logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.9.2022

Utorok, 6.9.2022 15:53 | Posledná aktualizácia 6.9.2022 15:53

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa zišli členovia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 6.9.2022 v Bratislave okrem iného:

- schválil návrh zmluvy o výkone činnosti hlavného reprezentačného trénera SR A,

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry, v tejto súvislosti schválil návrh na zmenu účelu použita finančných prostriedkov pre klub Spišské Hanušovce,

- schválil návrh nominačných listín rozhodcov a asistentov rozhodcov futbalu a futsalu FIFA pre rok 2023,

- vzal na vedomie Správu o činnosti Komisie delegátov SFZ za súťažný ročník 2021/22,

- schválil návrh Termínovej listiny mládeže SR – jeseň 2022,

- schválil návrh na zloženie realizačných tímov reprezentačných výberov mládeže SR – jeseň 2022,

- schválil návrh na prijatie FK Fatran Varín za nového riadneho člena SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o konaní konferencie „Šport a právo“ v dňoch 13.-14.10.2022 v Poprade,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca august 2022

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ.

Značky