logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 9.5.2023

Utorok, 9.5.2023 12:43 | Posledná aktualizácia 9.5.2023 12:43

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli členovia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 9.5.2023 v Bratislave okrem iného:

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry,

- vzal na vedomie informáciu o aktuálnom vývoji v rámci procesov prípravy ME U21 v roku 2025 cez SFZ Event, s.r.o.,

- vzal na vedomie informáciu zo zasadnutia pracovných skupín zaoberajúcich sa novelizáciou predpisov SFZ,

- vzal na vedomie informáciu zo zasadnutia Správnej rady Fondu na podporu športu,

- vzal na vedomie informáciu o príprave dokumentu „Charta slovenského športu“,

- vzal na vedomie informáciu o rozhodnutiach Prvostupňového orgánu licenčného konania,

- vzal na vedomie Správu o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 2022,

- schválil Futbalový klub Senica, n.o. za nového riadneho člena SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca apríl 2023,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ.

Značky