logo
SFZ

2024 - Prerozdelenie príspevkov podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe

Štvrtok, 28.3.2024 23:00 | Posledná aktualizácia 29.3.2024 12:37

Spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z.z. - 2024

Spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z.z.

SFZ bude na rok 2024 poskytnutý na základe zmluvy č. 0046/2024 o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024 (ďalej len „zmluva“) príspevok uznanému športu vo výške 12.817.974,- eur, z toho bežný príspevok vo výške 12.717.974€.

V súlade s čl. 4 ods. 2 citovanej zmluvy platí, že ak v roku 2024 bude krízová situácia trvať viac ako 30 dní, v súlade s § 101a ods. 5 zákona o športe sa ustanovenia o povinnom rozdelení príspevku nepoužijú a v takom prípade je SFZ povinný postupovať podľa § 101a ods. 6 zákona o športe tak, že výdavky na správu a prevádzku nesmú prekročiť 20 % z príspevku.

V roku 2024 už mimoriadna situácia trvá viac 30 dní, t.j. pre SFZ je obligatórne len dodržania maximálneho limitu na úhradu výdavkov na prevádzku, pre výdavky na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou a na účel rozvoja talentovaných športovcov nie je predpísané minimálne plnenie.

Vychádzajúc z aktuálnej situácie a z ďalších opatrení pri realizáciu rozpočtu bude podľa § 69 ods. 5 písm. a) zákona o športe rozdelený príspevok vo výške 1.430.000€, čo je 11,24% bežného príspevku uznanému športu na rok 2024. (čerpanie od 1.4.2024 do 30.11.2024)

Prerozdelenie príspevku uznanému športu podľa § 69 ods. 5 písm. a) zákona o športe, 2024

Príspevok bude rozdelený pomerne futbalovým klubom podľa počtu aktívnych hráčov v jesennej časti súťažného ročníka 2023/2024, t.j. hráčov mládeže do U23 vrátane s výnimkou hráčov futbalových akadémií a ÚTM, ktorí budú mať v súťažnom ročníku 2023/2024 aspoň tri oficiálne štarty v zápasoch podľa uzatvorených zápisov o stretnutí.

Čerpanie finančných prostriedkov z príspevku bude futbalovým klubom, ktoré majú na príspevok nárok, umožnené za týchto podmienok:

  1. futbalový klub musí mať počas celého roka spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 66 zákona o športe (napr. jeho činnosť musí byť v súlade s § 21 a § 22 zákona o športe), keďže pri strate spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov nie je možné subjektu finančné prostriedky z príspevku poukazovať,
  2. futbalový klub má splnenú povinnosť zápisu štatutárneho orgánu podľa § 3 ods. 1 písm. f) zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
  3. futbalový klub bude čerpať finančné prostriedky z príspevku tak ako v uplynulých rokoch jednoduchým systémom cez pridelený kredit, ktorý bude určený vo výške jeho nároku na príspevok. Tento kredit bude používať formou platby za tovary a služby na eshope futbalnet.shop (1 kredit = 1€).

Čerpanie príspevku v oprávnenej výške podľa prílohy tohto materiálu bude futbalovým klubom umožnené od 1.4.2024 cez už zmienený e-shop. V prípade, že kedykoľvek v období do 31.7.2024 dosiahne čerpanie kreditov úroveň 50% zo sumy alokovanej na tento účel, SFZ je oprávnený pozastaviť čerpanie kreditov až do pripísania 3. splátky príspevku uznanému športu podľa zmluvy. V prípade, že kedykoľvek v období do 31.10.2024 dosiahne čerpanie kreditov úroveň 75% zo sumy alokovanej na tento účel, SFZ je oprávnený pozastaviť čerpanie kreditov až do pripísania 4. splátky príspevku uznanému športu podľa zmluvy.

V súvislosti s používaním finančných prostriedkov upozorňujeme, že celý objem finančných prostriedkov, ktoré budú takýmto spôsobom futbalovému klubu poukázané, bude možné použiť (reálne uhradiť) len v termíne do 30.11.2024. Zároveň zdôrazňujeme, že všetky oprávnené výdavky je možné uhrádzať len na účely podpory mládeže, t.j. nie je možné uhrádzať výdavky, ktoré nie sú určené na šport mládeže a sú generované napr. výlučne z činnosti seniorského družstva futbalového klubu. 

Všetky výdavky musia zároveň spĺňať kritériá zaradenia do bežných výdavkov v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. V prípade porušenia finančnej disciplíny je futbalový klub zodpovedný za nesprávne použitý objem finančných prostriedkov a bude znášať sankcie uložené v súvislosti s porušením finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Časť príspevku uznanému športu bude prerozdelená aj na účely podľa § 69 ods. 5 písm. b) zákona o športe medzi futbalové akadémie mládeže a ÚTM, a to vo výške schválenej rozpočtom a v závislosti od prijatých opatrení, ktoré ovplyvňujú výšku príjmov a výdavkov rozpočtu SFZ.

Značky