V Košiciach, Prešove a Poprade bezplatné semináre o Zákone o športe

BRATISLAVA (SFZ/UČPS) - Na východe Slovenska štartuje séria bezplatných odborných seminárov týkajúcich sa zmluvných vzťahov, daní a odvodov klubov, zväzov športovcov, športových odborníkov a dobrovoľníkov v športe

Nový Zákon o športe priniesol nové zmluvné typy, ktoré prinášajú zásadné zmeny do nastavenia zmluvných vzťahov v športe, s ktorými sú spojené nové fiškálne vzťahy, práva a povinnosti. Preto je pre zástupcov športovej obce potrebné, aby boli s týmito zmenami oboznámení.

Existuje množstvo otázok v zákone, na ktoré je viacero riešení, ktoré sa javia ako možné, žiadne však nemusí byť jednoznačne najlepšie, no pritom do zákona bolo možné/treba vybrať iba jedno, ktoré je potrebné poznať a pochopiť jeho legitímne dôvody a ciele. Potom je možné očakávať jeho akceptovanie športovou obcou. Existujú aj oprávnené požiadavky zo strany športovej obce vo vzťahu k vrcholovému športu dospelých, kde by ešte mohol byť priestor pre podporu formou daňových úľav alebo iných nástrojov, ktoré v procese prijímania Zákona o športe boli síce navrhnuté ale už nie schválené. 

Je úlohou zákonodarcu, správcov verejných vecí v oblasti športu (ministerstvo školstva), i tých, ktorí jednotlivé riešenia do Zákona o športe pripravovali, aby boli nápomocní pri jeho zavedeniu do praxe a prispeli k procesu interiorizácie nových právnych noriem v oblasti športu do života športovej obce a preto Učená právnická spoločnosť v spolupráci s ďalšími partnermi organizuje sériu seminárov na tému

“Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane a odvody klubov, zväzov športovcov, športových odborníkov a dobrovoľníkov v športe”,

na ktorej budú prezentované zmluvné vzťahy podľa nového Zákona o športe a od nich sa odvíjajúce daňových dopadov a odvodových povinností a verejná diskusia o problémoch z praxe.

Predmetom seminárov budú

  1. zmluvné vzťahy športovcov s klubmi/zväzmi a z nich vyplývajúce daňové a odvodové zaťaženie

  2. zmluvné vzťahy športových odborníkov s klubmi/zväzmi a z nich vyplývajúce daňové a odvodové zaťaženie

  3. zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti v športe

  4. financovanie športu z verejných prostriedkov (štát, samospráva)

  5. zmluva o sponzorstve v športe a iné formy financovania športu zo súkromných zdrojov 

Prednášať a diskutovať budú Jozef Mihál, Peter Sepeši, Jaroslav Čollák, Zuzana Zajíčková, Žaneta Surmajová Igor Šumichrast, Marcel Blažo, Jozef Čorba, Tomáš Gábriš, Matúš Štulajter, Michael Válek a ďalší.

Športová verejnosť bude mať možnosť zasielať počas seminára svoje otázky, pripomienky a podnety prostredníctvom aplikácie “SLIDO” alebo na email sport@ucps.sk. Odpovede na otázky budú po spracovaní publikované na webovom sídle organizátora na stránke http://www.ucps.sk/Novy_zakon_o_sporte

Celkovo sa uskutoční 10 seminárov, pričom prvé z nich sa uskutoční na východe Slovenska

Semináre budú prebiehať od 9:00 do 16:15, pričom súčasťou seminára je aj coffee break a obed.

10.04.2017 (Po) Košice - Spoločenský pavilón / prihlášky na ivan.sulek@kosice.sk 
11.04.2017 (Ut) Prešov - Prešovská univerzita, Fakulta športu / prihlášky na miroslav.vlcek@presov.sk 
12.04.2017 (St) Poprad - AquaCity Poprad / prihlášky na michaelvalek@gmail.com 

V záujme toho aby sa dôležité a informácie  týkajúce sa týchto tém mohli dostať k čo najširšiemu okruhu ľudí pôsobiacich v športe, sú všetky semináre BEZPLATNÉ.

Viac informácií o programe seminárov a prednášajúcich