logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 7.6.2022

Utorok, 7.6.2022 16:21 | Posledná aktualizácia 8.6.2022 09:28

VEĽKÉ ZÁLUŽIE (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli členovia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 7.6.2022 vo Veľkom Záluží okrem iného:

- odvolal v zmysle čl. 51 ods. 2 písm. p) Stanov SFZ reprezentačného trénera SR A p. Štefana Tarkoviča,

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry, v tejto súvislosti schválil návrh na zmenu účelu príspevku pri jednotlivých žiadateľoch,

- vzal na vedomie informáciu o vyhlásení doplňujúcich volieb podľa čl. 42 ods. 3 písm. a) a podľa čl. 46 ods. 5 Stanov SFZ na pozíciu člena VV SFZ - zástupcu pre marketing a strategické plánovanie,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh zmluvy medzi SFZ a ÚLK na roky 2022-2026,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť Výročnú správu SFZ za obdobie roka 2021,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť účtovnú závierku, vziať na vedomie správu audítora a schváliť rozdelenie hospodárskeho výsledku SFZ za rok 2021 tak, aby bol výsledok hospodárenia SFZ po zdanení preúčtovaný na nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť Výročnú správu SFZ Marketing, s.r.o. za obdobie roka 2021,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť účtovnú závierku, vziať na vedomie správu audítora a schváliť rozdelenie hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2021 tak, aby bol výsledok hospodárenia SFZ Marketing, s.r.o. po zdanení preúčtovaný na účet nerozdelený zisk minulých rokov za rok 2021,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh rozhodnutia o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského,

- vzal na vedomie vyhodnotenie rozhodcov asistentov rozhodcov SFZ/Šance a PR SFZ za súťažný ročník 2021/2022,

- schválil návrh nominačných listín rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ/Šance a PR SFZ pre súťažný ročník 2022/2023,

- vzal na vedomie informáciu o zmenách a doplneniach v Pravidlách futbalu pre súťažný ročník 2022/23,

- schválil návrh nominačných listín delegátov SFZ pre súťažný ročník 2022/2023,

- schválil návrh na minimálny časový úsek hráčov U21 v stretnutiach II. ligy,

- schválil návrh na úpravu sadzobníka odmien delegovaných osôb v súťažiach mládeže RFZ a ObFZ,

- vzal na vedomie informáciu o rozhodnutiach v odvolacom licenčnom konaní,

- vzal na vedomie Správu o nezávislosti licenčných orgánov SFZ,

- vzal na vedomie informáciu kontrolóra SFZ o podanych podnetoch,

- vzal na vedomie informáciu o príprave návrhu na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ, v tejto súvislosti schválil návrh na doplnenie pracovnej skupiny zaoberajúcou sa novelizáciou Súťažného poriadku SFZ o zástupcu Únie futbalových profesionálov p. Petra Lukašeka,

- vzal na vedomie informáciu zo Správnej rady Fondu na podporu športu konanej dňa 13.5.2022,

- vzal na vedomie informáciu o doterajších držiteľoch ocenení SOŠV, 

- schválil nových riadnych členov SFZ. 

Značky