logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 19.1.2022

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom prvom zasadnutí v roku 2022 sa zišli členovia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 19.1.2022 okrem iného:

- schválil poverenie pre prezidenta SFZ na uzavretie zmluvy s p. Štefanom Tarkovičom na pozíciu reprezentačného trénera SR A,

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry,

- vzal na vedomie informáciu o vzdaní sa funkcie člena Správnej rady Fondu na podporu športu p. Márie Berdisovej s účinnosťou od 1.2.2022,

- schválil návrh na vymenovanie p. Lukáša Piteka za nového člena Správnej rady Fondu na podporu športu s účinnosťou od 1.2.2022,

- schválil návrh na zmenu konateľa v SFZ Marketing, s.r.o.,

- schválil návrh zmluvy o spolupráci medzi SFZ a Slovenským futsalom na roky 2022-2024,

- vzal na vedomie informáciu o vyhlásení volieb na Volebnej konferencii SFZ, 

- odporučil delegátom Volebnej konferencie SFZ schváliť doplnený návrh programu a zloženie pracovných komisií Volebnej konferencie SFZ,

- odporučil delegátom Volebnej konferencie SFZ schváliť návrh rozpočtu SFZ na rok 2022,

- odporučil delegátom Volebnej konferencie SFZ schváliť návrh rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2022,

- odporučil delegátom Volebnej konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie Stanov SFZ,

- odporučil delegátom Volebnej konferencie SFZ schváliť návrh na poverenie na výkon činnosti člena VV SFZ v zmysle čl. 37 ods. 9 stanov,

- vzal na vedomie vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2021/2022,

- schválil návrh na doplnenie nominačných listín asistentov rozhodcov SFZ a projektu Šanca pre súťažný ročník 2021/2022,

- schválil návrh na prerozdelenie prostriedkov UEFA Solidarity Payment za súťažný ročník 2020/2021,

- schválil návrh na prijatie nových riadnych členov SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ.

Značky