logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 12.9.2023

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli členovia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 12.9.2023 v Bratislave okrem iného:

- vzal na vedomie Správu reprezentačného trénera U20 k MS Argentína 2023,

- vzal na vedomie informáciu o potvrdení mandátov do komisií UEFA na obdobie 2023 – 2027,

- schválil návrh na rozdelenie finančných prostriedkov z programu UEFA Hattrick VI,

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry, v tejto súvislosti schválil návrh na zmenu účelu použitia finančného príspevku pre MFK Bánovce nad Bebravou a mesto Lipany, a tiež schválil návrh na predĺženie doby realizácie projektu pre CFK Pezinok - Cajla,

- vzal na vedomie informáciu o aktuálnom vývoji v rámci procesov prípravy ME U21 v roku 2025 cez SFZ Event, s.r.o.,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť doplnený návrh programu Konferencie SFZ a zloženie pracovných skupín,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh Stratégie spoločenskej zodpovednosti SFZ,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť účtovnú závierku SFZ za obdobie roka 2022 a vziať na vedomie správu audítora za rok 2022, v tejto súvislosti odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť rozdelenie hospodárskeho výsledku SFZ za rok 2022 tak, aby bol výsledok hospodárenia SFZ, strata vo výške - 3 059 389 EUR zaúčtovaná s nerozdeleným výsledkom hospodárenia minulých rokov,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť spoločnosť AUDIT ALLIENCE, s.r.o. za audítora účtovnej závierky SFZ za rok 2023,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť účtovnú závierku SFZ Marketing, s.r.o. za obdobie roka 2022 a vziať na vedomie správu audítora za rok 2022, v tejto súvislosti odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť rozdelenie hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2022 tak, aby bol výsledok hospodárenia SFZ Marketing, s.r.o. po zdanení vo výške 45 055 EUR zaúčtovaný na účet neuhradený zisk za rok 2022, 

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť spoločnosť InfoAudit, s.r.o. za audítora účtovnej závierky SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2023,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť spoločnosť InfoAudit, s.r.o. za audítora účtovnej závierky SFZ Event, s.r.o. za rok 2023,

- vzal na vedomie informáciu o príprave návrhu na zriadenie Športového tribunálu,

- vzal na vedomie informáciu zo zasadnutia Správnej rady Fondu na podporu športu,

- schválil návrh nominačných listín FIFA pre rok 2024,

- schválil návrh Termínovej listiny mládeže SR – jeseň 2023,

- schválil návrh na zloženie realizačných tímov reprezentačných výberov mládeže SR – jeseň 2023 s pripomienkami vznesenými priamo na zasadnuti a s výnimkou schválenia asistentov trénerov v reprezentačnom tíme U18 (S. Ďuriš a O. Vilner), v tejto súvislosti uložil povinnosť viceprezidentovi SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy, aby do najbližšieho zasadnutia VV SFZ pripravil návrh princípov pri predkladaní zloženia mládežníckych realizačných tímov, 

- vzal na vedomie informáciu o zozname absolventov školení trénerov licencie UEFA PRO a UEFA EYA,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania formou per rollam v čase medzi riadnymi zasadnutia VV SFZ,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ,

- schválil návrh na udelenie mandátu pre prezidenta SFZ na rokovanie so spoločnosťou Macron.

Značky