logo
MLÁDEŽ A ROZVOJ

DAJME SPOLU GÓL v školskom roku 2023/24

Projekt „Dajme spolu gól“ je súčasťou Grassroots programu SFZ. Najväčšou výzvou dnešnej doby je zastaviť dlhodobo klesajúci záujem verejnosti o futbal. Zmena spoločenského systému a konkurencia iných spoločenských odvetví dostala futbal do náročnej pozície. Futbal však svoju jedinečnosťou stále láka časť mladých ľudí, ktorých je ale podľa vývoja demografie a aj medzinárodných analýz čím ďalej tým menej. Preto je nevyhnutné ponúknuť atraktívne futbalové aktivity deťom a mladým ľuďom. Slovesnký futalový zväz už 8. školský rok realizuje projekt zameraný na popularizáciu futbalu u detí v materských školách s názvom „Dajme spolu gól“ (pravidelné pohybovo-športové aktivity so zameraním na futbal), ktorý pokračuje aj v školskom roku 2023/24.

V súčasnosti je každé dieťa (hráč/hráčka) pre futbal dôležité, keďže v budúcnosti môže skončiť pri futbale v rôznych pozíciách (hráč/hráčky, rozhodca/delegát, funkcionár klubu, fanúšik futbalu, rodič...)

SFZ očakáva od projektu zapojenie väčšieho počtu chlapcov a dievčat do hrania futbalu a nárast členskej základne SFZ - detí od 6 do 10 rokov ako súčasť Strategického plánu rozvoja futbalu na Slovensku pre roky 2018-2023.

Cieľ projektu:

 1. Ponúknuť všetkým deťom bez rozdielu sociálneho a zdravotného statusu možnosť pravidelnej pohybovej aktivity
 2. Motivovať deti k športovej aktivitea vytvárať v nich trvalý vzťah k športu celkovo
 3. Podpora zdravého životného štýlu 
 4. Osvojiťsi základných pohybových návyky
 5. Rozvoj pohybových schopností detí primerane k ich veku
 6. Rozvoj kognitívnych funkcií detí
 7. Hravými prostriedkami ukázať pozitíva pohybu a samotnej hry - futbalu
 8. Získať čo najviac detí z materských škôl / základných škôl s materskou školou / základné školy pre futbalové kluby v obci / meste

Cieľová skupina:

 • deti vo veku 5 - 6 rokov, s primárnym zameraním na deti navštevujúce predškolské triedy v materskej škole/základnej škole s materskou školou
 • deti vo veku 6 - 7 rokov, s primárnym zameraním na deti navštevujúce LEN 1.triedy na základnej škole s materskou školou / základnej škole

Základné piliere projektu:

1. HRA (hravými prostriedkami rozvinúť potenciál u detí) 

2. ZDRAVIE (šport ako najlepšia prevencia pred chorobami (imunitný systém) a podpora zdravého životný štýlu (obezita) 

3. EMÓCIA (uspokojenie emocionálnych potrieb detí - zábava a radosť z aktivity, z hry) 

4. UČENIE (prostredníctvom hry, schopnosť koncentrácie u detí, seba disciplína, lepšie študijné výsledky)

5. SOCIALIZÁCIA (hra ako prostriedok byť súčasťou sociálnej skupiny)

Organizácia a časový harmonogram projektu:

 • vytvorenie pohybovo-športových aktivít so zameraním na futbal pre deti na materských školách/základných školách s materskou školou/základných školách pod vedením športových odborníkov - trénerov s platnou futbalovou licenciou z futbalových klubov v obciach a mestách
 • MATERSKÁ ŠKOLA: pravidelná pohybovo-športová aktivita so zameraním na futbal pre deti (chlapcov aj dievčatá) bude realizovaná 1-krát v kalendárnom týždni v trvaní od 30 do 45 minút v čase od 10.00 hod do 10.45 hod. (v prípadne 2 skupín na jednej materskej škole, druhú skupinu v čase od 10.45 hod. do 11.30 hod.); v prípade, že nie je možnosť realizovať projekt v dopoludňajších hodinách, je možné aktivitu presunúť na poobedie so začiatkom od 14.00 hod. do 15.00 hod. alebo inú dohodnutú hodinu
 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA: pravidelná záujmová činnosť futbal pre deti (chlapcov aj dievčatá) bude realizovaná 1-krát v kalendárnom týždni v trvaní 45 minút v čase od 14.00 hod. do 15.30 hod. alebo inú dohodnutú hodinu
 • realizácia pohybovo-športových aktivít so zameraním na FUTBAL/záujmovej činnosti futbalje v priestoroch materskej školy/základnej školy s materskou školou / základnej školy: školský dvor, telocvičňa, átrium, mini ihriská v blízkosti MŠ resp. v blízkej ZŠ; prípadne na futbalovom ihrisku v blízkosti MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ
 • realizácia projektu na území celého Slovenska v spolupráci materskými školami/základnými školami s materskou školou / základnými školamia s klubmi v obciach a mestách počas jedného školského roka bude trvať 6 mesiacov (október, november 2023 – február, marec, apríl, máj 2024) 
 • počas jedného mesiaca športový odborník - futbalový tréner zrealizuje 4-5 pohybovo-športových aktivít so zameraním na FUTBAL na jednej materskej škole/základnej škole s materskou školou/základnej škole. Podmienka na poskytnutie príspevku pre MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ je realizácia minimálne 3 pohybovo-športových aktivít v 1 mesiaci. 
 • počet detí a trénerov na jednej pohybovo-športovej aktivite so zameraním na FUTBAL je stanovený nasledovne: počet detí od 10 do 15 na 1 skupinu – musia byť prítomní 2 tréneri, v prípade menšieho počtu deti, tzn. od 7 do 9 deti (1 skupina - 1 tréner)
 • počas pohybovo-športových aktivít so zameraním na FUTBAL sú prítomné aj triedne učiteľky materskej školy, ktoré dohliadajú na ostatné deti, ktoré sa pohybovo-športových aktivít so zameraním na futbal nezúčastňujú
 • pred začatím realizácie projektu pohybovo-športových aktivít so zameraním na FUTBAL obdrží každá zapojená MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ pre každé dieťa a trénera tričko (deti – žlté, tréner – modré), ktoré sú povinný mať počas aktivít na sebe

Obsah projektu:

Pohybovo-športová aktivita so zameraním na FUTBAL bude mať rôzne zameranie:

1. všeobecný pohybový rozvoj:

 • všeobecná pohybová príprava a koordinácia
 • rýchlosť
 • obratnosť

2. rôzne formy hier a súťaží:

 • pohybové hry (naháňačky, skákačky, prekážkové hry, orientačné hry)
 • pohybové hry s loptou
 • pohybové hry so zameraním na futbal

3. voľná hra:

(väčší počet skupín, mini ihrísk, bránok a väčší počet gólov...)

 • 2 v 2
 • 3 v 3

 Aké sú pozitíva projektu pre rodičov ?

 • vytvorenie záujmovej aktivity pre deti
 • podporenie pravidelného návyku detí k pohybovej aktivite
 • realizácia pohybovo-športových aktivít so zameraním na FUTBAL priamo v priestoroch materských škôl/základných škôl, resp. v ich blízkosti
 • atraktivita pre deti, ale aj rodičov
 • športový odborník = kvalifikovaný tréner s platnou futbalovou licenciou
 • materiálne zabezpečenie pre aktivity detí (materiálna podpora MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ)
 • zdravotná stránka – obezita, posilňovanie imunitného systému detí
 • komfort pre rodičov v starostlivosti o deti
 • realizácia projektu v spolupráci s klubmi v obciach a mestách (najbližší klub k trvalému bydlisku dieťaťa)
 • aktuálne informácie o futbalových aktivitách na MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ, ktorých sa zúčastňujú deti, sú rodičov dostupné prostredníctvom platformy www.dajmespolugol.sk, cez ktorú budú zároveň evidovaný všetci hráči/hráčky (účastníci rozvojových projektov futbalu – Grassroots program SFZ) hrajúci neorganizovaný – nesúťažný futbal v akejkoľvek jeho forme. (súťažný futbal - www.futbalnet.sk). 

