logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.9.2021

TAJNÁ (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli členovia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 6.9.2021 v Tajnej okrem iného:

- vzal na vedomie informáciu zo stretnutia so zástupcami II. ligy mužov pred štartom súťažného ročníka 2021/22,  v tejto súvislosti:

a) schválil návrh na navýšenie finančných prostriedkov pre II. ligu z predaja názvu II. ligy pre titulárneho partnera,

b) schválil návrh na postúpenie marketingových a vysielacích práv pre zástupcov II. ligy,

c) uložil GS SFZ pripraviť návrh na navýšenie príspevku pre kluby za štart hráčov do 21 rokov v II. lige,

d) vzal na vedomie informáciu o záujme personálneho zástúpenia II. ligy vo VV SFZ v najbližšom volebnom období,

- schválil návrh na prijatie pôžičky od FIFA na financovanie projektu AS Trenčín v maximálnej limitovanej výške do 2 milionov dolárov,

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry, v tejto súvislosti predĺžil termín na možnosť čerpania finančných prostriedkov v projekte pre obec Kechnec do 31.12.2021,

- vzal na vedomie informáciu zo zasadnutia Správnej rady Fondu na podporu športu,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu Konferencie SFZ a odporučil zloženie pracovných skupín konferencie,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ výber audítora pre vykonanie auditu účtovnej závierky SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2021,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ návrh na zmenu rozhodnutia  o výške členského príspevku a návrhu na spôsob použitia vybraného členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o voľbe členov Volebnej komisie SFZ,

- schválil návrh na doplnenie nominačných listín rozhodcov SFZ a projektu Šanca pre súťažný ročník 2021-22,

- schválil návrh nominačných listín rozhodcov FIFA pre rok 2022,

- schválil návrh Termínovej listiny mládeže SR – jeseň 2021,

- schválil návrh na zloženie realizačných tímov reprezentačných výberov mládeže SR – jeseň 2021,

- schválil poverenie pre JUDr. Petra Vachana na výkon činnosti člena Komory SFZ pre riešenie sporov v zmysle čl. 37 ods. 9 stanov SFZ,

- schválil Obecný športový klub Beladice a Športový klub Slovan Varhňovce za nových riadnych členov SFZ,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ.

Značky