logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 1.2.2022

Streda, 2.2.2022 07:56 | Posledná aktualizácia 3.2.2022 15:08

STARÁ LESNÁ (SFZ) - Na svojom poslednom zasadnutí pred volebnou konferenciou sa stretli členovia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 1.2.2022 v Starej Lesnej okrem iného:

- vzal na vedomie informáciu zo stretnutia UEFA Top Executive Programme,

- vzal na vedomie Správu Kontrolóra SFZ vo veci priebehu volieb ObFZ Humenné,

vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry, v tejto súvislosti schválil návrh na alokáciu finančných prostriedkov z investičného programu UEFA HatTrick V. vo výške 100 tis. eur, 50 tis. eur na účel prírodnej trávy na ihrisku v NTC Poprad a 50 tis. na zabezpečenie svetelnej tabule a rekonštrukciu zázemia v NTC Senec,

- schválil návrh zmluvy o spolupráci medzi SFZ a RFZ na roky 2022-2024,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie Stanov SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o voľbe a ustanovovaní do funkcií, ktoré spadajú do pôsobnosti výkonného výboru SFZ v zmysle čl. 51 ods. 2 písm. o), q) a r) stanov SFZ, v tejto súvislosti schválil voľbu a ustanovenie do funkcií, ktoré spadajú do pôsobnosti výkonného výboru na 1. marca 2022 s tým, že podrobnosti budú zverejnené na webovom sídle SFZ v sekcii voľby 2022,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- vzal na vedomie informáciu o príprave návrhu na zmenu a doplnenie Smernice SFZ o právno-organizačných zmenách v kluboch, v tejto súvislosti poveril generálneho sekretára na vytvorenie pracovnej skupiny pre novelu tejto smernice,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Štatútu komisie rozhodcov SFZ s pripomienkami vznesenými priamo na zasadnutí,

- schválil návrh Smernice SFZ o odbornej príprave a spôsobilosti rozhodcov, pozorovateľov rozhodcov a lektorov vzdelávania a o podmienkach vykonávania ich činnosti,

- schválil návrh Termínovej listiny mládeže SR – jar 2022,

- schválil návrh na zloženie realizačných tímov reprezentačných výberov mládeže SR – jar 2022,

- vzal na vedomie Správu o činnosti Komisie delegátov SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2021/22,

- vzal na vedomie informáciu o vekovej štruktúre držiteľov UEFA PRO licencie,

- schválil návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ.

Značky