Aké sú pozitíva projektu pre deti ?

 • hravými prostriedkami rozvinúť potenciál u detí
 • uspokojenie emocionálnych potrieb detí - zábava a radosť z aktivity, z hry
 • šport ako najlepšia prevencia pred chorobami (imunitný systém)
 • podpora zdravého životný štýlu (obezita)
 • hra ako prostriedok byť súčasťou sociálnej skupiny (byť s kamarátmi)
 • pohybovo-športové aktivity pomáhajú zlepšiť fyzické a mentálne schopnosti, zlepšiť schopnosť koncentrácie u detí, zlepšiť sebadisciplínu a pomáhajú pri dosahovaní lepších študijných výsledkov 
 • realizácia aktivítpriamo v priestoroch materskej školy / základnej školy s materskou školou / základnej školy, resp. ich blízkosti (mini ihrisko)
 • garantom je športový odborník = kvalifikovaný tréner s platnou futbalovou licenciou 
 • každé zúčastnené dieťa bude ocenené vecnou cenou (tričko, šnúrky, podpisové karty reprezentantov)

Aké sú výhody projektu pre futbalové kluby v obci / meste ?

 • zapojenie trénerov a trénerky z lokálnych klubov do projektu
 • možnosť rozvíjania futbalového klubu (noví hráči - zvyšovanie členskej základne) cez spoluprácu s MŠ / ZŠ v obciach a mestách
 • každé dieťa (hráč/hráčka) sú v súčasnosti pre šport/pre futbal dôležitý
 • možnosť pritiahnutia viac chlapcov a dievčat od 5 rokov do futbalového klubu v obciach a mestách (predprípravky) cez záujmovú činnosť futbal na ZŠ
 • príležitosť pre trénerov z FK navyhľadávanie športovo talentovaných detí už v rannom veku
 • pravidelné pohybovo-športové aktivity so zameraním na FUTBAL realizované priamo v priestoroch materských škôl / základných škôl s materskou školou / základných škôl v obciach a mestách (prvý krok detí k futbalu), resp. mini ihriskách aj v priestoroch FK
 • príležitosť cez futbalové aktivity na MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ zapojenie rodín do festivalov futbalu pre celé rodiny v kluboch ako napr. “Futbal hrá celá rodina“
 • možnosť získať vyššie finančné príspevky zo štátu (cez SFZ) presvoj FK na základe hráčskej základne FK a počtu mládežníckych družstiev

Aké sú výhody projektu pre materskú školu / základnú školu s materskou školou / základnou školou ?

 • možnosť zapojenia materskej školy / základnej školy s materskou školou / základnej školy, ktoré navštevujú deti rôzneho sociálneho a zdravotného statusu
 • pohybovo-športové aktivity pre deti so zameraním na FUTBAL priamo počas výchovno-vzdelávacieho procesu prípadne popoludňajších hodinách
 • pohybovo-športové aktivity pre deti so zameraním na FUTBAL priamo v priestoroch materskej školy/základnej školy s materskou školou/ základnej školy, resp. v ich blízkosti (mini ihrisko)
 • každá NOVÁ zapojená materská škola / základná škola s materskou školou / základna škola bude materiálne podporená športovými pomôckami, ktoré môže využívať počas celého školského roka (tzn. nielen počas pohybovo-športové aktivity pre deti so zameraním na FUTBAL)
 • nadviazanie spolupráce s lokálnym futbalovým klubom v obciach a mestách

Personálne zabezpečenie projektu:

