezidenta SFZ.


K bodu 5: Správa kontrolóra SFZ za rok 2023

Konferencia SFZ schvaľuje Správu kontrolóra SFZ za rok 2023.


K bodu 6: Schvaľovanie návrhu na doplnenie „B“ družstiev do súťaží riadených SFZ od súťažného ročníka 2025/2026

Konferencia SFZ schvaľuje návrh na doplnenie „B“ družstiev do súťaží riadených SFZ od súťažného ročníka 2025/2026.


K bodu 7: Schvaľovanie návrhu rozhodnutia o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského na sezónu 2024/2025

Konferencia SFZ schvaľuje návrh rozhodnutia o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského na sezónu 2024/2025.


K bodu 8: Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa §69, ods. 4, písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Konferencia SFZ schvaľuje návrh na spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa §69, ods. 4 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


K bodu 9: Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2024

Konferencia SFZ schvaľuje návrh rozpočtu SFZ na rok 2024.


K bodu 10: Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2024

Konferencia SFZ schvaľuje návrh rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2024.


K bodu 11: Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Event, s.r.o. na rok 2024

Konferencia SFZ schvaľuje návrh rozpočtu SFZ Event, s.r.o. na rok 2024.


K bodu 12: Informácia o príprave návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ

Konferencia SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ.


K bodu 13: Schvaľovanie Strategického plánu SFZ na roky 2023–2027

Konferencia SFZ schvaľuje Strategický plán SFZ na roky 2023-2027.


K bodu 14: Schvaľovanie návrhu na vylúčenie klubov, podľa čl. 26, ods. 1, písm. c) Stanov SFZ, z dôvodu riešenia nároku asociácie na solidárny príspevok a výchovné pri zániku členstva v SFZ

Konferencia SFZ 

a)     berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave riešenia nároku asociácie na solidárny príspevok a výchovné v prípade zániku členstva,

b)    vylučuje OTJ Terany (IČO: 00592854), FK SOKOL NEMECKÁ (IČO: 00621196), FK Šintava (IČO: 00688266), TJ Slovan Nálepkovo (IČO: 00688479), TJ TATRAN Breznička (IČO: 14220598), TJ Slovan Kecerovce (IČO: 17075319), TJ Družstevník Chlmec (IČO: 17076609), TJ Družstevník Oľka (IČO: 17076803), OFK Ratnovce (IČO: 18047483), TJ Družstevník Žlkovce (IČO: 18047912), TJ Štart Dunajov (IČO: 30229618), TJ Klas Šarovce (IČO: 31102221), FK Modrany (IČO: 31105157), TJ Družstevník Oborín (IČO: 31267041), TJ Sokol Chrasť nad Hornádom (IČO: 31305431), ŠK Krasňany Bratislava (IČO: 31790151), TJ Veľké Držkovce (IČO: 31826440), TJ Družstevník Neverice (IČO: 31870325), TJ Slovan Neporadza (IČO: 31873537), TJ Medzianky (IČO: 31944558), OŠK Krišovská Liesková (IČO: 31945627), TJ Budovateľ Šarišské Bohdanovce (IČO: 31947581), FK Leles (IČO: 31948065), TJ Partizán Brezolupy (IČO: 34008284), OFK Biel (IČO: 35568879), FK Senica (IČO: 35876441), ŠK Slovan Plavé Vozokany (IČO: 37859668), Futbalový klub Bukovce (IČO: 37873512), FK Gánovce (IČO: 37882198), TJ Vozokany (IČO: 37989006), OFK KRÁSNO (IČO: 42024480), RTJ Brodno (IČO: 42070384), FC Čaka (IČO: 42114381), FK MARIATHAL BRATISLAVA (IČO: 42170044), JUVENTUS Malé Kozmálovce (IČO: 42206880), Mladosť Matiašovce (IČO: 42236231), FK Kysta (IČO: 42250978), TJ Družstevník Nitrica (IČO: 42276471), OFK Sirk (IČO: 42299772), FK Betonáris Šaľa (IČO: 42367603), OFK TATRAN Topoľčianky (IČO: 42368065), TJ Kútniky (IČO: 48466051), OFK Rakúsy (IČO: 51469472), Mládežnícke futbalové centrum Kapušany (IČO: 51887240), FK Šaca (IČO: 52346242), Športový klub Vrbová nad Váhom (IČO: 53284101)  ako členov SFZ podľa čl. 26 ods. 1 písm. c) Stanov SFZ,

c)     ukladá generálnemu sekretárovi SFZ povinnosť zabezpečiť, aby matrika SFZ pri všetkých hráčoch registrovaných za kluby, ktorých členstvo v SFZ zaniklo rozhodnutím Konferencie SFZ dňa 1. marca 2024 vrátane ich právnych predchodcov (rozhodujúce je rovnaké IČO), v súlade s čl. 38 ods. 5 RaPP SFZ, bodom 2 ods. 3 prílohy 5 FIFA RSTP a bodom 3 ods. 4 prílohy 4 FIFA RSTP, zapísala Slovenský futbalový zväz ako subjekt, ktorý má nárok na solidárny príspevok a výchovné od vykonania zápisu zmeny a aby táto zmena bola zapísaná aj do hráčskych pasov bývalých hráčov týchto klubov, ktorí pôsobia alebo budú pôsobiť v zahraničí.


K bodu 15: Diskusia

Konferencia SFZ berie na vedomie diskusné príspevky pp. J. Tomčíka a J. Kováčika.


V Poprade, 1. marec 2024            Ján Džubák

predseda návrhovej komisie

Značky