logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 17.1.2023

Utorok, 17.1.2023 15:01 | Posledná aktualizácia 18.1.2023 10:10

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom prvom zasadnutí v roku 2023 sa zišli členovia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 17.1.2023 v Bratislave okrem iného:

- vzal na vedomie Správu reprezentačného trénera SR U19 – vyhodnotenie EURA 2022,

- vzal na vedomie informáciu k integrite futbalu – správa o činnosti za rok 2022 a aktuálnu situáciu,

- vzal na vedomie informáciu o priebežnom hodnotení systému práce s mládežou s akcentom na licenčný systém mládeže

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry, v tejto súvislosti schválil návrh na predĺženie termínu realizácie projektu Eurá z EURA z 30. apríla 2023 na 30. septembra 2023, rovnako tak v tejto súvislosti schválil návrh na zmenu účelu použitia finančného príspevku pre obce Brestovany a Plechotice,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu rozhodnutia o výške členského príspevku a návrhu na spôsob použitia vybraného členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu Konferencie SFZ,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh rozpočtu SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2023,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na vylúčenie klubov podľa čl. 26 ods. 1 písm. c) Stanov SFZ z dôvodu riešenia nároku asociácie na solidárny príspevok a výchovné pri zániku členstva v SFZ,

- schválil návrh Smernice o príspevku na činnosť člena Komory SFZ pre riešenie sporov,

- schválil návrh štatútu Slovenskej Futbalovej Akadémie s pripomienkami vznesenými priamo na zasadnutí,

- vzal na vedomie návrh VV VsFZ na doplnenie nominačných listín rozhodcov a asistentov rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2022/23, v tejto súvislosti preložil schvaľovanie predmetného návrhu na februárové zasadnutie,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie celého kalendárneho roka 2022,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ.

Značky