logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 4.7.2023

Utorok, 4.7.2023 11:30 | Posledná aktualizácia 4.7.2023 11:35

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa zišli členovia Výkonného výbru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 4.7.2023 okrem iného: okrem iného:

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu Konferencie SFZ,

- vzal na vedomie Správu Kontrolóra SFZ k podaniu ObFZ Veľký Krtíš,

- schválil návrh manuálu Slovnaft cup-u pre súťažný ročník 2023/24,

- schválil Košickú futbalovú arénu za dejisko finále Slovnaft cup-u pre súťažný ročník 2023/24,

- vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ a PR SFZ za súťažný ročník 2022/2023,

- vzal na vedomie Správu o licenčnom cykle 2022/2023,

- schválil návrh na prijatie nových riadnych členov SFZ,

- schválil návrh na právno-organizačné zmeny v kluboch,

- vzal na vedomie informáciu zo zasadnutia Správnej rady Fondu na podporu športu,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca jún 2023,

- schválil návrh na udelenie odznaku SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o zaradení družstiev do súťaží riadených SFZ pre súťažný ročník 2023/24,

- vzal na vedomie žiadosť FK Poprad o aplikácii čl. 83 Súťažného poriadku futbalu, v tejto súvislosti zaviazal ŠTK SFZ uplatniť procesný postup v zmysle čl. 60 ods. 8 Stanov SFZ vo vzťahu k žiadosti FK Poprad o aplikáciu čl. 83 Súťažného poriadku futbalu.   

Značky