 • realizáciu pohybovo-športovej aktivity so zameraním na FUTBAL zabezpečujú počas celej doby projektu (školského roka) 1 alebo 2 športoví odborníci - kvalifikovaní tréneri s platnou futbalovou licenciou, a to na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi materskou školou/základnou školou s materskou školou/ základnou školou a športovým odborníkom - trénerom. 
 • V osobitnej zmluve medzi štatutárom MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ a športovým odborníkom (trénerom) bude premietnuté, že tréner je povinný postupovať podľa manuálu na registráciu trénerov do platformy my.sportnet.online, že tréner je zodpovedný za celkovú prípravu, organizáciu, vedenie a vyhodnotenie pohybovo-športovej aktivity pre deti so zameraním na futbal, vrátane krátkeho popisu aktivity spolu s nahratím fotodokumentácie (2-3 fotky) z každej vykonanej pohybovo-športovej aktivity do 3 dní od realizácie aktivity a to podľa manuálu na vytvorenie aktivity do platformy DSG (všetky manuály sú zverejnené na stránke www.dajmespolugol.sk) v opačnom prípade je SFZ oprávnený neuznať aktivitu ako oprávnenú, a zároveň zodpovedá za bezpečnosť detí počas pohybovo-športovej aktivity so zameraním na futbal podľa tejto zmluvy v areáli školského dvora MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ a v jeho blízkosti (futbalové ihrisko)
 • počas pohybovo-športových aktivít so zameraním na FUTBAL sú prítomné aj triedne učiteľky materskej školy,ktoré dohliadajú na ostatné deti nezúčastňujúce sa pohybovo-športových aktivít so zameraním na futbal.

Povinnosti športového odborníka (futbalového trénera) zapojeného do projektu DSG:

 • tréner je zodpovedný za celkovú prípravu, organizáciu, vedenie a vyhodnotenie pohybovo-športovej aktivity pre deti so zameraním na futbal/záujmovej činnosti-futbal a zodpovedá za bezpečnosť detí počas pohybovo-športovej aktivity podľa tejto zmluvy v areáli školského dvora materskej školy/ ZŠ s MŠ / ZŠ a v jeho blízkosti (futbalové ihrisko). 
 • tréner je v rámci realizácie projektu DSG povinný:

a) postupovať podľa manuálu na registráciu trénerov do platformy my.sportnet.online a manuálu na registráciu aktivity do platformy DSG (manuály sú zverejnené na stránke www.dajmespolugol.sk),

b) zabezpečovať dokumentáciu pohybovo-športovej aktivity so zameraním na futbal/záujmovej činnosti-futbal vrátane krátkeho popisu každej aktivity so zameraním na futbal spolu nahratím fotodokumentácie (2-3 fotky) z vykonanej aktivity podľa metodických dokumentov SFZ a evidenciu zúčastnených osôb (chlapci, dievčatá) cez portál www.dajmespolugol.sk

c) potvrdiť úvodnú registráciu dieťaťa zákonným zástupcom do platformy my.sportnet.online (DSG) k danej MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ

d) evidovať účastníkov projektu DSG, tzn. na každej pohybovo-športovej aktivity so zameraním na futbal cez platformu www.dajmespolugol.sk

e) dodržiavať a konať v súlade s propozíciami projektu DSG, vynakladať maximálne úsilie s cieľom zodpovedného plnenia svojich povinností a konať osobne s odbornou starostlivosťou a podľa svojich najlepších schopností a možností, 

f) chrániť všetok majetok zverený mu zo strany MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ, najmä sa oň náležite starať, tak aby nedochádzalo ku škodám na majetku,

g) počínať si pri výkone činností podľa zmluvy tak, aby nedochádzalo k ujme na zdraví, živote a majetku.

Povinnosti štatutára MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ zapojeného do projektu DSG:

