logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.6.2023

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli členovia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 6.6.2023 v Bratislave okrem iného:

- vzal na vedomie informáciu o príprave návrhu na zaradenie „B“ tímov do súťaží SFZ od súťažného ročníka 2025/2026,

- schválil návrh zmien týkajúcich sa ženského a dievčenského futbalu od súťažného ročníka 2023/2024,

neschválil návrh na zvýšenie počtu účastníkov 1. ligy žiakov riadenej SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry, v tejto súvislosti schválil presun finančného príspevku Novomestskému športovému klubu 1922 vo výške 11.000,- EUR pre Futbalový klub Lamač na základe návrhu VV BFZ,

- vzal na vedomie informáciu o aktuálnom vývoji v rámci procesov prípravy ME U21 v roku 2025 cez SFZ Event, s.r.o.,v tejto súvislosti schválil všetky potrebné návrhy zmlúv týkajúce sa výkonov funkcie a nájomných vzťahov,

- schválil návrh na zvolanie Konferencie SFZ v termíne 29. septembra 2023 do Senca,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť Výročnú správu SFZ Marketing s.r.o. za rok 2022,

- schválil návrh nového znenia Súťažného poriadku futbalu s pripomienkami vznesenými priamo na zasadnutí,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Disciplinárneho poriadku SFZ,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch,

- vzal na vedomie Správu o nezávislosti licenčných orgánov SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o rozhodnutiach Odvolacieho orgánu licenčného konania,

- schválil návrh nominačných listín rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ/Šanca a PR SFZ pre súťažný ročník 2023/2024,

- vzal na vedomie informáciu o zmenách v Pravidlách futbalu 2023/24,

- schválil návrh na prijatie ŠK Slovan Neverice za nového riadneho člena SFZ,

- schválil návrh nominačnej listiny delegátov zväzu SFZ pre súťažný ročník 2023/2024,

- schválil termín 30. jún 2023 ako posledný deň na zasielanie návrhov na organizovanie finále Slovnaft cup-u v súťažnom ročníku 2023/24,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca máj 2023,

- schválil návrh na udeleneie odznakov SFZ.

Značky