logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 7.3.2023

Utorok, 7.3.2023 12:38 | Posledná aktualizácia 7.3.2023 12:38

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli členovia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 7.3.2023 v Bratislave okrem iného:

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry, v tejto súvislosti schválil žiadosť o zmenu účelu použitia finančného príspevku v projekte pre klub Jakubova Vola,

- schválil návrh organizačnej štruktúry SFZ Event, s.r.o. a personálneho obsadenia orgánov spoločnosti SFZ Event, s.r.o.,

- zvolil p. Mariána Šusteka a p. Jána Lacka za členov prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o príprave návrhu Smernice SFZ o futbalových agentoch,

- vzal na vedomie informáciu zo zasadnutia pracovných skupín zaoberajúcich sa novelizáciou predpisov SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o príprave o medzirezortnom pripomienkovom konaní k zákonu č. 440/2015 o športe,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Smernica SFZ o odbornej príprave a spôsobilosti rozhodcov, pozorovateľov rozhodcov a lektorov vzdelávania a o podmienkach vykonávania ich činnosti s pripomienkou vznesenou priamo na zasadnutí,

- vzal na vedomie Správu o činnosti Licenčnej komisie SFZ za rok 2022,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Smernice klubového licenčného systému SFZ, vydanie 2022 – na základe rozhodnutia EXCO UEFA zo dňa 25.1.2023,

- vzal na vedomie Správu o činnosti Komisie delegátov SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2022/23,

- schválil návrh termínov finále Slovnaft cup-u a finále Slovenského pohára žien pre súťažný ročník 2022/23,

- schválil návrh na prijatie FK Stará Myjava za nového riadneho člena SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca február 2023,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ.

Značky