 • zabezpečiť realizáciu pohybovo-športové aktivity so zameraním na futbal a zabezpečiť účasť 10 až 15 detí (chlapcov aj dievčat), 
 • zabezpečiť pre materskú školu organizáciu pohybovo-športovej aktivity so zameraním na futbal jedenkrát v kalendárnom týždni v trvaní 45 minút spravidla v čase od 10.00 hod do 10.45 hod. (v prípade dvoch skupín na jednej škole, druhú skupinu v čase od 10.45 hod do 11.30 hod.); v prípade, že nie je možnosť realizovať projekt v dopoludňajších hodinách je možné aktivitu presunúť na poobedie so začiatkom od 14.00 hod. do 15.00 hod. alebo inú dohodnutú hodinu
 • zabezpečiť pre žiakov 1.ročníka základnej školyorganizáciu záujmovej činnosti - futbal jedenkrát v kalendárnom týždni v trvaní 45 minút v popoludňajších hodinách
 • organizovať pohybovo-športovú aktivitu so zameraním na futbal v rámci projektu v mesiacoch október, november 2023, február, marec, apríl a máj 2024
 • zabezpečiť počas pohybovo-športovej aktivity so zameraním na futbal prítomnosť triednych učiteľov MŠ/ZŠ s MŠ/ZŠ alebo iných učiteľov, ktorí budú dohliadať na ostatné deti, ktoré sa pohybovo-športovej aktivity so zameraním na futbal aktívne nezúčastňujú,
 • zabezpečiť na realizáciu pohybovo-športovej aktivity so zameraním na futbal (MŠ) alebo záujmovej činnosti – futbal (ZŠ) počas celej doby projektu jedného alebo dvoch športových odborníkov - kvalifikovaných trénerov s platnou futbalovou licenciou, a to na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi prijímateľom a trénerom; prijímateľ je povinný zabezpečiť účasť dvoch trénerov vždy vtedy, ak sa aktivity zúčastňuje viac ako 10 detí. V osobitnej zmluve medzi prijímateľom a športovým odborníkom (trénerom) bude premietnuté, že tréner je povinný postupovať podľa manuálu na registráciu trénerov do platformy my.sportnet.online, že tréner je zodpovedný za celkovú prípravu, organizáciu, vedenie a vyhodnotenie pohybovo-športovej aktivity pre deti so zameraním na futbal, vrátane krátkeho popisu aktivity spolu s nahratím fotodokumentácie (2-3 fotky) z každej vykonanej pohybovo-športovej aktivity do 3 dní od realizácie aktivity a to podľa manuálu na vytvorenie aktivity do platformy DSG (všetky manuály sú zverejnené na stránke www.dajmespolugol.sk), a zároveň zodpovedá za bezpečnosť detí počas pohybovo-športovej aktivity so zameraním na futbal podľa tejto zmluvy v areáli školského dvora materskej školy/ ZŠ s MŠ / ZŠ a v jeho blízkosti (futbalové ihrisko), 
 • zabezpečiť v spolupráci s rodičmi zapojených detí zaevidovanie zúčastnených osôb (chlapcov, dievčat) do platformy DSG = online registráciu dieťaťa zákonným zástupcom, pričom ale rodičia sú zodpovední za registráciu dieťaťa podľa manuálu na registráciu detí do platformy (manuály sú zverejnené na stránke www.dajmespolugol.sk). Súčasťou registrácie je aj súhlas so spracovaním osobných údajov dieťaťa (GDPR) uvedených prostredníctvom webovej stránky projektu DSG - www.dajmespolugol.sk, ktorej prevádzkovateľom je SFZ, v rozsahu: meno a priezvisko dieťaťa, pohlavie, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, emailová adresa zákonného zástupcu, a to za účelom evidencie, jednoznačnej identifikácie osoby a spracovania poskytovateľom v rámci realizácie projektu DSG a s použitím obrazových a/alebo audiovizuálnych záznamov dieťaťa zachytených počas pohybovo-športovej aktivity v rámci projektu DSG za účelom marketingového zviditeľnenia predmetných športových aktivít ako aj získania prípadných podporovateľov, sponzorov a partnerov projektu DSG. Registráciu dieťaťa do projektu DSG po zaregistrovaní zákonných zástupcom (rodičom) schvaľuje športový odborník – tréner v spolupráci s triednym učiteľom, ktorí sú uvedení v prílohe č.1 zmluvy pri registrácií do projektu. Evidencia účastníkov projektu je súčasťou podmienok na vyplatenie finančného príspevku zo SFZ pre MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ na realizáciu projektu DSG,
 • zabezpečiť podpis vyhlásenia (príloha č.1 v zmluve/dodatku k zmluve) oprávnenými osobami o prevzatí zodpovednosti detí, za bezpečnosť a zdravie dieťaťa počas pohybovo-športovej aktivity kvalifikovanými trénermi s platnou futbalovou licenciou,
 • zabezpečiť informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa a GDPR s účasťou na pohybovo-športovej aktivite podľa osobitného formulára (podpis zákonného zástupcu dieťaťa).

