logo
SFZ

DK SFZ - Tresty pre hráčov Andriča a Jakúbeka za narušenie integrity futbalu

O chvíľku sa začne zápas II. ligy Považská Bystrica - Prešov, okolnosti ktorého sa riešia ešte desať týždňov po jeho skončení...
autor: FUTBANET.TV, zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) - Senát na ochranu integrity súťaže disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) ukončil dve závažné kauzy, ktoré zásadným spôsobom zasiahli do stretnutia 28. kola II. ligy MŠK Považská Bystrica - 1. FC Tatran Prešov, hranom dňa 6. mája 2023.

Obe mohli v konečnom dôsledku významne negatívne  ovplyvniť integritu a regulárnosť celej súťaže. 

DK SFZ vykonala dôsledné šetrenie a po dôkladnom vyhodnotení všetkých dôkazov dospela k záveru, že hráči  Dragan Andrič z 1. FC Tatran Prešov a Matej Jakúbek z FC Košice sa dopustili závažného disciplinárneho previnenia, konkrétne narušenia regulárnosti a integrity súťaže. 

Z uvedeného dôvodu DK SFZ na svojom zasadnutí dňa 6. júla 2023 uložila Draganovi Andričovi (Tatran Prešov) pozastavenie výkonu športu na 18 mesiacov a Matejovi Jakúbekovi ( FC Košice) pozastavenie výkonu športu na 30 mesiacov.       

Uložené sankcie ešte nie sú právoplatné, keďže obom hráčom plynie lehota na podanie odvolania, ktoré by následne riešila odvolacia komisia SFZ.

ZDÔVODNENIE ROZHODNUTIA

Podľa záverov DK SFZ sa Dragan Andrič snažil ovplyvniť dané stretnutie tým, že mal v týždni pred stretnutím požiadať protihráča o pomoc pre svoj klub v tomto zápase. Na základe vykonaných dôkazov bolo preukázané, že táto pomoc mala mať spojitosť s výsledkom uvedeného stretnutia. Takto to vnímala aj kabína súpera, v ktorej vyvolala táto žiadosť o pomoc nežiadúci rozruch pred dôležitým zápasom. 

Z dokazovania naopak vôbec nevyplynulo, že by Dragan Andrič žiadal od svojho protihráča „len” informácie, týkajúce sa FC Košice, ako sa to účelovo prezentuje v konkrétnych verejných stanoviskách niektorých subjektov či mediálnych článkoch. V tejto súvislosti DK SFZ zdôrazňuje, že za účelom ochrany integrity súťaže a futbalu bude nekompromisne trestať akékoľvek náznaky konania, ktoré smeruje k dosiahnutiu nečestnej a neoprávnenej výhody.

Hráč FC Košice Matej Jakúbek bol uznaný za vinného z konania, ktorým sa snažil ovplyvniť výkon hráčov MŠK Považská Bystrica voči najväčšiemu rivalovi svojho klubu v boji o postup do najvyššej súťaže ponukou konkrétnej peňažnej sumy v prípade výsledku, výhodného pre FC Košice.​​ 

Toto jeho konanie možno označiť za „pozitívnu motiváciu” alebo v terminológii prostredia za tzv. prikrmovanie. 

Ide o prvý prípad svojho druhu, ktorý bol v rámci SFZ v tejto súvislosti riešený na úrovni boja proti ovplyvňovaniu stretnutí v slovenskom futbale.

Aj v prípade pozitívnej motivácie ide o porušenie predpisov SFZ, ako nám to potvrdila vo svojom stanovisku i UEFA, odkazujúc nás na nedávne dianie v Španielsku či prípad v Turecku, ktorý potvrdil aj Medzinárodný športový súd CAS v Lausanne. Ukážkový prípad sa riešil nedávno aj v Bielorusku, kde jeden klub najprv zobral „motivačné“ a o niekoľko kôl následne tomu istému partnerovi „pustil“ zápas. 

Ako príklad možno uviesť modelovú situáciu, keď tím príjme platbu „motivačného“ s tým, že uhrá aspoň remízu. Keby bol potom v 80. minúte nerozhodný stav, hráči by začali brániť, odkopávali lopty, aby splnili požadovaný výsledok, čím je jednoznačne splnená podmienka ovplyvnenia priebehu a výsledku zápasu. Rovnako to môže zasahovať aj myslenie trénera a ovplyvniť nasadzovanie hráčov do zápasu a jeho taktiku. 

