logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 7.2.2023

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli členovia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 7.2.2023 okrem iného:

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry, v tejto súvislosti schválil návrh na zmenu účelu použitia finančného príspevku pre klub Novohrad Lučenec,

- vzal na vedomie informáciu zo zasadnutia Správnej rady Fondu na podporu športu,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh zloženia pracovných komisií Konferencie SFZ a taktiež odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť aktualizovaný návrh programu Konferencie SFZ,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na výber audítora SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2022,

- schválil návrh opatrení k realizácii rozpočtu SFZ a SFZ Marketing, s. r. o. na rok 2023, konkrétne:
a)   odpredaj budov vo vlastníctve SFZ, ktoré sú v súčasnosti predmetom záložného práva zriadeného v prospech SZRB, a.s., a to administratívnej budovy v Michalovciach, Humennom, Trebišove, Čadci a v Prievidzi minimálne za cenu určenú znaleckým posudkom,
b)   dodatok č. 1 k Rozpisu republikových súťaží riadených Slovenským futbalovým zväzom a Úniou ligových klubov pre súťažný ročník 2022/2023,
c)   dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a poskytnutí finančných prostriedkov na podporu amatérskeho futbalu pre regionálne futbalové zväzy zo dňa 15.2.2022,
d)   rozdelenie finančných prostriedkov v rámci investičného programu UEFA HatTrick V.,
e)   vyčlenenie zdrojov vo výške 200 tis. EUR na kúpu vlastného sídla BFZ v rámci predplatenia finančných prostriedkov z investičného programu UEFA HatTrick VI.,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh opatrení k realizácii rozpočtu SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2023, konkrétne:
a)   schváliť použitie finančných prostriedkov vo výške 2 mil. USD z investičného programu FIFA FORWARD na predčasné splatenie úveru prijatého zo strany SZRB, a.s. na kúpu budovy pre trvalé sídlo SFZ,
b)   schváliť vyčlenenie zdrojov vo výške 1,5 mil. EUR na predčasné splatenie úveru prijatého zo strany SZRB, a.s. na kúpu budovy pre trvalé sídlo SFZ v rámci predplatenia finančných prostriedkov z investičného programu UEFA HatTrick VI.,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na vytvorenie obchodnej spoločnosti SFZ Event so 100% majetkovou účasťou SFZ na organizáciu finálového turnaja ME U21 v roku 2025,

- ustanovil za člena Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ p. J. Van Daeleho,

- schválil návrh uznesenia súvisiaceho s voľbou členov orgánov na riešenie sporov (prvostupňový orgán licenčného konania SFZ),

- schválil návrh na doplnenie UEFA listiny pozorovatelov rozhodcov,

- schválil návrh na doplnenie nominačných listín rozhodcov a asistentov rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2022/23,

- schválil návrh Termínovej listiny mládeže – jar 2023,

- schválil návrh na zloženie realizačných tímov reprezentačných výberov mládeže – jar 2023,

- schválil návrh na prijatie uchádzačov školenia licencie UEFA PRO 23/24 a UEFA A 2023,

- schválil návrh na udelenie ceny Fair play MUDr. Ivana Chodáka, 

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ.

Značky