logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 19.5.2021

BRATISLAVA (SFZ) - Členovia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu rokovali online

Výkonný výbor SFZ na svojom online zasadnutí 19.5.2021 okrem iného:

- schválil návrh na ukončenie mládežníckych súťaží SFZ a súťaží žien,

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry, v tejto súvislosti schválil návrh na zmenu účelu použitia príspevku v rámci realizácie podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-21,

- schválil návrh úpravy hracieho modelu 1. ligy žien od súťažného ročníka 2021/2022,

- schválil návrh na zvolanie riadnej Konferencie SFZ na deň 17. septembra 2021 do Popradu a zvolanie Konferencie SFZ konanej formou elektronického hlasovania per rollam na dni 25. júna - 29. júna 2021, v tejto súvislosti odporučil delegátom schváliť predkladaný návrh programu,

- vzal na vedomie informáciu o príprave návrhu na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o príprave návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o príprave návrhu na zmenu a doplnenie Disciplinárneho poriadku SFZ,

- vzal na vedomie informáciu zo 45. zasadnutia UEFA konaného dňa 20. apríla 2021 v Montreux,

- vzal na vedomie informáciu o rozhodnutiach POLK v prvostupňovom licenčnom konaní,

- vzal na vedomie Správu o činnosti Komory pre riešenie sporov SFZ za rok 2020,

- ustanovovil tajomníka Komory pre riešenie sporov SFZ,

- schválil návrh na prijatie nových riadnych členov SFZ,

- vzal na vedomie informáciu zo zasadnutia 58. Valného zhromaždenia SOŠV konaného dňa 30. apríla 2021,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ.

Značky