Metodika – obsah pohybovo-športových aktivít pre deti so zameraním na FUTBAL:

 • veková kategória: U5 – U6

25 % Pohybová príprava - (obsah)

 • rôzne formy pohybových hier zamerané na koordináciu, obratnosť, rýchlosť
 • (naháňačky, skákačky, prekážkové hry, orientačné hry)
 • štafetové hry, súťaže
 • koordinačné cvičenia
 • Všetky formy hier robiť zábavnou formou !
 • IZ: 10' (čas cvičení)

25 % Technická príprava - (obsah)

 • pociťovanie a vedenie lopty (statická forma, neskôr dynamická forma)
 • základy techniky kopu
 • striedanie foriem a prostriedkov, tzn. striedať hru s cvičeniami na techniku s pohybovými hrami, možnosti menenia veľkosti lopty (tenisové lopty, lopty č.1, resp. č.3)
 • využitie prvkov „Coerverovej“ školy
 • pri nácviku je nevyhnutné klásť dôraz na detaily
 • organizácia: 1 dieťa – 1 lopta
 • IZ: 10' (čas cvičení)

50 % Voľná hra - (obsah)

 • voľná hra 2v2, 3v3
 • voľná hra nemá taktický zámer
 • malé ihrisko, resp. veľa malých ihrísk
 • využitie čo najviac bránok, cieľ: čo najviac gólov !!
 • rôzne veľkosti lôpt (č.1 a č.3)
 • IZ: 20' (čas cvičení)

Evidencia účastníkov projektu:

 • všetci zapojení účastníci (chlapci, dievčatá, športoví odborníci) pohybovo-športových aktivít pre deti so zameraním na FUTBAL v materskej škole / základnej škole s materskou školou / základnej škole budú evidovaní cez platformu www.dajmespolugol.sk
 • evidencia prebieha v spolupráci štatutára s rodičmi zapojených detí (chlapcov, dievčat) do platformy DSG = online registráciu dieťaťa zákonným zástupcom, pričom ale rodičia sú zodpovední za registráciu dieťaťa podľa manuálu na registráciu detí do platformy viď link - https://www.futbalsfz.sk/mladez-a-rozvoj/grassroots/dajmespolugol/dokumenty/postup-registracie-sportovca. Súčasťou registrácie je aj súhlas so spracovaním osobných údajov dieťaťa (GDPR) uvedených prostredníctvom webovej stránky projektu DSG - www.dajmespolugol.sk, ktorej prevádzkovateľom je SFZ, v rozsahu: meno a priezvisko dieťaťa, pohlavie, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, emailová adresa zákonného zástupcu, a to za účelom evidencie, jednoznačnej identifikácie osoby a spracovania poskytovateľom v rámci realizácie projektu DSG a s použitím obrazových a/alebo audiovizuálnych záznamov dieťaťa zachytených počas pohybovo-športovej aktivity v rámci projektu DSG za účelom marketingového zviditeľnenia predmetných športových aktivít ako aj získania prípadných podporovateľov, sponzorov a partnerov projektu DSG. Registráciu dieťaťa do projektu DSG po zaregistrovaní zákonných zástupcom (rodičom) schvaľuje športový odborník – tréner v spolupráci s triednym učiteľom, ktorí sú uvedení v prílohe č.1. Evidencia účastníkov projektu je súčasťou podmienok na vyplatenie finančného príspevku zo SFZ pre MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ na realizáciu projektu DSG,
 • úlohou štatutára je zabezpečiť podpis vyhlásenia (príloha č.1 v zmluve) oprávnenými osobami o prevzatí zodpovednosti detí, za bezpečnosť a zdravie dieťaťa počas pohybovo-športovej aktivity kvalifikovanými trénermi s platnou futbalovou licenciou,
 • úlohou štatutára je zabezpečiť informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa a GDPR s účasťou na pohybovo-športovej aktivitepodľa osobitného formulára (podpis zákonného zástupcu dieťaťa).