Zhrnuté: klub môže finančne alebo inak motivovať vlastných hráčov, ale nemôže takýmto spôsobom motivovať iné kluby. Takéto konanie má vplyv aj do budúcna, lebo sa úplne odstráni postoj neutrality a kluby sa môžu snažiť neskôr zavďačiť za poskytnutú predchádzajúcu výhodu. Teda aj pozitívna motivácia kriví výkon a obraz hry, čo nie je v poriadku a i preto je zakázaná”, uviedol Jakub Čavoj manažér oddelenia integrity SFZ, ktoré v oboch prípadoch podalo podnet na začatie disciplinárneho konania. 

Hráči mávajú v pravidelných intervaloch školenia z integrity futbalu, absolvovali ich viackrát a v rámci nich boli informovaní aj o zákaze pozitívnej motivácie. Zároveň im boli prezentované prípady „nevhodných vtipov“ s ich dôsledkami. Počas jesennej časti plánujeme opätovne preventívne školenia pre hráčov všetky klubov najvyššej súťaže a nováčikov II. ligy mužov,” dodal ešte Čavoj

NEBAGATELIZOVAŤ NEZÁKONNÚ AKTIVITU!

Pozornosti DK SFZ nemohla uniknúť zjavná tendencia bagatelizovať uvedené konanie zo strany časti odbornej verejnosti aj od niektorých novinárov či laickej verejnosti v súvislosti s prejednávaným prípadom. 

Bagatelizácia spočíva v nesprávnej myšlienke, že pokiaľ ide o motiváciu neprehrať, je konanie v poriadku. DK SFZ konštatuje, že je to absolútne nepochopenie podstaty integrity športu. Je potrebné si uvedomiť, že pri pozitívnej motivácii ide subjektu, ktorý motiváciu ponúka, o jeho vlastný prospech a za týmto účelom ponúknutím nejakej výhody vstupuje do sféry stretnutia, ktorého dokonca nie je ani priamym účastníkom a to s jednoznačným účelom vplývať na jeho priebeh a výsledok. 

DK SFZ v tejto súvislosti musí reagovať na stanovisko Únie futbalových profesionálov (ÚFP) zo dňa 14. Júla 2023, rešpektujúc jej základnú úlohu chrániť práva a záujmy samotných hráčov. 

V tomto prípade sa však ÚFP zjavne bez znalosti obsahu spisu snaží práve bagatelizovať závažnosť oboch previnení, ohrozujúcich integritu a dobré meno slovenského futbalu. 

DK SFZ rozhodovala vždy na základe dôkaznej situácie. V prípade, že členovia ÚFP, ktorí sú zároveň aj členmi SFZ, disponujú konkrétnymi informáciami o akomkoľvek korupčnom správaní klubov či funkcionárov - po trestaní ktorých volajú - je ich povinnosťou o tom informovať príslušné orgány SFZ. Navyše pripomíname, že ak ÚFP poukazuje na definíciu narušenia integrity súťaže, dávame do pozornosti, že ide o definíciu prevzatú z Dohovoru Rady Európy o manipulácii športových súťaží (čl. 3 ods. 4).

V neposlednom rade je potrebné oceniť prístup futbalového klubu MŠK Považská Bystrica, ktorého členovia napriek veľmi náročnej a stresovej situácii pred uvedeným stretnutím  nepodľahli vonkajšiemu tlaku a vec aktívne riešili s oddelením integrity SFZ.

DK SFZ KONÁ PODĽA ZÁKONA

Nateraz je neprávoplatne ukončené konanie voči konkrétnym hráčom v súvislosti s týmto stretnutím. Naďalej prebieha preverovanie všetkých skutočností, vyplývajúcich z výpovedí osôb, to znamená aj podozrenia na údajné porušenie predpisov zo strany klubov v iných zápasoch v boji o postup do najvyššej súťaže. V prípade zabezpečenia dôkazov o porušení predpisov bude samozrejme vo veci konať DK SFZ,” doplnil predseda DK SFZ Peter Mihál.

Vzhľadom na závažnosť celej kauzy rozhodol predseda DK SFZ v zmysle čl. 87 ods. 3 DP SFZ o zverejnení oboch doposiaľ neprávoplatných rozhodnutí v upravenej verzii na webovom sídle SFZ.

Andric Dragan rozhodnutie DK SFZ anonymizované.pdf

 

Jakúbek Matej rozhodnutie DK SFZ anonymizované.pdf

 

Značky