logo
SFZ

2022 - Prerozdelenie príspevkov podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe

Pondelok, 28.2.2022 22:06 | Posledná aktualizácia 28.2.2022 22:47

Prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.

Prerozdelenie príspevku uznanému športu podľa § 69 ods. 5 písm. a) zákona o športe 2022
Prerozdelenie príspevku uznanému športu podľa § 69 ods. 5 písm. a) zákona o športe 2022

SFZ je v súlade s § 69 ods. 5 o zákona o športe povinný rozdeliť najmenej:

a) 15 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch a

b) 20 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov, pričom kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov schvaľuje Konferencia SFZ.

SFZ bude na rok 2022 poskytnutý na základe zmluvy č. 0023/2022 o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022 príspevok uznanému športu vo výške 12.367.474€ V súlade s čl. 4 ods. 2 citovanej zmluvy platí, že ak v roku 2022 bude krízová situácia trvať viac ako 30 dní, v súlade s § 101a ods. 5 zákona o športe sa ustanovenia o povinnom rozdelení príspevku nepoužijú a v takom prípade je SFZ povinný postupovať podľa § 101a ods. 6 zákona o športe tak, že výdavky na správu a prevádzku nesmú prekročiť 20 % z príspevku. V roku 2022 už krízová situácia trvá viac 30 dní, t.j. pre SFZ je obligatórne len dodržania maximálneho limitu na úhradu výdavkov na prevádzku, napriek tomu navrhujeme postupovať tak, že príspevok uznanému športu sa rozdelí futbalovým klubom podľa § 69 ods. 5 písm. a) zákona o športe a podiel sa oproti predchádzajúcemu roku navýši. 

1. Rozdelenie príspevku uznanému športu podľa § 69 ods. 5 písm. a) zákona o športe

Príspevok v celkovom objeme 1.780.121€ bude rozdelený pomerne futbalovým klubom podľa počtu aktívnych hráčov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022, t.j. hráčov mládeže do U23 vrátane s výnimkou hráčov futbalových akadémií a ÚTM, ktorí budú mať v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022 aspoň tri oficiálne štarty v zápasoch podľa uzatvorených Zápisov o stretnutí.

Čerpanie finančných prostriedkov z príspevku bude futbalovým klubom, ktoré majú na príspevok nárok, umožnené za týchto podmienok:

a) futbalový klub musí mať počas celého roka spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 66 zákona o športe (napr. jeho činnosť musí byť v súlade s § 21 a § 22 zákona o športe), keďže pri strate spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov nie je možné subjektu finančné prostriedky z príspevku poukazovať,

b) futbalový klub má splnenú povinnosť zápisu štatutárneho orgánu podľa § 3 ods. 1 písm. f) zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a

c) futbalový klub bude čerpať finančné prostriedky z príspevku tak ako v uplynulých dvoch rokoch jednoduchým systémom cez pridelený kredit, ktorý bude určený vo výške jeho nároku na príspevok. Tento kredit bude používať formou platby za tovary a služby na eshope https://futbalnet.shop (1 kredit = 1€).

Čerpanie príspevku v oprávnenej výške podľa prílohy č. 1 tohto materiálu bude futbalovým klubom umožnené od 1.3.2022 cez už zmienený eshop.

V súvislosti s používaním finančných prostriedkov upozorňujeme, že celý objem finančných prostriedkov, ktoré budú takýmto spôsobom futbalovému klubu poukázané, bude možné použiť (reálne uhradiť) len v termíne do 30.11.2022. Zároveň zdôrazňujeme, že všetky oprávnené výdavky je možné uhrádzať len na účely podpory mládeže, t.j. nie je možné uhrádzať výdavky, ktoré nie sú určené na šport mládeže a sú generované napr. výlučne z činnosti seniorského družstva futbalového klubu.

Všetky výdavky musia zároveň spĺňať kritériá zaradenia do bežných výdavkov v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. Pri obstarávaní hmotného majetku je pre zaradenie do bežných výdavkov potrebné dodržať finančný limit 1.700€, t.j. obstarávacia cena musí byť rovná alebo nižšia ako táto hranica. Na druhej strane pri obstaraní nehmotného majetku (napr. software, licencie) je finančný limit vo výške 2.400€.

pridelených kreditov je možné uhrádzať náklady na sústredenia maximálne do výšky 50 €/1 osobu/deň. Zvyšnú časť nákladov prevyšujúcu túto sumu si dopláca každý futbalový klub z vlastných zdrojov.

