logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 13.4.2021

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 13.4.2021 okrem iného:

- vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti a výsledkov reprezentačného družstva SR „A“ za prvý kvartál roku 2021,

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam delegátov Konferencie SFZ,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie štatútu Komisie pre riadenie II. ligy s pripomienkou vznesenou priamo na zasadnutí,

- schválil návrh nového zloženia Komisie pre riadenie II. ligy,

- vzal na vedomie informáciu o činnosti Fondu na podporu športu,

- schválil nových riadnych členov SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ.

Značky