logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 14.1.2019

Na svojom prvom zasadnutí v roku 2020 sa stretli členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 14.1.2020 okrem iného:

- vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WU A,

- potvrdil nového generálneho sekretára SFZ za senior manažéra klubového licenčného systému SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o ukončení realizácie projektu podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2017-2019,

- odporučil delegátom konferencie SFZ schváliť doplnený návrh programu Konferencie SFZ predložený generálnym sekretárom SFZ,

- odporučil predkladateľovi návrhu na reorganizáciu súťaže III. ligy mužov od súťažného ročníka 2021/2022 zapracovať pripomienky vznesené priamo na zasadnutí, v tejto súvislosti udelil povinnosť predsedovi Komisie SFZ pre štadióny a ihriská pripraviť návrh smernice týkajúci sa infraštruktúry pre III. ligu, 

- vzal na vedomie informáciu o príprave návrhu na reorganizáciu II. ligy SMD Východ a Západ, v tejto súvislosti udelil povinnosť generálnemu sekretárovi SFZ pripraviť k predkladanému materiálu stanovisko Technického úseku SFZ,

- vzal na vedomie hodnotiacu správa o výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov za jesennú časť súťažného ročníka 2019/20,

- schválil Národný futbalový štadión v Bratislave za dejisko finále Slovnaft cup-u súťažného ročníka 2019/20,

- vzal na vedomie informáciu o „Petícii za práva futbalových hráčov“, v tejto súvislosti neodporučil delegátom Konferencie SFZ rozšíriť program Konferencie SFZ o body navrhnuté členom Komory SFZ pre riešenie sporov,

- vzal na vedomie informáciu o doručených návrhoch na cenu Fair play MUDr. Ivana Chodáka, v tejto súvislosti predĺžil termín na zasielanie návrhov do 10. februára 2020,

- odložil ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na aprílové zasadnutie,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ

- schválil návrh zasadnutí VV SFZ v prvom polroku 2020,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ,

- schválil TTS Trenčín za nového riadneho člena SFZ.

Značky