logo
MLÁDEŽ A ROZVOJ

Práva a povinnosti športového odborníka - futbalového trénera v tomto projekte:

  • Realizáciu pohybovo-športovej aktivity so zameraním na FUTBAL zabezpečujú počas celej doby projektu (školského roka) jeden alebo dvaja kvalifikovaní tréneri s platnou futbalovou licenciou, a to na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi materskou školou/základnou školou s materskou školou a trénerom. V osobitnej zmluve bude premietnuté, že tréner zodpovedá za celkovú prípravu, organizáciu, vedenie, vyhodnotenie pohybovo-športovej aktivity so zameraním na FUTBAL a za bezpečnosť detí počas pohybovo-športovej aktivity v priestoroch realizácie aktivity. Športový odborník - tréner je povinný postupovať podľa manuálu na registráciu trénerov, manuálu na registráciu detí z MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ, manuálu na vytvorenie pohybovo-športovej aktivity do platformy www.dajmespolugol.sk. (všetky manuály sú zverejnené na stránke https://www.futbalsfz.sk/mladez-a-rozvoj/grassroots/dajmespolugol/dokumenty). Športový odborník - tréner je zároveň povinný zabezpečiť dokumentáciu pohybovo-športovej aktivity so zameraním na FUTBAL, tzn. vyplniť Popis futbalovej aktivity, Evidenciu účastníkov aktivity (chlapcov a dievčat) a poskytnúť príslušnú Foto dokumentáciu (najmenej 4 fotky), prípadne krátke Video z aktivity cez svoj účet na www.dajmespolugol.sk , a to do 24 hodín od realizácie aktivity, najneskôr však do 48 hodín po jej ukončení, v opačnom prípade je SFZ oprávnený neuznať aktivitu ako oprávnenú.
  • Na základe vyššie uvedeného a pre prístup do platformy k projektu DSG je potrebné si vytvoriť prístupové údaje športového odborníka - trénera, ktoré nájdete na https://www.futbalsfz.sk/mladez-a-rozvoj/grassroots/dajmespolugol/dokumenty. Zaevidovaný športový odborník - tréner je zodpovedný za realizáciu pravidelných pohybovo-športových aktivít so zameraním na FUTBAL na danej materskej škole/základnej škole s materskou školou.

Prosíme o zaevidovanie športových odborníkov - trénerov - zodpovedných osôb za pravidelné pohybovo-športové aktivity so zameraním na FUTBAL na MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ v školskom roku 2023/24, do tohto systému podľa nasledujúcich krokov nasledovne:

Postup pri registrácií športového odborníka - trénera:

1. Otvorte v internetovom prehliadači stránku my.sportnet.online

2. Prihlásiť sa možete pomocou ISSF alebo priamo cez SPORTNET ONLINE.  Ak máte trénersku futbalovú licenciu, určite máte pridelené SportNet ID! Nové konto nevytvárajte! V prípade otázok nás kontaktujte E-mailom: dajmespolugol@futbalsfz.sk 

3. Po úspešnom prihlásení vyhľadajte „SportNet ID“, nájdete to vpravo hore (viď. obrázok nižšie). SportNet ID je potrebné skopírovať a zaslať štatutárovy MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ, ktorý vypĺňa žiadosť o registráciu do projektu Dajme spolu gól. Následne po úspešnej registrácií MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ (o ktorej budete informovaný E-mailom) budete pôsobiť ako tréner - manažér pre MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ s ktorou spolupracujete v projekte.

4. SFZ Grassroots Leader certifikát pre rodičov, nových trénerov ...