logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 8.6.2021

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli ťlenovia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 8.6.2021 v Bratislave okrem iného:

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry, v tejto súvislosti schválil návrh na predĺženie termínov realizácie projektov pre žiadateľov Atletiko Zálesie, OŠK Slovenský Grob a Mesto Hlohovec,

- vzal na vedomie informáciu o modeli a štruktúre rozpočtu UEFA,

- vzal na vedomie informáciu Kontrolóra SFZ o stave súladu Stanov jednotlivých ObFZ so Stanovami SFZ, v tejto súvislosti uložil štatutárom ObFZ BA - Mesto, aby v stanovenom termíne do 30.9.2021 upravili stanovy svojho občianského združenia v zmysle požiadaviek Kontrolóra SFZ vyplyvájúce zo Stanov SFZ a zákona č. 440/2015 Z.z. o športe,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť Výročnú správu SFZ  a SFZ Marketing, s.r.o. za obdobie roka 2020,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť účtovnú závierku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2020, vziať na vedomie správu audítora SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2020 a rozdeliť hospodársky výsledok SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2020 v zmysle odporučenia ekonomického úseku SFZ,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh rozhodnutia o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ s pripomienkou vznesenou priamo na zasadnutí,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ s pripomienkou vznesenou priamo na zasadnutí,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Disciplinárneho poriadku SFZ,

- nevyhovel podnetu na preskúmanie Uznesenia VV SFZ zo dňa 01.12.2020 od FC VSS Košice a predložil ho na rozhodnutie Odvolacej komisii SFZ v zmysle čl. 60 ods. 8 Stanov SFZ,

- schválil návrh na zaradenie delegátov SFZ na nominačnú listinu pre súťažný ročník 2021/22 s doplnením od VV BFZ,

- vzal na vedomie informáciu o rozhodnutiach OOLK v druhostupňovom licenčnom konaní,

- vzal na vedomie Správu o nezávislosti licenčných orgánov,

- vzal na vedomie informáciu o zmene a doplnení Pravidiel futbalu (IFAB obežník č. 22),

- ustanovil JUDr. Tomáša Mikluša za člena Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ,

- schválil návrh zasadnutí VV SFZ v II. polroku 2021,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ.

Značky