Ako postupovať v prípade záujmu MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ o zapojenie do projektu Dajme spolu gól v školskom roku 2022/23

 1. Štatutárny zástupca MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ je povinný sa dôkladne oboznámiť s podmienkami zapojenia do projektu Dajme spolu gól.
 2. Osloviť futbalový klub v obci / v meste ohľadne športového odborníka – trénera/trénerov s platnou futbalovou licenciou na realizáciu pravidelných pohybovo-športových aktivít so zameraním na FUTBAL.
 3. LEN štatutárny zástupca MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ (nie tréner !!!) sa môže registrovať do projektu Dajme spolu gól podľa manuálu viď. link - https://www.futbalsfz.sk/mladez-a-rozvoj/grassroots/dajmespolugol/dokumenty/postup-registracie-skoly
 4. Vybraný športový odborník – tréner/tréneri, ktorý bude realizovať pravidelné športové aktivity so zameraním na FUTBAL vo Vašej MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ, je povinný sa zaregistrovať do platformy my.sportnet.online a postupovať podľa manuálu viď. link – https://www.futbalsfz.sk/mladez-a-rozvoj/grassroots/dajmespolugol/dokumenty/postup-registracie-trenera
 5. Po kompletnom vyplnení údajov štatutárom MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ pri registrácií do projektu DSG, obdržíte na poskytnutú emailovú adresu nasledujúce informácie

"Ďakujeme sa zaslanie žiadosti o registráciu MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ do projektu DAJME SPOLU GÓL. Na Vami poskytnutú emailovú adresu v žiadosti, ktorú vypisujete sami, Vám bude doručená zmluva medzi štatutárom MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ a Slovenským futbalovým zväzom vrátane prílohy a všeobecných zmluvných podmienok. Zmluvu je potrebné jednostranne vytlačiť (2 kópie) a podpísať všetkými dotknutými osobami (štatutárny zástupca MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ, triedne učiteľky, športový odborník – futbalový/í tréner/ri). Podpísané zmluvy (2 kópie) je následne potrebné poslať na adresu SFZ: Slovenský futbalový zväz, Dajme spolu gól, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava. Registrácia MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ do projektu Dajme spolu gól je platná až po splnení všetkých podmienok a po obdržaní podpísaných zmlúv na adresu SFZ. (Podľa dátumu prijatia zmlúv poštou na SFZ). Následne Vám organizátor projektu pošle na Vami poskytnutú emailovú adresu prílohy s informáciami o ďalších krokoch, ktoré sú potrebné k realizácii projektu DSG (GDPR, informačný list pre rodičov a MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ pre evidenciu účastníkov, vzor zmluvy medzi štatutárom a trénerom). SFZ bude posielať NOVÝM MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ zapojeným do projektu DSG tréningové pomôcky až po obdržaní podpísaných zmlúv (2 kópie) na adresu SFZ. SFZ nebude posielať športové pomôcky MŠ / ZŠ s MŠ, ktoré boli do projektu Dajme spolu gól zapojené v minulom školskom roku. Týmto MŠ / ZŠ s MŠ budeme posielať len nové tričká pre deti a trénerov až po obdržaní podpísaných zmlúv na adresu SFZ (2 kópie). Podpísanú zmluvu (1 kópia) bude posielať SFZ späť na fakturačnú adresu zariadenia po podpísaní zmluvy prezidentom SFZ."

V prípadoch, že počas realizácie projektu DSG žiadate o zmenu jedného z nasledujúcich údajov (IBAN, meno trénera), je štatutár povinný vykonať túto zmenu len cez manuál viď. link - https://www.futbalsfz.sk/mladez-a-rozvoj/grassroots/dajmespolugol/dokumenty a organizátor projektu DSG zaeviduje požadovanú zmenu. 