V prípade porušenia finančnej disciplíny je futbalový klub zodpovedný za nesprávne použitý objem finančných prostriedkov a bude znášať sankcie uložené v súvislosti s porušením finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Všetky výdavky musia zároveň spĺňať kritériá zaradenia do bežných výdavkov v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. Pri obstarávaní hmotného majetku je pre zaradenie do bežných výdavkov potrebné dodržať finančný limit 1 700 €, t.j. obstarávacia cena musí byť rovná alebo nižšia ako táto hranica. Na druhej strane pri obstaraní nehmotného majetku (napr. software, licencie) je finančný limit vo výške 2 400 €.

V prípade porušenia finančnej disciplíny je futbalový klub zodpovedný za nesprávne použitý objem finančných prostriedkov a bude znášať sankcie uložené v súvislosti s porušením finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. Rozdelenie príspevku uznanému športu podľa § 69 ods. 5 písm. b) zákona o športe

Príspevok v minimálnej výške 2.373.495€ bude rozdelený medzi futbalové akadémie mládeže a ÚTM v závislosti od plnenia kritérií Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ. 

Financovanie futbalových akadémií mládeže a ÚTM je ekonomicky omnoho náročnejšie ako výška finančných prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu, t.j. SFZ prerozdelí na účely rozvoja talentovanej mládeže viac finančných prostriedkov ako minimálna hranica upravená zákonom o športe. Z týchto finančných prostriedkov bude financovaný aj program podpory talentovaných hráčov v kategóriách U12 až U15 (príprava regionálnych a oblastných výberov). 

Celkový objem finančných prostriedkov určený na podporu rozvoja talentovaných športovcov bude vychádzať zo schváleného rozpočtu SFZ na rok 2022. Keďže SFZ v rámci zostaveného rozpočtu prísne nerozlišuje zdrojové zabezpečenie krytia uvedených výdavkov a ich potrebu zabezpečuje okrem vlastných zdrojov a finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu aj z príspevkov od UEFA a FIFA, definitívna suma čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie konkrétneho mládežníckeho klubu v súlade s vymedzeným účelom vrátane zabezpečenia povinného spolufinancovania bude až predmetom každoročného vyúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom. 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného, finančné prostriedky v minimálnom objeme 2.470.095budú rozdelené v rámci schváleného modelu financovania klubov licenčného systému mládeže a podpory regionálnych a oblastných výberov:

a) Pre súťažný ročník 2020/2021:

  • 14 akadémií mládeže (U6 - U19) – 100.000€/akadémia mládeže
  • 26 ÚTM (U6 - U15) – 35.000/ÚTM
  • 15 čakateľov (futbalové kluby so základnou licenciou mládeže) – 5.000€/čakateľ

b) Program podpory talentovaných hráčov v kategóriách U12 až U15. 

Poznámka: časť príspevku sa poskytuje formou materiálno-technického zabezpečenia činnosti futbalových klubov a programu podpory talentov SFZ.

Finančné prostriedky z poskytnutého príspevku uznanému športu môžu byť použité len v intenciách vyššie uvedeného na úhradu výdavkov, ktoré spĺňajú kritéria zaradenia do bežných výdavkov podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, najmä na úhradu výdavkov na:

a) odmeny trénerov, športových riaditeľov mládeže a koordinátorov mládeže, 
b) cestovné, ubytovanie a stravné,
c) prenájom priestorov, zariadení a techniky,
d) materiálno-technické zabezpečenie,
e) organizovanie súťaží, športových podujatí a súvisiacich aktivít. 

V prípade, že v priebehu roka 2021 dôjde k navýšeniu sumy príspevku dodatkom k zmluve so štátom, finančné prostriedky vo výške navýšenej sumy príspevku uznanému športu sa prerozdelia dodatočne rovnakým kľúčom, ako je uvedené v bodoch 1. a 2. textu.

Značky