logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 8.7.2020

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa streli členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 8.7. v Bratislave okrem iného: 

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť Výročnú správu SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2019,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ s pripomienkami vznesenými priamo na zasadnutí,

- vzal na vedomie prípravu návrhu na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ, v tejto súvislosti uložil generálnemu sekretárovi zvolať pracovnú skupinu so zastúpením ÚLK, zapracovať do návrhu pripomienky vznesené priamo na zasadnutí a následne predložiť finálnu verziu na hlasovanie per rollam,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Štatútu Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ,

- schválil návrh nominačných listín rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň a PR SFZ pre súťažný ročník 2020/2021,

- schválil návrh nominačnej listiny delegátov stretnutia SFZ pre súťažný ročník 2020/2021 s pozmeňujúcim návrhom predloženým od predsedu BFZ priamo na zasadnutí,

- vzal na vedomie informáciu o rozhodnutiach odvolacieho orgánu licenčného konania,

-  vzal na vedomie Správu o nezávislosti licenčných orgánov SFZ,

- vzal na vedomie vyhodnotenie generálneho sekretára SFZ o splnení podmienok zlučiteľnosti výkonu funkcie členov orgánov na riešenie sporov v zmysle schválených prechodných ustanovení stanov SFZ k úpravám účinným od 28. februára 2020,

- schválil návrh na pozastavenie výkonu funkcie dvoch členov orgánu na riešenie sporov, v tejto súvislosti poveril zástupcov záujmových skupín, aby navrhli dočasné poverenie na chýbajúcich členov Komory SFZ pre riešenie sporov do uskutočnenia volieb,

- schválil návrh na zaradenie klubov do II. dorasteneckej ligy a I. ligy žien v zmysle Súťažného poriadku SFZ na základe sumarizácie prihlášok,

- schválil návrh na jednorazovú úpravu súťaže II. ligy mužov SFZ na súťažný ročník 2020/2021 na počet 15 družstiev,

- neschválil samostatné návrhy VsFZ a BFZ na dočasnú úpravu súťaže mládežníckych súťaží riadených SFZ na súťažný ročník 2020/2021 v dôsledku pandémie COVID19,

- schválil návrh na prijatie nových riadnych členov SFZ,

- schválil návrh zasadnutí VV SFZ v druhom polroku 2020,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ.

Značky