logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 27.1.2021

BRATISLAVA (SFZ) - Po prvýkrát v roku 2021 zasadal výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu

Na svojom online zasadnutí 27.1.2021 výkonný výbor SFZ okrem iného:

- vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WU „A“,

- schválil návrh dodatku č. 4 k zakladateľskej listiny spoločnosti SFZ Marketing, s.r.o.,

- schválil návrh na zmenu termínu konania Konferencie SFZ na deň 30.4.2021,

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry,

- schválil žiadostí o zmenu a predĺženia termínov v projekte podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 -2021,

- schválil návrh zloženia realizačných tímov reprezentačných výberov mládeže  SR – jar 2021,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Nominačnej listiny asistentov rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2020/21,

- vzal na vedomie vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2020/2021,

- vzal na vedomie informáciu o zmene a doplnení Pravidiel futbalu (cirkulár IFAB č. 21),

- vzal na vedomie informáciu o pripravovanom návrhu odmeny delegovaných osôb pre súťažný ročník 2020/2021 (VAR/AVAR),

- neschválil návrh na predbežné pozastavenie vyplatenia príspevkov z fondu na podporu mládeže z uplatneného nároku solidarity za prestup Ondreja Dudu a Tomáša Huka (pôvodný nárok FC VSS Košice),

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ,

- schválil návrh na zmenu názvu pri udeľovaní cien Futbalista roka v rámci kategórie "tréner roka" na nový názov "Cena Jozefa Vengloša”.

Značky