logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.6.2020

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 2.6.2020 v Bratislave okrem iného:

- schválil návrh zmluvy o urovnaní medzi SFZ a spoločnosťou SEDASPORT,

- schválil návrh na zmenu termínov súvisiacich so súťažami v nadväznosti na situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19, v tejto súvislosti uložil povinnosť vedúcemu Legislatívno-právneho oddelenia SFZ zapracovať schválené zmeny do príslušných predpisov SFZ,

- neschválil návrh Komisie pre riadenie II. ligy na predčasné ukončenie súťažného ročníka 2019/20 II. ligy mužov, zároveň neschválil odporúčanie Prezídia ÚLK, aby v súťažnom ročníku 2019/20 nezostupovalo žiadne družstvo a nehrala sa baráž o účasť vo Fortuna lige 2020/21. V tejto súvislosti naopak schválil návrh prezidenta SFZ na dohratie súťažného ročníka 2019/20 II. ligy mužov v skrátenom formáte – 5 kôl s tým, že sa vytvorí nadstavbová časť, do ktorej by postúpilo prvých šesť družstiev z aktuálnej tabuľky. Preniesli by si body získané zo všetkých zápasov po 15. kolách a prirátali by sa im body získané v odvetnej časti súťaže iba so súpermi, ktorí postúpili do nadstavbovej časti (v 16., 17. a 18.kole). V nadstavbe by sa odohrali len zostávajúce stretnutia tak, aby v konečnej tabuľke mali všetky družstvá v nadstavbovej časti medzi sebou odohrané dva zápasy systémom doma-vonku. Víťaz nadstavby by hral baráž o postup do Fortuna ligy. Dve barážové stretnutia by sa odohrali medzi posledným mužstvom Fortuna ligy a prvým mužstvom z II.ligy.

- vzal na vedomie návrh o možnosti zaradenia družstiev mládeže do vyššej súťaže v súťažnom ročníku 2020/2021, v tejto súvislosti uložil povinnosť riaditeľovi Technického úseku SFZ, aby k prerokovanému návrhu predložil analýzu dopadov,

- schválil návrh rozdelenia mládežníckych reprezentačných trénerov v súťažnom ročníku 2020/21 a predĺženie zmlúv vybraným trénerom v zmysle predkladaného návrhu,

- vzal na vedomie prípravu návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, v tejto súvislosti uložil predkladateľovi zapracovať pripomienky vznesené na zasadnutí a predložiť návrh na najbližšie zasadnutie,

- vzal na vedomie prípravu návrhu na zmenu a doplnenie štatútu Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ, v tejto súvislosti uložil predkladateľovi zapracovať pripomienky vznesené na zasadnutí a predložiť návrh na najbližšie zasadnutie,

- vzal na vedomie Správu o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 2019,

- vzal na vedomie informáciu o zmenách a doplneniach Pravidiel futbalu (IFAB-obežník č. 18),

- schválil návrh dočasnej zmeny v pravidle 3 -  Hráči (Pravidlá futbalu),

- vzal na vedomie informáciu o zasadnutí Prvostupňového orgánu licenčného konania (POLK),

- schválil návrh na prijatie nových riadnych členov SFZ,

- odložil ustanovovanie Komisie partnerov SFZ na septembrové zasadnutie,

- vzal na vedomie informáciu o činnosti Fondu na podporu športu,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ.

Značky