logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutie VV SFZ zo dňa 1.7.2022

Pondelok, 4.7.2022 13:24 | Posledná aktualizácia 4.7.2022 13:24

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa zišli členovia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 1.7.2022 v Bratislave okrem iného:

- vzal na vedomie informáciu o aktuálnom stave a priebehu rokovaní o novom reprezentačnom trénerovi SR A, v tejto súvislosti poveril prezidenta SFZ Jána Kováčika a viceprezidenta SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy p. Karola Belaníka na vyrokovanie zmluvných podmienok s kandidátom na reprezentačného trénera SR A,

- vzal na vedomie informáciu o aktuálnom stave prihlasovania klubov do súťaží, v tejto súvislosti súhlasil so zaraďovaním družstiev III. ligy Západ/Východ formou per rollam hlasovania bezodkladne po vyjadreniach dotknutých subjektov,

- schválil návrh na zaraďovanie klubov do II. ligy SMD pre súťažný ročník 2022/23 v zmysle predloženého materiálu,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ s pripomienkami vznesenými priamo na zasadnutí,

- schválil návrh na prijatie nových riadnych členov SFZ s pripomienkami vznesenými priamo na zasadnutí,

- schválil návrh na právno-organizačné zmeny v kluboch s pripomienkami vznesenými priamo na zasadnutí,

- vzal na vedomie Správu o licenčnom cykle 2021/22,

- schválil návrh na zmenu účelu použitia príspevku v infraštrukturálnych projektoch v zmysle predložených žiadostí,

- vzal na vedomie informáciu o medzirezortnom pripomienkovom konaní k zákonu č. 440/2015 o športe,

- vzal na vedomie informáciu od Kontrolóra SFZ k aktuálnym podaniam,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ,

- vzal na vedomie zápisnicu z Konferencie SFZ, ktorá bola uskutočnená prostredníctvom hlasovania per rollam v dňoch 24.-29. júna 2022.

Značky