Materiálne zabezpečenie projektu pre 1 materskú školou / základnú školu s materskou školou / základnú školu:

 • Na 1 pohybovo-športovú aktivitu pre deti so zameraním na FUTBAL budú potrebné nasledovné tréningové pomôcky:
 1. futbalové lopty - veľkosť č.1 - v počte 15 ks
 2. futbalové lopty - veľkosť č.3 odľahčená - v počte 6 ks
 3. sieťka na lopty - v počte 2 ks
 4. rozlišovacie tričko - oranžové (1 farba po 10 ks) - v počte 10 ks
 5. označovacie méty (klobúčiky - 4 sady po 10 ks) - v počte 40 ks
 6. prekážka (15cm) - v počte 10 ks
 7. set kužeľov (10 kužeľov + 5 tyčí) - v počte 1 ks
 8. koordinačný rebrík osemuholník - v počte 2 ks
 9. malé bránky prenosné (pop up) 1 pár - v počte 1 ks
 10. vak na materiálne zabezpečenie (na všetky pomôcky) - v počte 1 ks
 11. malé pumpy - v počte 1 ks
 12. tričká pre deti (žlté – univerzálna veľkosť)
 13. tričká pre trénerov (modré)
 • Tréningové pomôcky budú NOVÝM registrovaným materským školám / základným školám s materskou školou / základným školám distribuované až po splnení všetkých zmluvných a všeobecných podmienok zapojenia do projektu DSG. 
 • Vyššie uvedené materiálno-technické zabezpečenie sa nevzťahuje na tie MŠ / ZŠ s MŠ, ktoré to už obdržali v predchádzajúcich školských rokoch. Tieto MŠ / ZŠ s MŠ obdržia v termíne len tričká pre deti (žlté – univerzálna veľkosť) a tričká pre trénerov (modré).

Financovanie projektu zo strany SFZ:

 • SFZ poskytne štatutárovi MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ finančný príspevok (bežné výdavky) vo výške 50,- eur (slovom "päťdesiat eur") za jeden kalendárny mesiac výkonu oprávnených aktivít za každú cieľovú skupinu (futbalové aktivity na MŠ alebo záujmová činnosť na ZŠ), ktoré sú účelovo určené na úhradu nákladov spojených s realizáciou projektu DSG.
 • Finančný príspevok bude poskytnutý štatutárovi MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ bezhotovostným prevodom na bankový účet štatutára MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ uvedený pri registrácií do projektu kumulatívne zaoprávnené aktivity zrealizované na jeseň v termíne do 31.01. kalendárneho roka nasledujúceho po roku, kedy boli športovo-pohybové aktivity zrealizované a za oprávnené aktivity zrealizované na jar v termíne do 31.07. príslušného kalendárneho roka. 
 • Za oprávnenú aktivitu sa považuje aktivita, ktorá bola zaevidovaná trénerom v súlade s VZP (vyplnené formuláre, evidencia a dokumenty v zmysle VZP) a ktorá bola uskutočnená v súlade so zmluvou.
 • Finančný príspevok bude v plnej výške vyplatený za podmienky, že MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ zrealizuje minimálne 3 oprávnené aktivity mesačne. V prípade, že MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ v úhrne za polrok nezrealizuje dostatočný počet oprávnených aktivít, výška finančného príspevku sa bude pomerne krátiť. Štatutár MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ je v celosti zodpovedný za realizáciu oprávnenej aktivity s tým, že finančný príspevok na komplexné zabezpečenie úhrady výdavkov potrebných na realizáciu oprávnených aktivít projektu DSG nad rámec finančného príspevku poskytnutého podľa zmluvy je možné vykryť z vlastných zdrojov štatutára MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ, zo vzdelávacích poukazov podľa zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, prípadne z finančných prostriedkov vybraných od rodičov/zákonných zástupcov detí. 
 • Štatutár MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ berie na vedomie, že finančný príspevok môže byť uhrádzaný z prostriedkov štátneho rozpočtu a na ich používanie prostriedkov štátneho rozpočtu sa vzťahuje zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu uzatvorená medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a poskytovateľom.

Maskot projektu:

Počet nových zaregistrovaných základných škôl do projektu DSG pre MŠ a. 1.ročníky ZŠ v školskom roku 2023/24 je počtovo a regionálne limitovaný.

V prípade otázok k projektu DSG nás kontaktujte na email: dajmespolugol@futbalsfz.sk

Dňa 17.8.2023:
Spracoval: Oddelenie mládeže a koncepcie rozvoja futbalu SFZ