logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 14.7.2021

BRATISLAVA (SFZ) Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli členovia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor SFZ na zasadnutí 14.7.2021 v Bratislave okrem iného:

- schválil návrh na predĺženie termínu realizácie účelu v rámci projektu podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry pre obec Podhradie do 31.12.2021,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania delegátov Konferencie SFZ formou per rollam v dňoch 25.-29. júna 2021,

- vzal na vedomie vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ/ŠANCE a PR SFZ za súťažný ročník 2020/2021,

- schválil návrh nominačných listín rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ/ŠANCE a PR SFZ na súťažný ročník 2021/2022,

- schválil návrh Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2021/22,

- schválil návrh na právno-organizačné zmeny v kluboch ŠK Žolík Malacky/FC Malacky a v kluboch Mestský futbalový klub Tatran Liptovský Mikuláš/MFK Tatran Liptovský Mikuláš,

- vzal na vedomie Správu o licenčnom cykle 2020/2021,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ.

Značky